Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym/ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/AZWSww
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym/ww
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy i praktyki z zakresu arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełny opis:

• Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o arteterapii, a w szczególności arteterapii przez teatr dla osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem.

• Wskazanie na możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy arteterapeutycznej.

• Przekazanie informacji na temat istniejących instytucji, a także indywidualnych twórców zajmujących się zagadnieniem.

• Ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy warsztatowej w obrębie grupy

Literatura:

1. red. Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna -

Odzyskiwanie Obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie

2. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów.

3. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

4. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka -

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- posiada podstawową znajomość trendów stosowanych w arteterapii w Polsce i na świecie; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania (T_W01)

- w pogłębionym stopniu zna i rozumie metody pracy właściwe dla arteterapeuty oraz kierunki ich rozwoju (T_W04)

- ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu arteterapeuty niezbędną do realizacji własnych projektów artystycznych (T_W03)

W zakresie umiejętności (U) student:

- Wykorzystuje nabyte doświadczenia w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i emocjonalności; (T_U04)

- doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu arteterapii w celu podniesienia skuteczności wykonywanych działań (T_U010)

- dostosowuje techniki pracy do różnorodnych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym (T_U06)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- działa z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego wykorzystując nabyte kompetencje (TK_08)

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni (TK_04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności w zajęciach oraz samodzielnie przeprowadzonych zajęć symulowanych w obrębie grupy.

Możliwe zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach przeprowadzanych metodą online.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełny opis:

• Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o arteterapii, a w szczególności arteterapii przez teatr dla osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem.

• Wskazanie na możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy arteterapeutycznej.

• Przekazanie informacji na temat istniejących instytucji, a także indywidualnych twórców zajmujących się zagadnieniem.

• Ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy warsztatowej w obrębie grupy.

Literatura:

1. Wita Szulc - Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki.

2. Tomasz Rudowski - Arteterapia. Inspiracje i wartości.

3. Ewelina Konieczna - Arteterapia w teorii i praktyce.

4. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów.

5. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

6. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka - Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)