Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z etyki i estetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/WZzEE-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z etyki i estetyki
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty podstawowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom głównych kategorii etycznych jako narzędzi opisu i oceny działań moralnych oraz podstawowych kategorii estetycznych jako narzędzi wartościowania estetycznego. Na tej podstawie ukazany zostanie wpływ wartościowania etycznego i wartościowania estetycznego na postrzeganie świata oraz na kształtowanie się relacji międzyludzkich.

Pełny opis:

Semestr V

Przestrzeń wartości ogólnoludzkich:

1. Prawda, Dobro i Piękno jako transcendentalia w aspekcie etycznym i w aspekcie estetycznym

2. Sumienie a zmysł moralny. Cztery rodzaje sądów etycznych.

3. Rodzaje piękna: piękno natury, piękno użytkowe, piękno artystyczne.

4. Sposób istnienia wartości etycznych. Aksjologie naturalistyczne i antynaturalistyczne. Etyki naturalistyczne i antynaturalistyczne.

5. Wartość estetyczna. Teorie wartości estetycznej.

6. Przeżycie moralne – sumienie a charakter.

7. Przeżycie estetyczne. Eksperyment estetyczny.

Semestr VI

Przestrzeń wartości scenicznych:

1. Etyka jednostki a etyka zbiorowości.

2. Etyka działań zespołowych.

3. Etyczne aspekty relacji reżyser – aktor.

4. Sprawiedliwość w wymiarze jednostkowym a sprawiedliwość w wymiarze zbiorowym.

5. Prawda sceniczna a piękno sceniczne; problem pięknego kłamstwa i szpetnej prawdy.

6. Forma i treść przekazu w kontekście prawdy, dobra i piękna.

7. Odpowiedzialność reżysera wobec samego siebie, wobec aktora i wobec widza.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć

1. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Toruń 2002.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta

1. P. Vardy, P. Grosch, Etyka: Poglądy i problemy, Poznań 1995.

2. Konstanty Stanisławski, Etyka, Warszawa 1951.

3. M. Kuczyńska, Piękno. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1977.s

1. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995.

2. M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1970.

3. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1982.

4. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Warszawa, szereg wydań.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Jest wyposażony w podstawy wiedzy na temat moralnych i estetycznych aspektów działań w sferze kultury (R_W2);

Dysponuje poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego postaw moralnych i estetycznych (R_W3);

Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe dyskursów etycznych i estetycznych oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami (R_W4).

W zakresie umiejętności (U) student:

Samodzielnie ocenia tekst literacki w aspekcie możliwości ujawniania jego podłoża etycznego i estetycznego (R_U2);

Umie dokonać interpretacji utworu literackiego w aspekcie ukazanych w nim postaw etycznych i estetycznych (R_U4);

Przyswaja sobie podstawowe formy zachowań etycznych i estetycznych związane z realizacją występów publicznych (R_U12);

Umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat etycznych i estetycznych aspektów działalności artystycznej (R_U14).

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Umie jednoznacznie wyrażać własną postawę etyczną i własne preferencje estetyczne w twórczości artystycznej (R_K1);

W różnych sytuacjach jest zdolny do obrony swych wyborów moralnych i estetycznych w ramach własnej twórczości artystycznej (R_K2);

Wykazuje umiejętność samooceny w sferze swych wyborów moralnych i estetycznych (R_K3);

Jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań innych osób w zakresie ich postaw moralnych i estetycznych (R_K4);

Metody i kryteria oceniania:

V sem. - Zaliczenie

VI sem. - Zaliczenie z oceną

Ocena aktywności w trakcie zajęć (udział w dyskusji), ocena prezentacji ustnej wybranego zagadnienia etycznego i estetycznego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kopania, Marta Rau
Prowadzący grup: Jerzy Kopania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)