Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy sztuki animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PSA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy sztuki animacji
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

• Zapoznanie studentów z zasadami działania formą plastyczną w postaci lalki, dłoni, części ciała potraktowanej przedmiotowo, materiału, przedmiotu

• Zrozumienie techniki animacyjnej w trakcie działań artystycznych - uzewnętrznienie i przeniesienie na formę emocji i procesu myślenia

• Rozpoznanie specyfiki teatru lalek

• Rozwijanie osobowości artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznej

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i dostosowania ich formy do pracy online na wniosek wykładowcy po akceptacji Dziekana. W przypadku zajęć online może ulec zmianie zakres materiału, który student jest zobligowany zrealizować.

Pełny opis:

Semestr I

1. Poznawanie sposobu użycia części ciała (np. dłoni) jako: postaci, symbolu, materiału plastycznego;

2. Poznawanie nowych form wyrazu pozwalające na zdobywanie własnych doświadczeń w zakresie animacji;

3. Rozpoznanie różnych funkcji animatora i sposobów współistnienia formy i prowadzącego;

4. Współdziałanie z aktorem w realizacji prostej etiudy scenicznej;

5. „Żywy obraz” jako forma wypowiedzi plastycznej;

Semestr II

1. Forma plastyczna jako punkt wyjściowy do tematu wypowiedzi scenicznej;

2. Temat jako punkt wyjścia do stworzenia wypowiedzi artystycznej w obrębie materiału plastycznego; dobranie adekwatnej formy plastycznej do tematu etiudy;

3. Stworzenie krótkiej wypowiedzi scenicznej – instalacji z wykorzystaniem wybranej formy plastycznej;

Literatura:

Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur”

Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Jan Sztaudynger, „Od szopki do teatru lalek”

Wolfgang Till „Puppet Theater Bilder, Figuren, dokumente”

Henryk Jurkowski "Dzieje teatru lalek"

materiał filmowy prezentowany podczas zajęć

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

rozumie specyfikę teatru lalek; (T_W04)

zna formy i techniki używane w teatrze lalek;(T_W07 )

rozumie zasady działania na scenie lalki( formy plastycznej) i współdziałania aktora i lalki;(T_W06)

W zakresie umiejętności (U) student:

potrafi skonstruować etiudę z użyciem formy plastycznej jako autorską wypowiedź sceniczną; (T_U04)

twórczo poszukuje nowych sposobów na tworzenie lalki i działanie lalką;(T_U05, T_U09)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

potrafi pracować samodzielnie (T_K04)

potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy (T_K02, T_K03)

rozumie pojęcie zespołowości i odpowiedzialności za proces tworzenia i prezentacji wypowiedzi artystycznej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać (T_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena przygotowania do kolejnych zajęć, stopień zaangażowania oraz widoczny rozwój umiejętności w rozumieniu zasad wyrażania się poprzez formę plastyczną; wykonanie autorskiej pracy plastycznej związanej z tematyką zajęć. W ocenie końcowej uwzględniana będzie również umiejętność pracy w grupie i umiejętność stosowania podstaw etyki zawodowej w pracy teatralnej.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na minimum 50% zajęć.

I semestr – zaliczenie

II semestr - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Cempura, Wiesław Czołpiński, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Prowadzący grup: Maciej Cempura, Wiesław Czołpiński, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau, Maciej Zalewski, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau, Maciej Zalewski, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)