Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceny dialogowe wierszem II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/SDW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sceny dialogowe wierszem II
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umięjętności prowadzenia dialogu scenicznego, zrozumienia zasad i prawideł rządzących obecnością na scenie w relacji ze sobą, z partnerem i przestrzenią.

Pełny opis:

Przy pracy nad scenami wierszem istotne jest uwrażliwienie studentów na istotę podtekstu a zatem tego, co kryje się pod słowami; uświadomienie, że stosunek emocjonalny mówiącego jest w pracy aktora istotniejszy od brzmienia słów, czy opowiadania fabuł. Można powiedzieć, że należy mówić sobą a nie zapisanym tekstem.

Studenci zyskują świadomość konieczności poszanowania formy i treści opracowywanych tekstów (umiejętność odczytywania znaczeń, niesionych przez utwór literacki) oraz uwzględnienie formy dzieła literackiego, ze względu na jej sensotwórczość (szczególnie w przypadku utworów pisanych wierszem)

Semestr ten ma charakter komplementarny. Stąd brak sztywnej propozycji programowej. Jest to konieczne ze względu na różne predyspozycje poszczególnych roczników. Zaleca się wprowadzenie wiersza w dialogu (z przełomu XIX i XX wieku) i bardziej zaawansowaną pracę nad łączeniem formy z ruchem. Dobrze sprawdza się na tym semestrze tematyka wiejska; tu jednak ograniczeniem są braki repertuarowe. Dobrym rozwiązaniem jest także praca nad białym wierszem szekspirowskim. W kwestii wersyfikacji proponuje się co ośmio- bądź jedenastozgłoskowiec.

Przykładowi autorzy: George Byron, Henryk Ibsen, Bolesław Leśmian, Aleksander Puszkin, Lucjan Rydel, William Shakespeare, Stanisław Wyspiański

Literatura:

Maria Dłuska "Próba teorii wiersza polskiego"

Thomas Stearns Eliot "Poezje", "Dramaty"

Johann Wolfgang von Goethe "Faust"

William Shakespeare Dramaty

Efekty uczenia się:

Wiedza (W) absolwent zna i rozumie

R_WO2 repertuar związany ze specjalnością studiów.

R_WO6 metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych

form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry

aktorskiej żywego planu

Umiejętności (U) absolwent potrafi

R_UO7 współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac

zespołowych; pełnić wiodącą rolę w pracy w grupie

R_UO5 tworzyć w sposób umożliwiający odejście od zapisanego

tekstu/scenariusza

R_UO10 opanować ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają

ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę

Kompetencje społeczne (K) absolwent jest gotów do

R_KO1 wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i

rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów

do krytycznej oceny odbieranych treści

R_KO2 samooceny

R_KO3 konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie.

Ustalenie zaliczenia odbywa się na podstawie pokazu komisyjnego, podczas którego student prezentuje fragment tekstu literackiego, nad którym pracował na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)