Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew zespołowy II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SZ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew zespołowy II
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 3
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Śpiew zespołowy” jest kontynuacja nabywania umiejętności współpracy w zespole w zakresie śpiewu, zapoznanie się z podstawowymi zasadami harmonii w śpiewaniu w grupie, różnymi formami wielogłosu i umiejętność zastosowania tych zagadnień w pracy aktora.

Pełny opis:

Semestr I

Ćwiczenia warsztatowe utrwalające umiejętności zdobywane w pracy nad emisją głosu.

Grupowe ćwiczenia rytmiczne, rytmiczno-ruchowe i melodyczno-rytmiczne wspomagające pracę nad śpiewem zespołowym.

Praca nad doskonaleniem słyszenia harmonicznego oraz utrwalanie nawyków warunkujących prawidłowe wykonanie zadanego materiału.

Semestr II

j.w.

Chórki w piosenkach, wielogłosy mające zastosowanie w formach teatralnych

Przygotowanie końcowego występu ( zaliczenie) złożonego z kilku utworów przy współpracy z reżyserem.

Literatura:

1. Łukaszewski I., Zbiorowa emisja głosu

2. Sipowicz J., Ja i mój głos

3.Tarasewicz B., Mówię i śpiewam świadomie

1. Zielińska H., Kształcenie głosu

2.Łastik A., Poznaj swój głos

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student rozumie znaczenie pracy zespołowej w zakresie posługiwania się głosem (śpiew) oraz znaczenie tego rodzaju formy działania scenicznego (śpiew zespołowy) i jej miejsce w sztuce teatralnej orazzna formy i rodzaje zespołowych działań muzycznych, sposoby wykonania i środki niezbędne do wykonawstwa. (K_W11)

Umiejętności

Student potrafi bez problemu współdziałać w zakresie śpiewu z innymi osobami: rozpoznaje cel, jakim jest prawidłowe wykonanie utworu muzycznego przeznaczonego dla zespołu, używa środków wykonawczych dla osiągnięcia wspólnego efektu, na podstawie nasłuchiwania potrafi odnaleźć się w grupie i tym samym przyczynić się do efektywnego wykonania utworu muzycznego stanowiącego integralną część sztuki teatralnej. (K_U05, K_U06)

Student w czasie publicznej prezentacji nawiązuje kontakt z publicznością, potrafi ocenić jej wymagania i odpowiednio podejść do swojego zadania na scenie. (K_U11)

Kompetencje społeczne

Student na bazie samodzielnej pracy buduje umiejętność współdziałania dla uzyskania konkretnego efektu, angażuje się w działanie wspólne, potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i konfrontować je z grupą, posiada zdolność przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości i reakcji na tę sytuację. (K_K01)

Student w ramach działań grupowych potrafi bacznie obserwować i słusznie krytykować, ale i doceniać pracę i starania innych członków zespołu. (K_K06)

Podejmuje działania zmierzające do pracy zespołowej, angażuje się w projekty, organizuje zespół ludz.i (K_K03, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

III sem. – Zaliczenie

IV sem.- Zaliczenie z oceną

Wykonanie pracy zaliczeniowej – prezentacja przed publicznością

III sem. – 30 godz.

IV sem. – 30 godz.

2 pkt

Zgodnie z regulaminem dwie nieusprawiedliwione nieobecności powodują niezaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazaruk, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Piotr Nazaruk, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła, Piotr Nazaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Bojaryn-Przybyła, Marta Rau, Ernest Sienkiewicz
Prowadzący grup: Bożena Bojaryn-Przybyła, Ernest Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)