Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu z interpretacją piosenki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/EGZIP-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu z interpretacją piosenki
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem III
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

-ustawiczne utrwalanie nabytych umiejętności posługiwania się głosem;

-dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu nomenklatury muzycznej;

-dalsze utrwalanie umiejętności w zakresie rozpoznawania przebiegu energetycznego frazy;

-umiejętność połączenia elementów dzieła muzycznego w śpiewie ze sferą zadania aktorskiego;

-umiejętność analizy treści muzycznej i literackiej piosenki;

Pełny opis:

Semestr III

-ćwiczenia wokalne;

-wykład;

-analiza piosenki - teoria (praca pisemna oraz rozmowa/-wy z wykładowczynią);

-ćwiczenia wokalne połączone z podstawowymi zadaniami aktorskimi (przyswajanie podstawowych narzędzi interpretacyjnych);

przygotowanie własnej koncepcji interpretacji piosenki (zadanie wokalne i aktorskie);

- ćwiczenia indywidualne i grupowe w trakcie zajęć (wokalne i aktorskie);

- praca indywidualna (praktyczna i intelektualna) nad zadanymi zagadnieniami;

- umiejętność poddawania krytycznej ocenie pracy własnej oraz pozostałych studentek i studentów (praktyka podczas zajęć);

Semestr IV

-ćwiczenia wokalne;

-wykład;

-analiza piosenki - teoria (praca pisemna oraz rozmowa/-wy z wykładowczynią);

-ćwiczenia wokalne połączone z podstawowymi zadaniami aktorskimi;

-przygotowanie własnej koncepcji interpretacji piosenki oraz etiudy opartej o daną piosenkę (zadanie wokalne i aktorskie);

- ćwiczenia indywidualne i grupowe w trakcie zajęć (wokalne i aktorskie);

- praca indywidualna (praktyczna i intelektualna) nad zadanymi zagadnieniami;

- umiejętność poddawania krytycznej ocenie pracy własnej oraz pozostałych studentek i studentów (praktyka podczas zajęć);

Literatura:

1. G. Concon-50 ćwiczeń op.9, PWM 1964.

2. N. Vaccai- Praktyczna metoda śpiewu włoskiego, PWM.

3. B.Lutgen-Wokalizy, PWM Kraków 1948

4. Zbiory pieśni i arii polskich i zagranicznych.

1.T.Zalewski – Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg. R.Husson’a (COPSA MP z. 84;1965).

2. B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006.

3. K. Linklater – „Uwolnij swój głos- tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”. PWST w Krakowie 2012.

4. H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002.

5. S.Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące.Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

-poprzez pracę indywidualną poszerza znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem R_W02

-jest w stanie definiować elementarne zjawiska dotyczące techniki wokalnej, elementów dzieła muzycznego oraz wykonawstwa artystycznego R_W09

W zakresie umiejętności (U) student:

-potrafi współdziałać z innymi osobami w zakresie wykonywanych ćwiczeń R_U07

-potrafi posługiwać się głosem w ramach ćwiczeń warsztatowych i samodzielnie je doskonalić R_U10

-umie korzystać z wypracowanych elementarnych umiejętności warsztatowych dla realizacji własnej koncepcji artystycznej R_U06

- umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat różnych dziedzin twórczości teatralnej A_U14

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-jest w stanie korzystać z własnej intuicji, wyobraźni i odczuć oraz umie kontrolować swoje reakcje na potrzeby prezentacji publicznej R_K04

-jest w stanie dokonać konstruktywnej krytyki swojej pracy oraz pracy innych osób R_K02 

Metody i kryteria oceniania:

Semestr III – zaliczenie

Semestr IV – zaliczenie z oceną

- obecność na zajęciach;

- ocena zadań zleconych do wykonania poza zajęciami (dot. m.in. pisemnych zadań z analizy piosenki, zadań wokalnych oraz aktorskich);

- ocena zadań wykonywanych podczas zajęć;

- ocena aktywności i zaangażowania podczas zajęć;

- ocena efektów pracy podczas indywidualnej prezentacji publicznej;

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Ozga, Marta Rau, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Marcin Ozga, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Cezary Szyfman, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Pełny opis:

-przygotowanie własnej koncepcji interpretacji piosenki z repertuaru Jonasza Kofty (zadanie wokalne i aktorskie);

Literatura:

6. artykuł "Poeta piosenki. O Jonaszu Kofcie opowiada Piotr Derlatka" Adrianna Michalewska, portal granice.pl

7. książka "Jego portret" 

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)