Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca kompozytorem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WzK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca kompozytorem
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć prowadzonych głównie w formie konwersatorium jest przybliżenie przyszłemu reżyserowi języka muzycznego, określeń występujących w muzyce dotyczących formy czy stylu oraz przede wszystkim analiza funkcji muzyki w spektaklu teatralnym na postawie istniejących już sztuk teatralnych bądź też przygotowywanych przez studentów egzemplarzy reżyserskich.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Współpraca z kompozytorem” głównie polegają na:

analizie warstwy muzycznej wybranych przedstawień dostępnych na nośnikach VHS i DVD

refleksji na temat muzyki po obejrzeniu przedstawienia „na żywo”

czytaniu i komentowaniu publikacji dotyczących „muzyki teatralnej”, (choć tych jest nie wiele)

pracy nad konkretnym egzemplarzem reżyserskim przygotowywanym przez studenta

Literatura:

Niestety, literatura dotycząca muzyki teatralnej, dzięki której można byłoby odpowiedzieć na pytanie; czym jest muzyka teatralna, jaką funkcję powinna pełnić w spektaklu teatralnym i w jaki sposób ten efekt uzyskać? - w zasadzie nie istnieje. Co prawda, miesięcznik TEATR poświęcił „muzyce w teatrze” dwa numery (nr 6 1995 i nr 7 1995), gdzie można zapoznać się z różnymi poglądami kompozytorów muzyki teatralnej, ale głównie dotyczy to muzyki w teatrze dramatycznym. Z historycznego punktu widzenia dość ciekawym materiałem do analizy mogą być felietony Sergiusza Prokofiewa, w których to opisywał swoje spostrzeżenia na temat „muzyki teatralnej” i „filmowej”, pisane prawie 100 lat temu!, a jakże i dziś aktualne.

Szukając materiałów do eseju „O sferze dźwięku w teatrze...”, który wygłosiłem na Międzynarodowym Spotkaniu Szkół Teatralnych w 2000r. we Wrocławiu, istotnych informacji o muzyce w teatrze lalek nie znalazłem. Tak też głównie opieram się na doświadczeniach własnych, choć nie tylko. „Muzyka teatralna, (jak pisze Beata Guczalska w artykule „Muzyka z ducha teatru” /TEATR nr 6 1995r/), często jest efektem mody w sztuce”, dlatego też trudno mówić o jakichkolwiek kanonach nakazujących tak, a nie inaczej stworzyć warstwę dźwiękową do przedstawienia teatralnego.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Potrafi określić różnego rodzaju funkcje muzyki w spektaklu teatralnym oraz posługiwać się podstawowymi określeniami stosowanymi w muzyce (R_W11)

W zakresie umiejętności (U) student:

Tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne dotyczące realizacji warstwy dźwiękowej spektaklu teatralnego (R_U1)

Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji muzyki teatralnej (R_U4)

Wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z kompozytorem (R_U11)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Wykazuje umiejętność samooceny (R_K3)

Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób (R_K4)

Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się z kompozytorem w różnych przedsięwzięciach teatralnych oraz prezentowania zadań dla kompozytora w przystępny sposób (R_K6)

Metody i kryteria oceniania:

V sem.- Zaliczenie, VI sem. - Zaliczenie z oceną

Zaliczenie ustne - prezentacja egzemplarza reżyserskiego z uwzględnieniem warstwy muzycznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierma, Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Krzysztof Dzierma, Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nagnajewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Nagnajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)