Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/HS-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki I
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia z historii sztuki zostały pomyślane jako zwięzły, możliwie szeroki przegląd najważniejszych zjawisk artystycznych od czasów Faraonów po połowę XX wieku. Z racji na ograniczenia czasowe przedmiotem wykładu będzie sztuka kręgu kultury europejskiej. Chronologicznie zostaną omówione zabytki architektury, malarstwa i rzeźby kolejnych okresów historycznych. Celem wykładu będzie podanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki, odnoszącej się do kwestii związanych ze stylem, ikonografią oraz funkcją dzieł tworzonych w poszczególnych epokach. Wykład będzie prowadzony w oparciu o bogaty materiał ilustracyjny w formie prezentacji powerpoint.

Pełny opis:

Zajęcia z historii sztuki zostały pomyślane jako zwięzły, możliwie szeroki przegląd najważniejszych zjawisk artystycznych od czasów Faraonów po połowę XX wieku. Z racji na ograniczenia czasowe przedmiotem wykładu będzie sztuka kręgu kultury europejskiej. Chronologicznie zostaną omówione zabytki architektury, malarstwa i rzeźby kolejnych okresów historycznych. Celem wykładu będzie podanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki, odnoszącej się do kwestii związanych ze stylem, ikonografią oraz funkcją dzieł tworzonych w poszczególnych epokach. Podstawowe informacje historyczne, jak też podstawowy zestaw pojęć i terminów, będą jednak stanowić tylko ogólną ramę pozwalającą na zrozumienie istoty określonych kierunków i tendencji artystycznych, ich genezy. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie funkcji sztuki dawnej. W trakcie zajęć stale pojawiać się będą pytania o to, komu taka a nie inna sztuka była potrzebna, do czego była wykorzystywana, jakie środki wyrazu stosowano, aby wpłynąć na odbiorcę. Istotnym zagadnieniem będzie również kwestia recepcji sztuki, a także prestiż, który się z nią przez stulecia wiązał. Wykład będzie prowadzony w oparciu o bogaty materiał ilustracyjny w formie prezentacji powerpoint.

Jeśli zajdzie taka potrzeba - istnieje możliwość prowadzenia przedmiotu on-line.

Literatura:

1. John Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999

2. Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997 [i inne, późniejsze wydania]

3. Hugh Honour, John Fleming, Historia sztuki świata, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Sztuka świata, T. 1-13, Warszawa 1989-2000

Efekty uczenia się:

Wiedza (w):

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu historii sztuki (T_W01)

Absolwent zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe historii sztuki oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami (T_W05)

Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia dzieła teatralnego wykorzystując podstawową znajomość stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych (T_W11)

Umiejętności (U):

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu historii sztuki potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; prezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację (T_U01)

Absolwent rozumie istotę konstrukcji dzieła sztuki i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (T_U02)

Absolwent potrafi tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi z zakresu historii sztuki w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (T_U12)

Kompetencje społeczne (K):

Absolwent jest gotów do wykorzystania nabytej wiedzy z zakresu historii sztuki w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (T_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie krótkiej pracy pisemnej będącej refleksją poświęconą samym zajęciom, tematyce w ich trakcie podejmowanej, wynikającym z nich wnioskom.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)