Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika i wyrazistość mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/TM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika i wyrazistość mowy
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności warsztatowych z zakresu zagadnień wyrazistej mowy. Kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się warsztatowymi środkami ekspresji w zakresie wyrazistej mowy oraz umiejętności kreatywnego dostosowania ich do różnorodnych potrzeb artystycznych. Wspieranie studenta w nabywaniu i w rozwijaniu umiejętności warsztatowych oraz inspirowanie go do nieustającego rozwoju, samokształcenia.

Istnieje możliwość zdalnego przeprowadzenia zajęć. Decyzję o zajęciach online podejmują władze uczelni.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną wykorzystane następujące ćwiczenia:

1. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, emisyjne i rezonansu.

2. Ćwiczenia usprawniające i utrwalające wymowę (artykulację, brzmienie ) głosek (samogłosek, spółgłosek) oraz grup tych głosek w logatomach, wyrazach, zdaniach i tekstach dykcyjnych z zastosowaniem ekspresji ruchowej:

- ćwiczenia korygujące niewyrazistości wymowy, dopasowane do indywidualnych potrzeb studenta, ćwiczenia autokontroli słuchowej i autokorekcji wymawianiowej

3. Ćwiczenia z tekstem (zdania i teksty dykcyjne, teksty literackie):

- usprawniające wymowę (artykulację, brzmienie) i utrwalające zasady poprawnej i wyrazistej mowy,

- rozwijające i wzbogacające zasób środków ekspresji z zakresu wyrazistej mowy, w obrębie: akcentu, intonacji, frazowania, rytmu, tempa mówienia, barwy, dynamiki (nośności, siły, natężenia) głosu,

- z wykorzystaniem przestrzeni scenicznej, rozwijające umiejętności warsztatowe z zakresu wyrazistej mowy: posługiwania się głosem w rozmaitych uwarunkowaniach scenicznych w obrębie różnorodnych zadań artystycznych.

5. Ćwiczenia relaksacyjne i aktywizujące fizycznie.

Literatura:

D. Michałowska O polskiej wymowie scenicznej

B. Wieczorkiewicz Sztuka mówienia

M. Walczak-Deleżyńska Aby język giętki....Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej

M. Kotlarczyk Sztuka żywego słowa

J.D. Bednarek Ćwiczenia wyrazistości mowy

B. Toczyska - wybrane ćwiczenia

Wybrane teksty literackie

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- zna budowę i funkcjonowanie aparatu mowy oraz zasady umiejętnego posługiwania się głosem w wyrazistej mowie, zna literaturę z tej dziedziny (K_W06)

- zna zasady wymowy (artykulacji, brzmienia), normy wymawianiowe oraz środki ekspresji artystycznego przekazu z zakresu wyrazistej mowy (K_W11)

W zakresie umiejętności (U) student:

- świadomie operuje głosem, polegającym na koordynacji oddechu – fonacji, emisji, rezonansu – artykulacji oraz na poprawności, sprawności wymawianiowej i wyrazistości mowy; w zakresie różnorodnych potrzeb artystycznych student kreatywnie posługuje się umiejętnościami warsztatowymi w obrębie świadomego operowania głosem, norm wymawianiowych oraz środków ekspresji wyrazistej mowy (K_U01, K_U04)

- samodzielnie rozwija umiejętności warsztatowe (K_U07)

- posługuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu wyrazistej mowy w formach prezentacji scenicznej (K_U06)

- posługuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu wyrazistej mowy współdziałając z innymi osobami w ramach prac zespołowych; słucha współpracowników i wykorzystuje ich uwagi w trakcie realizacji wspólnych prac twórczych (K_U05, K_U06)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- dokonuje samooceny oraz korekty własnych błędów w zakresie mowy (K_K01)

- jest zdolny do wykorzystywania nabytych umiejętności,

w celu podejmowania samodzielnych

i niezależnych zadań (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego semestru oraz ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:

- pracy w trakcie wykonywania ćwiczeń warsztatowych przeprowadzonych na zajęciach oraz utrwalanych w domu,

- pracy z zakresu wyrazistej mowy w formach semestralnych prezentacji scenicznych,

- obecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Urszula Karpińska-Sterkowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia z tego przedmiotu są komplementarne wobec zajęć z innych przedmiotów, dlatego niezbędna jest współpraca pedagogów z zakresu wymowy z pedagogami z zakresu impostacji, emisji, plastyki ruchu i świadomości ciała, interpretacji, zadań aktorskich oraz technik lalkowych.

