Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lalki przed kamerą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/LPK-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lalki przed kamerą
Jednostka: Kierunek RTL rok III
Grupy: Predmioty specjalności
Przedmioty WSL/RTL rok III sem V
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności kreowania i użycia obrazu rejestrowanego z udziałem form lalkowych w projektach teatralnych, gotowość do realizacji lalkowych form filmowych;

Pełny opis:

Semestr V

Analiza możliwości form lalkowych w kontakcie z kamerą i sposobów użycia zapisanego obrazu filmowego w teatrze;

Praca nad scenariuszem w formie scenopisu - storyboardu, który będzie stanowił podstawę zaliczenia semestru

Konstruowanie krótkich etiud z użyciem form lalkowych i próby ich rejestracji; poszukiwania w obrębie sposobów zapisu obrazu;

Semestr VI

Analiza i określenie koncepcji realizacji pomysłu zapisanego w scenopisie; próby zapisu wybranych etiud; przystąpienie do realizacji zdjęć (kompletowanie zespołu aktorskiego oraz elementów scenograficznych), realizacja nagrania i aktywne uczestnictwo w procesie postprodukcyjnym;

W prowadzeniu zajęć możliwa jest forma online jeśli będzie akceptowana przez wszystkich uczestników.

Literatura:

W związku ze specyfiką zajęć większość materiału wykorzystanego w pracy będzie miała formę filmową (np. „History of Stop Motion Animation Puppetry in Film” , filmy Braci Quay, filmy Svankmajera)

Bibliografia literatury koniecznej do zaliczenia przedmiotu powstaje po wyborze realizowanego materiału literackiego w wyniku indywidualnych prac analitycznych poprzedzających realizację pomysłu w formie zaliczenia;

Literatura podstawowa:

1. Teatr Lalek 2/2018:

Lalki na srebrnym ekranie | Karol Suszyński - Teatr Lalek nr 2 (132) / 2018

Metafory lalki (w polskich filmach animowanych XXI wieku) | Iwona Grodź - Teatr Lalek nr 2 (132) / 2018

Zmagania z wyobraźnią | Paulina Zacharek - Teatr Lalek nr 2 (132) / 2018

Lalka – niemy reżyser filmu | Agnieszka Kowalewska - Skowron - Teatr Lalek nr 2 (132) / 2018

Awatary z plasteliny | Jakub Kłeczek - Teatr Lalek nr 2 (132) / 2018

(artykuły dostępne na stronie:https://www.teatrlalek-pismo.pl/p/inne.html

2.Myśleć animacją : [podręcznik dla filmowców] / Mike Wellins ; [tłumaczenie Andrzej Wojnach];Wydaw. Wojciech Marzec, Warszawa 2015

3. Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego

Sitkiewicz P.; słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2009

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Posiada wiedzę dotyczącą możliwości jakie stwarza operowanie obrazem video w realizacjach teatralnych R_W6

Potrafi wykorzystywać środki ekspresji i umiejętności warsztatowe pokrewnych dyscyplin R_W9

Zna możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy i potrafi wykorzystywać je dla potrzeb konwencji właściwej zapisom video R_W10

W zakresie umiejętności (U) student:

Prezentuje wysoko rozwiniętą osobowość artystyczną, którą eksponuje w tworzeniu i realizowaniu własnych koncepcji, dowodzi zasadności tworzenia większych całości zawierających elementy zapisu video oraz dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do ich realizacji R_U1;

Analizuje możliwości koncepcji, użytych form teatralnych i umie podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji swojego projektu; R_U4;

Jest przygotowany do podjęcia współpracy z członkami zespołu twórców biorących udział w projekcie R_U6;

Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych pomysłów tworzenia obrazów video z użyciem form lalkowych; R_U8;

Zdobył umiejętności weryfikujące sposób realizacji koncepcji i wybiera sposób umożliwiający osiągnięcie dobrego efektu poprzez dokonanie korekt w scenariuszu na etapie finalizującym realizację; R_U13;

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Dąży do samodzielnej analizy, pracuje samodzielnie jednocześnie dopuszczając konstruktywną krytykę podjętych działań, interpretuje nowe doświadczenia i wykazuje otwartość na łączenie ich z już posiadanymi umiejętnościami, kieruje pracą zespołu z zachowaniem wrażliwości na krytykę; R_ K1

Metody i kryteria oceniania:

semestr V - Zaliczenie

semestr VI - Zaliczenie z oceną

wykonanie pracy zaliczeniowej: prezentacja ćwiczenia z użyciem form lalkowych w formie zapisu video

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład konwersatoryjny - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernarda Bielenia, Marta Rau
Prowadzący grup: Bernarda Bielenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Kopiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Daria Kopiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)