Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki informatyczne w procesie pozyskiwania środków na działalność kulturalną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/PSDKiTI-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki informatyczne w procesie pozyskiwania środków na działalność kulturalną
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie RTL
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

- zdobycie podstawowej wiedzy o zasadach funkcjonowania instytucji kultury w Polsce w trzech sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit

- zdobycie podstawowej wiedzy o finansowaniu w kulturze w systemie budżetowym i poza systemem budżetowym

- zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do opracowania koncepcji działań umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów kulturalnych

Pełny opis:

Semestr V

- prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania instytucji kultury w Polsce

- zarządzanie kulturą dziś

- dotacje, granty i programy operacyjne – zagadnienia ogólne

- internetowe wyszukiwarki grantów

- od pomysłu do projektu czyli o czym należy pamiętać zanim zaczniemy pisać projekt

- planowanie projektu

- tworzenie projektu

- kosztorys projektu

- umowa o dofinansowanie projektu

- ewaluacja projektu

Semestr VI

- co to są i jak funkcjonują NGO

- podstawy prawa własności intelektualnej

- jak założyć fundację i napisać jej statut

- jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut

- zakładanie kont w elektronicznych skrzynkach podawczych i wypełnianie wniosków online

- omówienie bieżących programów operacyjnych i stypendiów MKiDN

- robocze przygotowanie wniosku „Oferty Realizacji Zadania Publicznego”

- robocze przygotowanie wniosku do programu „Wydarzenia artystyczne: teatr i taniec”

- omówienie bieżących programów operacyjnych i stypendiów NCK

- robocze przygotowanie wniosku na stypendium „Młoda Polska”

- omówienie bieżących programów operacyjnych i stypendiów wybranych samorządów (z uwzględnieniem rejonów pochodzenia studentów uczestniczących w zajęciach)

- wypełnienie wniosku na stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku „Młodzi twórcy”

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zadęć:

- Hausner J., Karwińska A., Purchla J., Kultura a rozwój, Warszawa 2013

- Przybylska J., Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce, Warszawa 2007

- Barański R., Dotacje, fundusze i granty, Gliwice 2008

- Dadel M., Gałązka A., Dotacje od administracji publicznej. Wniosek, umowa, sprawozdanie, Warszawa 2014

- Dadel M., O projekcie i wniosku. Dla początkujących i tych, którzy chcą uporządkować wiedzę, Warszawa 2014

- Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

- Chrzczonowicz M., Krawczyk A., Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut, Warszawa 2014

- Woldan-Jakubczyk E., Jak założyć fundację i napisać jej statut, Warszawa 2013

- „Zarządzanie w kulturze”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom I-XIV (wybrane artykuły)

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r., w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- wykazuje się podstawową wiedzą o funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce R_W12

- dysponuje ogólną wiedzą na temat finansowania działalności kulturalnych w Polsce R_W12

W zakresie umiejętności (U) student:

- posiada zdolność samodzielnego przygotowania i złożenia wniosku na pozyskanie funduszy na działalność kulturalną R_U1

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- wykazuje kreatywność i twórcze myślenie w trakcie przygotowywania wniosków R_K1

- wykazuje zdolność elastycznego myślenia oraz adaptowania swoich pomysłów do wymogów grantodawcy R_K6

Metody i kryteria oceniania:

Semestr zimowy: zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz oceny wykonanej pracy zaliczeniowej (życiorys oraz grupowe przygotowanie wniosku oferty realizacji zadania publicznego w postaci projektu artystyczno-edukacyjnego i jego prezentacja na zajęciach).

Semestr letni: zaliczenie z oceną na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz oceny wykonanej pracy zaliczeniowej (CV oraz indywidualne przygotowanego wniosku o stypendium artystycznego/twórcze i jego prezentacja na zajęciach).

V sem. - zaliczenie

VI sem. - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Suszczyński
Prowadzący grup: Karol Suszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Suszczyński
Prowadzący grup: Karol Suszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2021/2022 wykłady z przedmiotu "Techniki informatyczne w procesie pozyskiwania środków na działalność kulturalną" odbywają się zgodnie z opisem zawartym w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Suszczyński
Prowadzący grup: Karol Suszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie
Skrócony opis:

W roku bieżącym nie uległy zmianie wytyczne co do zajęć przedstawione w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Pełny opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Literatura:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Uwagi:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Suszczyński
Prowadzący grup: Karol Suszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie
Skrócony opis:

W roku bieżącym nie uległy zmianie wytyczne co do zajęć przedstawione w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Pełny opis:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Literatura:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Uwagi:

Jak w "Podstawowych informacjach o przedmiocie"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)