Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 2. Literatura dla dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SR02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 2. Literatura dla dzieci i młodzieży
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zadaniem w ramach przedmiotu "Seminarium reżyserskie. Literatura dla dzieci i młodzieży" jest reżyserskie opracowanie tekstu oraz stworzenie koncepcji przedstawienia na podstawie współczesnego dramatu dla dzieci młodzieży. Sugerowany przez pedagoga wybór dotyczy cyklu powieści o Panu Kleksie autorstwa Jana Brzechwy. Zadaniem jest realizacja wybranych wątków opowieści językiem metafory, przy wykorzystaniu środków teatru formy, przez który rozumieć należy zarówno teatr plastyczny, teatr ruchu, teatr lalek.

Pełny opis:

Zadaniem w ramach przedmiotu "Seminarium reżyserskie. Literatura dla dzieci młodzieży" jest reżyserskie opracowanie tekstu oraz stworzenie koncepcji przedstawienia na podstawie klasycznej powieści dla dzieci. W ramach przedmiotu student/ka dokona niezbędnych dla realizacji przedstawienia prac koncepcyjnych wedle następującej kolejności: analiza tekstu, stworzenie kontekstu historyczno-literackiego, interpretacja tekstu, wybór języka realizacji, opracowanie autorskiej koncepcji przedstawienia wątków zaczerpniętych z opowieści o Panu Kleksie Brzechwy na scenie.

Sugerowany przez pedagoga wybór tekstu dokonany zostanie z trzech części powieści "Akademia pana Kleksa", "Podróże pana Kleksa", Tryumf pana Kleksa" Jana Brzechwy. Zadaniem jest realizacja i opracowanie reżyserskie wybranych wątków z powieści środkami teatru wizualnego, przez który rozumieć należy zarówno teatr plastyczny, teatr ruchu, teatr lalek czy teatr formy.

Analiza:

W ramach pracy reżyserskiej nad prozą klasycznym student ma za zadanie:

dokonać reżyserskiej analizy tekstu przez co rozumieć należy:

-odczytanie sensów i kontekstów zawartych w powieści oraz określenie miejsca w kontekście literackim i kulturowym

-analiza postaci i ich wzajemnych relacji

-odczytanie poetyki tekstu

-analiza dramaturgi tekstu, interpretacja zdarzeń i metafor

-określenie punktów zwrotnych, punktu kulminacyjnego i pointy

-określenie kontekstu historycznego

-interpretacja idei, znaków i metaforyki

-samodzielne odszukanie tekstów literackich i opracowań tematu oraz ich lektura i analiza

-porównanie własnych wniosków z powyższymi tekstami, oraz poszerzenie kontekstu propozycji reżyserskiej/ adaptacji poprzez odniesienia i interpretacje w nich zawarte

Kontekst kulturowy:

-analiza biograficzna, sytuująca tekst i autora w określonym kontekście kultury, w tym w szczególności kontekście literatury i tradycji teatru

-analiza historyczno-literacka dramatu

-rozpoznanie odczytań dramatu i kontekstów w jakich odbyły się wybrane wcześniejsze realizacje dramatu

-samodzielny wybór i analiza tekstów literackich dotyczących wybranego utworu i jego tematyki

-analiza dzieł wybranych dziedzin sztuki poszerzająca kontekst kulturowy i estetyczny

Interpretacja reżyserska:

-odczytanie wątków, znaczeń i metafor w odniesieniu do problematyki dziecięcej

-analiza metafory pod kątem jej możliwości narracyjnych, w tym szczególności narracji wizualnej i scenicznej

-odczytanie kontekstu społecznego i psychologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii rozwojowej dziecka

-określenie adresata

-określenie osobistego stosunku do tekstu

-określenie własnych asocjacji i skojarzeń dotyczących treści, formy, estetyki i filozofii utworu

Wizja:

-zbudowanie koncepcji przedstawienia w oparciu o powyższe etapy pracy

-określenie założeń adaptacyjnych i dramaturgicznych. Wybór scen, wątków, zdarzeń, narracji

-określenie postaci, ich charakterów znaczeń i relacji w oparciu o pozyskaną wiedzę i własną ich interpretację

-stworzenie wizji spektaklu obejmujące koncepcję sceniczną

-określenie języka spektaklu z uwzględnieniem teatru formy jako jego podstawowego komponentu narracyjnego

-zbudowanie metaforyki spektaklu w oparciu o własną interpretację treści utworu

-opis przykładowych rozwiązań scenicznych

-wybór przykładowych scen i rozwiązań opisujących realizację metafory scenicznej

-określenie założeń dotyczących treści, formy oraz estetyki

-stworzenie podstawowych zadań scenograficznych, muzycznych i choreograficznych (innych potrzebnych) w oparciu o przygotowaną wizję spektaklu

Efektem pracy nad utworem będzie stworzenie eksplikacji reżyserskiej obejmującej interpretację i analizę tekstu, wizję spektaklu, określenie języka i estetyki spektaklu oraz zaplanowanie zadań dla scenografa/ki, kompozytora/ki i aktorów. Eksplikacja powinna zawierać także koncepcję dramaturgiczną zrealizowaną w formie opisu lub szkicu adaptacji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości ze strony studenta/ki na etapie pracy interpretacyjnej, po dokonaniu analizy zaproponowanych tekstów Jana Brzechwy, może być dokonana zmiana tekstu wyjściowego na inny utwór, jednak założeniem pozostaje literatura dla dzieci młodzieży, ze wskazaniem na dramat poetycki, lub o zdecydowanym potencjale metaforycznym.

Literatura:

-Jan Brzechwa "Akademia Pana Kleksa", "Podróże pana Kleksa", "Tryumf pana Kleksa"

Pedagog nie określa dodatkowego zakresu tekstów, ponieważ ich wybór jest częścią zadania, ponadto sugerować może konkretne wizje lub interpretacje co także pozostaje wolnym wyborem studenta/ki.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

R_W01

R_W05

R_W08

R_W09

UMIEJĘTNOŚCI:

R_U01

R_U02

R_U03

R_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

R_K01

R_K04

Metody i kryteria oceniania:

Efektem i warunkiem zaliczenia pracy będzie stworzenie eksplikacji reżyserskiej obejmującej interpretację i analizę tekstu, wizję spektaklu, określenie języka i estetyki spektaklu oraz zaplanowanie zadań dla scenografa/ki, kompozytora/ki i aktorów. Eksplikacja powinna zawierać także koncepcję dramaturgiczną zrealizowaną w formie opisu lub szkicu adaptacji.

Oczekiwania i warunki zaliczenia:

Student ma za zadanie przedstawić autorską wizję spektaklu w oparciu o analizę, pracę nad tekstem oraz dokonać obrony koncepcji w formie rozmowy egzaminacyjnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Dworakowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Konrad Dworakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL wykład - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Honorata Mierzejewska-Mikosza, Marta Rau
Prowadzący grup: Honorata Mierzejewska-Mikosza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL wykład - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)