Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadania aktorskie z przedmiotem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/ZAZP-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zadania aktorskie z przedmiotem
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Predmioty specjalności
Przedmioty WSL/RTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

 Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

 Rozpoznawanie specyfiki teatru przedmiotu.

 Uświadamianie różnych sposobów ożywiania przedmiotu

 Nauka konstruowania etiudy przedmiotowej

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Pełny opis:

GRUPY A i B

Semestr I

 Tworzenie wypowiedzi teatralnych w konwencji teatru przedmiotu

 Określanie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 Klasyfikacja przedmiotów - zasady

 Język przedmiotów - nauka wysyłania czytelnych komunikatów do widza.

 Forma i treść przedmiotu

 Sposoby ożywiania przedmiotu - szukanie autonomicznego życia przedmiotów

 Szukanie atmosfery przedmiotu i atmosfery wypowiedzi artystycznej

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Semestr II

 Tworzenie monografii, czyli scenicznego badania wybranej formy i tematu.

 Praca w grupie.

 Poszukiwanie różnorodnych scenicznych możliwości wybranej materii.

 Próby wyczerpania podjętego tematu poprzez różnorodne ujęcie go na scenie.

 Grupowe dyskusje nad wybranym problemem.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

GRUPY C i D

Semestr I

 Forma i treść przedmiotu.

 Próba rozpoznania specyfiki animacji – scenicznego ożywiania przedmiotów.

 Różne sposoby ożywiania przedmiotu - szukanie autonomicznych predyspozycji danego przedmiotu.

 Język przedmiotów - nauka wysyłania czytelnych komunikatów do widza.

 Tworzenie krótkich etiud w konwencji teatru przedmiotu.

 Rytm, kompozycja, mikrokonflikt... – analiza aktorskich aspektów tworzenia dramaturgii etiudy.

 Nazywanie i umiejętne wykorzystywanie atmosfery przedmiotu i atmosfery wypowiedzi scenicznej.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online.

Semestr II

 Poszukiwanie niekonwencjonalnych sposobów ożywiania przedmiotów.

 Określenie tematu jako podstawy konstrukcji wypowiedzi scenicznej.

 Próba zrozumienia relacji aktora i przedmiotu na scenie.

 Upodmiotowienie przedmiotu bez konieczności animowania go w klasycznym rozumieniu.

 Grupowe dyskusje nad możliwościami teatru przedmiotu.

 Próba odnalezienia własnego, indywidualnego pojmowania teatru przedmiotu.

 Badanie autonomicznej specyfiki wybranej materii.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online.

Literatura:

 Michaił Antoni Czechow „O technice aktora”

 Piotr Damulewicz „Ewolucje programu w nauczaniu gry aktora przedmiotem na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku – geneza, przemiany, stan obecny”

 J. Ch. Andersen „Baśnie”

 Henryk Jurkowski „Szkice z teorii teatru lalek”

 Bernarda Bielenia "Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora – proces przemiany na podstawie inscenizacji „Miriam” Olega Juriewa

 Mateusz Smaczny "Świadomość ciała aktora lalkarza"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 Rozumie zasady użycia i funkcjonowania przedmiotu jako środka wyrazu scenicznego a także rozumie problem scenicznego komponowania własnego ciała w korespondencji z przedmiotem. (R_W06);

 Rozumie specyfikę teatru przedmiotu, dzięki czemu umiejętnie posługuje się różnymi konwencjami teatru przedmiotu tworząc małe wypowiedzi sceniczne (R_W08);

 Zna i rozumie wzajemne relacje między teorią i praktyką tworzenia wypowiedzi scenicznych, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego

rozwoju artystycznego (R_W11);

W zakresie umiejętności (U) student:

 Potrafi stworzyć własną wypowiedź sceniczną w oparciu o zdobytą wiedzę i własną, rozwiniętą osobowość twórczą (R_U01);

 Świadomie posługiwać się różnymi konwencjami i środkami wyrazu teatru przedmiotu w trakcie realizacji prac artystycznych (R_U03);

 Potrafi samodzielnie realizować własne wypowiedzi sceniczne w konwencji Teatru przedmiotu (R_U09);

 Zna zasady teatralnego ożywienia przedmiotu, umiejętnie posługuje się nimi na scenie i wie jak samodzielnie doskonalić warsztat w zakresie animacji przedmiotów (R_U10);

 Potrafi samodzielnie analizować i świadomie dobierać temat etiudy (R_U3, R_U4);

 Umie współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac

zespołowych; pełnić wiodącą rolę i koordynować pracę w grupie; podejmować ważne decyzje związane z koncepcją zespołowej wypowiedzi scenicznej (R_U07);

 Potrafi tworzyć ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące omawianych zagadnień i projektów powstających w ramach zajęć w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (R_U12);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

 Jest gotów do wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści; także do trafnej samooceny i konstruktywnej krytyki innych osób (R_K01, R_K02, R_K03);

 Jest gotów do współpracy z partnerami, współtworząc, inicjując, organizując działania na najwyższym poziomie artystycznym (R_K06);

 Umie efektywnie pracować w grupie, sprawnie komunikuje się z zespołem, umiejętnie stawia zadania; organizuje pracę grupy (R_K10);

 Zna zasady etyki przynależnej artyście teatru (R_K08);

 Posiada bazę wiedzy i inspiracji do dalszego samorozwoju oraz inspirowania innych przez całe życie artystyczne(R_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

I sem. - Zaliczenie

II sem. - Egzamin końcowy

I sem.

- Aktywny udział w zajęciach i dyskusjach podczas zajęć.

- Rzetelna praca nad przygotowywaniem zadanej pracy poza godzinami zajęć.

- Aktywny udział w wybranych ćwiczeniach proponowanych w trakcie zajęć.

II sem.

- Sprawność w tworzeniu wypowiedzi scenicznych w konwencji teatru przedmiotu.

- Wartość artystyczna przygotowanego pokazu egzaminacyjnego.

- Aktywna praca w grupie.

- Suma aktywności i postępów w obydwu semestrach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kształcenie oraz rozwijanie wyobraźni

Dalsze rozpoznanie specyfiki teatru przedmiotu.

Praca w grupie.

Teatralna monografia formy i tematu.

Pełny opis:

 Tworzenie monografii, czyli scenicznego badania wybranej formy i tematu.

 Praca w grupie.

 Poszukiwanie różnorodnych scenicznych możliwości wybranej materii.

 Próby wyczerpania podjętego tematu poprzez różnorodne ujęcie go na scenie.

 Grupowe dyskusje nad wybranym problemem.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Literatura:

 Tworzenie monografii, czyli scenicznego badania wybranej formy i tematu.

 Praca w grupie.

 Poszukiwanie różnorodnych scenicznych możliwości wybranej materii.

 Próby wyczerpania podjętego tematu poprzez różnorodne ujęcie go na scenie.

 Grupowe dyskusje nad wybranym problemem.

 Improwizacje z obraną materią.

 W szczególnych warunkach możliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Damulewicz, Marta Rau, Mateusz Smaczny
Prowadzący grup: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)