Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciało w ruchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/CwR-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ciało w ruchu
Jednostka: Kierunek RTL rok I
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok I sem I
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami pracy aktora jakimi są ciało i umysł oraz przeprowadzenie ich przez proces integracji tych dwóch aspektów w wyniku różnych działań fizycznych i mentalnych. Struktura zajęć podzielona jest na bloki tematyczne i oparta została na ćwiczeniach lub połączeniu ćwiczeń z wiedzą teoretyczną w postaci krótkich wykładów, dyskusji wspartych materiałami pomocniczymi (film, literatura specjalistyczna, materiały interaktywne). Zakres materiału min. obejmuje: rozwijanie uważności na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, zwiększanie świadomości ciała i oddechu, pobudzanie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie indywidualnej ekspresji ruchowej, rozwijanie intuicyjnego podejścia do pracy twórczej i kreacji scenicznej. Zajęcia będą miały charakter indywidualny lub grupowy.

Pełny opis:

Zakres materiału wykorzystywanego podczas zajęć nakierowany jest na:

- rozwijanie uważności na bodźce płynące z zewnątrz i wewnątrz ciała

- poszerzanie pola świadomości oraz swobodne przebywanie w „tu i teraz”

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania napięć i blokad w ciele oraz uwalnianie ich

- autoanalizę i artykułowanie własnych doświadczeń pojawiających się podczas ćwiczeń

- świadome wykorzystanie procesu oddychania w pracy z ciałem

- rozwijanie świadomego władania ciałem oraz rozwijanie indywidualnej ekspresji ruchowej

- wyostrzanie koncentracji na przepływ impulsów ruchowych

- poznanie i przekraczanie własnych możliwości i ograniczeń hamujących rozwój fizyczny i artystyczny

- uwrażliwianie na ruch oraz sztukę tańca

- rozwijanie intuicyjnego podejścia do pracy twórczej, samokreacji, poszukiwania autorskich rozwiązań w pracy scenicznej

- pobudzanie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia

Literatura:

- Kristin Linklater: „Uwolnij swój głos - tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, 2012

- Thomas W. Myers, "TAŚMY ANATOMICZNE MERIDIANY MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWE DLA TERAPEUTÓW MANUALNYCH I SPECJALISTÓW LECZENIA RUCHEM", DB Publishing, 2015

- Marzena Wiśniewska, Karol Suszczyński, „Puppetry in the 21st Century: Reflections and Challenges”, AT im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, 2019

Źródło: https://atb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Puppetry_in_the_21st_Century_e-book.pdf

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- K_W06: ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktorskiego i ruchowego w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych

W zakresie umiejętności (U) student:

- K_U01: używa pełni potencjału twórczego wykorzystując uniwersalizm kreatywności we wszystkich sferach swego działania, jako indywidualność artystyczna kreuje i realizuje własne projekty twórcze

- K_U04: posiada umiejętność odejścia od zapisanego tekstu, improwizując z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcja artystyczną

- K_U06: posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w połączeniu z opanowaniem techniki aktorskiej w zakresie mowy, głosu i ekspresji ciała w stopniu umożliwiającym realizację własnych projektów artystycznych

- K_U07: stosuje techniki aktorskiego treningu głosu i ciała nie powodujące uszczerbku na zdrowiu

- SATL_U03: opanował ćwiczenia umiejętności warsztatowych, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- K_K05: świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni; skutecznie radzi sobie ze stresem w pracy indywidualnej i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie i prezentacja etiudy na podstawie ruchu opracowanego podczas zajęć oraz postawionych zadań

- zaangażowanie

- efekt końcowy

- postępy w rozwoju studenta

- umiejętność pracy samodzielnej

- umiejętność pracy w grupie

- frekwencja

- etyka i higiena pracy

Forma zaliczenia :

I sem - zaliczenie

II sem - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Graczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Tomasz Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Ćwiczenia wykorzystane podczas zajęć dotyczyć będą podstawowych narzędzi pracy aktora (ciało i umysł) oraz zwiększania świadomości w tym obrębie. Studenci będą eksplorować poszczególne zagadnienia przedmiotu poprzez doświadczenie, analizę i autorefleksję w różnych działaniach treningowych. Skupimy się również na szukaniu źródeł inspiracji do tworzenia ruchu oraz wykorzystaniu go na potrzeby działań performatywnych - scenicznych. Ćwiczenia będą wymagały pracy indywidualnej lub w grupach.

Pełny opis:

Praca warsztatowa podzielona będzie na trzy bloki tematyczne: Blok 1: Świadomość, Blok 2: Narzędzia pracy aktora - ciało, głos, umysł, Blok 3: Trening. Wychodząc od omówienia Zachodnich i Wschodnich koncepcji na temat świadomości przybliżone zostaną również metody służące jej rozwijaniu (B1).

Następnie dokonując analizy podstawowych narzędzi pracy aktora skoncentrujemy się na ćwiczeniach integrujących ciało, głos i umysł (B2, B3).

Program nauczania uwzględnia także szukanie źródeł do kreacji ruchu, tworzeniu sekwencji tanecznych, wykorzystaniu ich w działaniach treningowych i performatywnych oraz stworzenie na ich podstawie etiud tanecznych.

Literatura:

- Kristin Linklater: „Uwolnij swój głos - tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową”, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, 2012

- Marzena Wiśniewska, Karol Suszczyński, „Puppetry in the 21st Century: Reflections and Challenges”, AT im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, 2019

Źródło: https://atb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Puppetry_in_the_21st_Century_e-book.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)