Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pływanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/P-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pływanie
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Pływanie / Bieganie

Pływanie: Nauka i doskonalenie pływania. Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Nauczenie bezpiecznego obcowania z wodą. Wykazanie prozdrowotnych i ratowniczych wartości przedmiotu. Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Bieganie : Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej i rekreacyjnej. Zachęcanie do czynnego wypoczynku, na świeżym powietrzu z poszanowaniem praw przyrody, wzmacnianie swoich sił motorycznych.Gotowość do pracy zdalnej , on- line.

Pełny opis:

* Pływanie :

Semestr I

- grupa zerowa

1. Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć.

2. Oswojenie z wodą w formie zabawowej i ścisłej.

3. Technika pływania kraulem na grzbiecie.

4. Skoki do wody z różnych pozycji.

5. Pokonywanie krótkich odcinków kraulem na piersiach.

- grupa zaawansowana

1. Zasady bezpieczeństwa i regulamin pływalni.

2. Różne rodzaje skoków do wody:

 brzeg

 słupek

 wieża

3. Doskonalenie techniki pływania kraulem na grzbiecie i na piersiach.

4. Eliminacja błędów w pływaniu stylem klasycznym.

5. Nauka nawrotów.

6. Pływanie na czas.

7. Doskonalenie startów z wody i ze słupka.

8. Pływanie na dystansie.

Semestr II

- grupa zerowa

1. Doskonalenie pływania kraulem na plecach, zwiększanie dystansu.

2. Nauka startu z wody.

3. Skoki do wody, skok startowy.

4. Eliminacja błędów w pływaniu kraulem na piersiach.

5. Nauka pływania stylem klasycznym.

6. Nawrót w stylu klasycznym.

7. Pływanie na dystansie 200 m wybranymi stylami.

- grupa zaawansowana

1. Doskonalenie poznanych stylów pływania.

2. Doskonalenie skoku startowego.

3. Skoki z wieży.

4. Pływanie ze zmienną intensywnością.

5. Zawody.

6. Koordynacja pracy rąk i nóg z oddechem w stylu motylkowym.

7. Pływanie pod wodą.

8. Przepłynięcie wybranym stylem 1000 m.

* Bieganie :

Semestr I

1. Wzmocnienie kondycji fizycznej :

a) szybkości

b) gospodarowanie własnymi siłami

c) wytrzymałość

2.Rodzaje startów

3.Technika biegów

4.Pokonywanie mety

5.Regulacja oddechu w biegach

Semestr II

6.Biegi charytatywne

7.Biegi na krótkich dystansach

8.Biegi na średnich dystansach

9.Biegi na długich dystansach

10. Umiejętność rozluźnienia .

Literatura:

Wszelka dostępna na rynku literatura poświęcona pływaniu oraz biegom. Strony internetowe poświęcone w/w tematyce.

Efekty uczenia się:

WIEDZA (W) - absolwent zna i rozumie

R_W09 środki ekspresji w teatrze ożywionej formy, posiada wiedzę z zakresu możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin (w tym najnowszych trendów);

R_W11 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego;

UMIEJĘTNOŚCI (U) - absolwent potrafi

R_U05 tworzyć w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu/scenariusza;

R_U07 współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych; pełnić wiodącą rolę w pracy w grupie;

R_U10 opanować ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K) - absolwent jest gotów do

R_K02 samooceny;

R_K03 konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

Metody i kryteria oceniania:

Pływanie :

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach; początkująca i zaawansowana.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, oraz pozytywnym zaliczeniu określonego stylu pływackiego i odpowiedniego dystansu, oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

I sem - zal

II sem - zal

Bieganie :

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, oraz pozytywnym zaliczeniu przebiegnięcia odpowiedniego dystansu, oraz /lub udokumentowanej samodzielnej pracy ( nagrania własne).

I sem - zal

II sem - zal

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Nauka i doskonalenie pływania.

Pełny opis:

Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Nauczenie bezpiecznego obcowania z wodą. Wykazanie prozdrowotnych i ratowniczych wartości przedmiotu.

- grupa zerowa

1. Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć.

2. Oswojenie z wodą w formie zabawowej i ścisłej.

3. Technika pływania kraulem na grzbiecie.

4. Skoki do wody z różnych pozycji.

5. Pokonywanie krótkich odcinków kraulem na piersiach.

- grupa zaawansowana

1. Zasady bezpieczeństwa i regulamin pływalni.

2. Różne rodzaje skoków do wody:

- brzeg

- słupek

- wieża

3. Doskonalenie techniki pływania kraulem na grzbiecie i na piersiach.

4.Eliminacja błędów w pływaniu stylem klasycznym.

5. Nauka nawrotów.

6. Pływanie na czas.

7. Doskonalenie startów z wody i ze słupka.

8. Pływanie na dystansie .

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Nauka i doskonalenie pływania.

Pełny opis:

Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do uprawiania tej dyscypliny sportu, jako formy sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Nauczenie bezpiecznego obcowania z wodą. Wykazanie prozdrowotnych i ratowniczych wartości przedmiotu.

- grupa zerowa

1. Doskonalenie pływania kraulem na plecach, zwiększanie dystansu.

2. Nauka startu z wody.

3. Skoki do wody, skok startowy.

4. Eliminacja błędów w pływaniu kraulem na piersiach.

5. Nauka pływania stylem klasycznym.

6. Nawrót w stylu klasycznym.

7. Pływanie na dystansie 200 m wybranymi styla

- grupa zaawansowana

1. Doskonalenie poznanych stylów pływania.

2. Doskonalenie skoku startowego.

3. Skoki z wieży.

4. Pływanie ze zmienną intensywnością.

5. Zawody.

6. Koordynacja pracy rąk i nóg z oddechem w stylu motylkowym.

7. Pływanie pod wodą.

8. Przepłynięcie wybranym stylem 1000 m.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski, Elżbieta Warszawska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Bogusławski, Marta Rau
Prowadzący grup: Ziemowit Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)