Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń sceniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/PS1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń sceniczna
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z :

- historią rozwoju architektury teatralnej i urządzeń sceny.

- historią ubioru od czasów prehistorycznych do współczesnych.

- historią scenografii polskiej i światowej i jej powiązań z kierunkami w sztukach plastycznych

Przedstawienie specyfiki i wymogów przestrzeni sceny i elementów w niej funkcjonujących dla poszczególnych form teatru lalek

Pełny opis:

Semestr II

Historia scenografii

Literatura:

,,Współczesna scenografia polska" - Z.Strzelecki

,,Rewolucje sceniczne XX wieku" - D.Bablet

,,Przestrzeń teatralna" - K.Braun

,,Historia teatru" - M.Berthold

,,Piąty wymiar teatru" - J.Limon

,,Eksperymentalna scena Bauhausu" - O.Schlemmer

,,Pusta przestrzeń" - P.Brook

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

T_W03 absolwent dysponuje podstawową wiedzą, która pozwoli mu na zbudowanie kontekstu historycznego i kulturowego w dziele teatralnym

T_W06 zna możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego

T_W09 rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego

T_W11 rozumie zasady tworzenia dzieła teatralnego wykorzystując podstawową znajomość stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

W zakresie umiejętności

T_U12 umie tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu sztuk teatralnych w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną

W zakresie kompetencji społecznych

T_K01 student jest gotów do wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

Semestr I - Zaliczenie

Semestr II- Zaliczenie z oceną

frekwencja

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

możliwość przeprowadzenia zajęć drogą internetową

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)