Współpraca z logopedą w zakresie indywidualnych potrzeb studenta.

Współpraca z Białostockim Teatrem Lalek w zakresie wykorzystania przestrzeni scenicznej do ćwiczeń warsztatowych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Urszula Karpińska-Sterkowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - egzamin
Uwagi:

Zajęcia z tego przedmiotu są komplementarne wobec zajęć z innych przedmiotów, dlatego niezbędna jest współpraca pedagogów z zakresu wymowy z pedagogami z zakresu impostacji, emisji, plastyki ruchu i świadomości ciała, interpretacji, zadań aktorskich oraz technik lalkowych.

Współpraca z logopedą w zakresie indywidualnych potrzeb studenta.

Współpraca z Białostockim Teatrem Lalek w zakresie wykorzystania przestrzeni scenicznej do ćwiczeń warsztatowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Urszula Karpińska-Sterkowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności warsztatowych z zakresu zagadnień wyrazistej mowy. Kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się warsztatowymi środkami ekspresji w zakresie wyrazistej mowy oraz umiejętności kreatywnego dostosowania ich do różnorodnych potrzeb artystycznych. Wspieranie studenta w nabywaniu i w rozwijaniu umiejętności warsztatowych oraz inspirowanie go do nieustającego rozwoju, samokształcenia.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną wykorzystane następujące ćwiczenia:

1. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, emisyjne i rezonansu.

2. Ćwiczenia usprawniające i utrwalające wymowę (artykulację, brzmienie ) głosek (samogłosek, spółgłosek) oraz grup tych głosek w logatomach, wyrazach, zdaniach i tekstach dykcyjnych z zastosowaniem ekspresji ruchowej:

- ćwiczenia korygujące niewyrazistości wymowy, dopasowane do indywidualnych potrzeb studenta, ćwiczenia autokontroli słuchowej i autokorekcji wymawianiowej

3. Ćwiczenia z tekstem (zdania i teksty dykcyjne, teksty literackie):

- usprawniające wymowę (artykulację, brzmienie) i utrwalające zasady poprawnej i wyrazistej mowy,

- rozwijające i wzbogacające zasób środków ekspresji z zakresu wyrazistej mowy, w obrębie: akcentu, intonacji, frazowania, rytmu, tempa mówienia, barwy, dynamiki (nośności, siły, natężenia) głosu,

- z wykorzystaniem przestrzeni scenicznej, rozwijające umiejętności warsztatowe z zakresu wyrazistej mowy: posługiwania się głosem w rozmaitych uwarunkowaniach scenicznych w obrębie różnorodnych zadań artystycznych.

5. Ćwiczenia relaksacyjne i aktywizujące fizycznie.

Literatura:

D. Michałowska O polskiej wymowie scenicznej

B. Wieczorkiewicz Sztuka mówienia

M. Walczak-Deleżyńska Aby język giętki....Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej

M. Kotlarczyk Sztuka żywego słowa

J.D. Bednarek Ćwiczenia wyrazistości mowy

B. Toczyska - wybrane ćwiczenia

Wybrane teksty literackie

Uwagi:

Zajęcia z tego przedmiotu są komplementarne wobec zajęć z innych przedmiotów, dlatego niezbędna jest współpraca pedagogów z zakresu wymowy z pedagogami z zakresu impostacji, emisji, plastyki ruchu i świadomości ciała, interpretacji, zadań aktorskich oraz technik lalkowych.

Współpraca z logopedą w zakresie indywidualnych potrzeb studenta.

Współpraca z Białostockim Teatrem Lalek w zakresie wykorzystania przestrzeni scenicznej do ćwiczeń warsztatowych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gajewska-Jasińska, Marta Rau
Prowadzący grup: Ewa Gajewska-Jasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Ewa Gajewska-Jasińska, Urszula Karpińska-Sterkowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Urszula Karpińska-Sterkowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Prowadzący grup: Urszula Karpińska-Sterkowiec, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)