Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taniec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/T-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taniec
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

1. Rozwinięcie umiejętności z techniki tańca klasycznego i współczesnego. Wprowadzenie techniki tańca jazzowego. Nauka kroków wybranych tańców towarzyskich.

2. Rozwijanie wyobraźni ruchowej, nabycie świadomości dotyczącej możliwości własnego ciała z uwzględnieniem m.in. aktywnej postawy, właściwego oddychania, umiejętności izolowania ruchu poszczególnych części ciała, użycia jego ciężaru, pędu i zawieszenia, prawidłowości wypływania impulsów, podejmowania ryzyka i wtapiania się w podłogę, wykorzystania siły odśrodkowej.

Pełny opis:

Semestr III

Ćwiczenia o różnej skali trudności, wykonywane w różnych kombinacjach

1. Port de bras, demi plie, grand plie, battement tendu, battement tendu jete, battement balance, rond

de jambe de par Terre, passe, battement frappe, grand battement jete

2. Adagio I Allegro; adagio, pas sauté, changement

de pied, echappe, demi – tour en l’air

3. Walc wiedeński, walc angielski, tango

4. Technika tańca jazzowego.

Semestr IV

1. Technika wyprowadzania impulsów ruchowych z różnych części ciała, praca na różnych płaszczyznach, orientacja w przestrzeni.

2. Umiejętność wykorzystania ciężaru poszczególnych części ciała do wprowadzania ciała w ruch.

3. Łączenie ćwiczeń w kombinacje.

4. Świadome realizowanie zadań ruchowych w przestrzeni z odpowiednimi jakościami dynamicznymi.

5. Technika tańca współczesnego (praca w parach)

6. Improwizacja w technice tańca współczesnego solo, w duetach i w grupie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. Haas J.G., Anatomia w tańcu, Warszawa 2011

2. Barba E., Savarese N., Sekretna Sztuka Aktora, Wrocław 2005

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1. Turska I., Krótki zarys historii tańca i baletu, Warszawa 1983

1. Iyengar B. K. S., Joga, PWN 1990

2. Kik I., Ćwiczenia taneczne, Warszawa 1975

3. Kuźmińska O., Taniec w teorii i praktyce, Poznań 2002

4. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, pod red. Majewskiej J., Kraków 2013

5. Rembowska A., Teatr tańca Piny Bausch, Warszawa 2009

6. Waganowa A., Zasady tańca klasycznego

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

rozróżnia ćwiczenia tańca klasycznego : Port de bras, demi plie, grand plie, battement tendu, battement tendu jete, battement balance, rond de jambe de par Terre, passe, battement frappe, grand battement jete R_W06

rozróżnia adagio i allegro; adagio, pas sauté, changement de pied, echappe, demi tour en l’air R_W06

opisuje udział poszczególnych stawów i mięśni w trakcie ćwiczeń przy drążku i w przestrzeni R_W09

W zakresie umiejętności (U) student:

stosuje w praktyce: wyprowadzanie impulsów od różnych części ciała, wyprowadzanie ruchu od centrum umiejscowionego w wyznaczonych częściach ciała, zawieszenia w ruchu, contr action, relise, praca w różnych przestrzeniach i płaszczyznach w przestrzeni i w ciele;R_U10

z techniki tańca towarzyskiego: postawa tancerza w tańcu w parze, krok podstawowy walca angielskiego, wiedeńskiego, tanga, figury ćwierćobrotowe w prawo i w lewo, kroki zmienne do przodu, promenada zamknięta, łączniki, czwórkrok w obrotach w prawo i w lewo; R_U10

z techniki tańca jazzowego: pozycje rąk i nóg tańca jazzowego, jazz walks, pad de bure, kiki, table top, cat step, jamps R_U10

proponuje własne ćwiczenia oparte na improwizacji i technice tańca współczesnego R_U06

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

wykazuje kreatywność w tworzeniu własnych kompozycji choreograficznych opartych na improwizacji w ruchu R_K04

dąży do zwiększania świadomości swojego ciała w ruchu R_K02

Metody i kryteria oceniania:

III sem. – Zaliczenie

IV sem. – Zaliczenie

ustalenie zaliczenia na podstawie śródrocznych zaliczeń wewnętrznych z danej partii materiału w formie ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołosow-Ostapczuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Kołosow-Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołosow-Ostapczuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Kołosow-Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołosow-Ostapczuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Kołosow-Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołosow-Ostapczuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Kołosow-Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kołosow-Ostapczuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Kołosow-Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)