Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie dramaturgiczne w teatrze XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SDwTXXw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie dramaturgiczne w teatrze XX w.
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty kierunkowe RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Kurs ma na celu zaprezentowanie różnych strategii dramaturgicznych na przykładzie utworów dramatycznych i scenariuszy przedstawień teatralnych wybranych twórców polskich i europejskich XX wieku.

Pełny opis:

Studenci poznają wybrane współczesne teksty teatralne, których autorzy, wychodząc od formy dramatu typowego dla dziewiętnastowiecznego teatru mieszczańskiego, na różne sposoby próbują podważać i rozbijać jego struktury. Analizując i interpretując zarówno utwory dramatyczne, jak i scenariusze przedstawień, umiejscawiając je w szerszym kulturowym kontekście, studenci uczą się odczytywać wpisany w tekst projekt widowiska teatralnego, wskazówki dotyczące inscenizacji, reżyserii, aktorstwa etc.

Literatura:

1. Umberto Boccioni, Zielone śliwki, Decio Cinti, Prezent, Filippo Tommaso Marinetti: Areszt, Przeciw neutralizmowi; Walter Hasenclaver, Ludzie; Tristan Tzara, Serce na gaz;

2. Stanisław Ignacy Witkiewicz: Oni, Mątwa, Szalona lokomotywa;

3. Bertolt Brecht: Opera za trzy grosze, Marka Courage i jej dzieci;

4. Samuel Beckett: Czekając na Godota, Końcówka, Radosne dni;

5. Witold Gombrowicz: Operetka, Ślub;

6. Jean Genet: Pokojówki, Balkon;

7. Tadeusz Kantor, Wielopole, Wielopole;

8. Heiner Müller: HamletMaszyna, Kwartet;

9. Werner Schwab: Prezydentki, Czarujący korowód...;

10. Sarah Kane: Miłość Fedry, Łaknąć.

* lista lektur może ulec zmianie w wyniku rozmów ze studentami

1. John Louis Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Jest wyposażony w rzetelne podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu historii teatru i dramatu (polskiej i europejskiej) w wieku XX (RW 2);

Zna i rozumie najważniejsze koncepcje i kierunki rozwoju dwudziestowiecznej dramaturgii i ma podstawową orientację w twórczości ich przedstawicieli (RW 4);

Wykazuje dogłębną znajomość stylów i kierunków rozwoju awangardy i neoawangardy, a także orientuje się w ich echach obecnych we współczesnej kulturze i sztuce (RW 11);

W zakresie umiejętności (U) student:

Rozumie istotę konstrukcji tekstu dramatycznego i potrafi samodzielnie oceniać możliwości jego adaptacji na potrzeby teatru (RU 2);

Umie swobodnie wypowiadać się (ustnie) na temat tekstów dramatycznych i sposobów ich scenicznej realizacji (RU 14);

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Jest zdolny do samodzielnej analizy i interpretacji tekstu dramatycznego; potrafi wyszukiwać i weryfikować niezbędne w tym celu informacje (RK 1);

Jest zdolny do efektywnego wykorzystywania intuicji i wyobraźni podczas oceny możliwości scenicznych tekstu dramatycznego (RK 2).

Metody i kryteria oceniania:

– dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach;

– aktywne uczestnictwo w zajęciach;

– dodatkowa praca pisemna w przypadku niespełnienia powyższych warunków;

– egzamin ustny na koniec kursu (po dwóch semestrach)

Sem V- zaliczenie z oceną

Sem VI - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Mateusz Żurawski
Prowadzący grup: Mateusz Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)