Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy scen dialogowych wierszem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PSDW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy scen dialogowych wierszem
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad scenami pisanymi mową wiązaną. Celem przedmiotu jest swobodna realizacja zadań aktorskich w przestrzeni utworów pisanych wierszem.

Pełny opis:

Na podstawie ćwiczeń dotykających poszczególnych zagadnień w trybie warsztatowym i w oparciu o konkretne sceny dialogowe wybrane ze światowej literatury dramatycznej pisanej wierszem pracujemy nad następującymi zagadnieniami:

1. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja, zmysły i myślenie postaci

1a. Potrzeby, pragnienia i przeszkody postaci,

3. Tworzenie miejsca

4. Istota emocji scenicznych

5. Budowanie postaci przez działanie i jej wewnętrzne odniesienia

6. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

7. Zasady dialogu w praktyce wybranych scen z dramatu pisanego wierszem

Literatura:

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

M. Czechow "O technice aktora"

E. Bartba "Teatr, rzemiosło, samotność, bunt"

A.Okopień Sławińska, M.Głowiński, J.Sławiński, "Zarys teorii literatury"

A.Kulawik, "Mówić wierszem"

L.Pszczołowska, "Wiersz polski"

Efekty uczenia się:

Wiedza (W) absolwent zna i rozumie

R_WO2 repertuar związany ze specjalnością studiów.

R_WO6 metody i sposoby wykorzystania klasycznych i współczesnych

form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry

aktorskiej żywego planu

Umiejętności (U) absolwent potrafi

R_UO7 współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac

zespołowych; pełnić wiodącą rolę w pracy w grupie

R_UO5 tworzyć w sposób umożliwiający odejście od zapisanego

tekstu/scenariusza

R_UO10 opanować ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają

ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę

Kompetencje społeczne (K) absolwent jest gotów do

R_KO1 wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i

rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów

do krytycznej oceny odbieranych treści

R_KO2 samooceny

R_KO3 konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywny udział na zajęciach, ćwiczeniach

2 Samodzielna, aktywna i twórcza praca nad sobą

3. Prezentacja scen dramaturgicznych na zajęciach

4. Zdobyte praktyczne umiejętności / progres

4. Pokaz semestralny ze scen dialogowych

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione

Sem III - zaliczenie

Sem IV - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gajewska, Łukasz Lewandowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Gajewska, Łukasz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)