Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca nad rolą w spektaklu teatru formy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PnDwSTF-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca nad rolą w spektaklu teatru formy
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 22.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Realizacja roli w pełnowymiarowym spektaklu pod opieką profesjonalnego reżysera na scenie Teatr Szkolnego im. Jana Wilkowskiego lub na scenie profesjonalnego teatru

Pełny opis:

Role dyplomowe są sprawdzianem twórczych możliwości i umiejętności warsztatowych studenta na podstawie zagrania postaci scenicznych w spektaklach dyplomowych. Przygotowanie ról dyplomowych opiera się na współpracy z reżyserem, scenografem, kostiumologiem i innymi realizatorami spektaklu. Zaznajamia studentów z cyklem produkcyjnym przedstawienia teatralnego, wprowadza w proces jego eksploatacji w konfrontacji z publicznością.

Literatura:

Michaił Czechow, O technice aktora, wyd. Arche 2000 tłum. Marek Sołek,

J. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą, PWST Kraków Jerzy Czech

Stephen Book, Podręcznik dla aktorów, wyd. W. Marzec, Warszawa 2007

W zależności od wyboru materiału do realizacji

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

• wykazuje się znajomością stylów gry aktorskiej K_W08, SATL_W02

• ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze SATL_W05

• posiada pełną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze specjalnością aktora teatru lalek, jak również szeroką wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin; SATL_W04

• zna możliwości różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego oraz teatru ożywionej formy; SATL_W03

• ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej ze znajomością zasad, techniki i technologii materiałów stosowanych w sztuce lalkarskiej; SATL_W05

posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji K_W06

W zakresie umiejętności (U) student:

• świadomie tworzy postać sceniczną korzystając z narzędzi emocjonalnych, cielesnych i intelektualnych; K_U01, K_U06

• świadomie posługuje się techniką i technologią teatru lalek; SATL_U2

• współpracuje z innymi osobami w ramach prac zespołowych;K_U05

• słucha współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny; K_U05

• samodzielnie rozwija umiejętności warsztatowe; SATL_U03

• nawiązuje kontakt z publicznością; w sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi; K_U11

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

• samodzielnie i kreatywnie korzysta ze swojej wyobraźni, intuicji, emocjonalności; adaptuje się do nowych i zmieniających się okoliczności, kontroluje swoje zachowania związane z publicznymi prezentacjami; K_K05

• wykazuje umiejętność samooceny; K_K06

• jest zdolny do podjęcia refleksji na temat i etycznych aspektów związanych z własną pracą; SATL_K02

• potrafi współpracować w ramach wspólnych projektów; K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie prób, stopień przygotowania do próby, ocena wykonywanych zadań /ćwiczeń, ocena pracy nad rolą w trakcie prób, ocena efektu końcowego w postaci przedstawienia dyplomowego, jak również rozwoju roli podczas eksploatacji przedstawienia. Brana jest również pod uwagę ocena umiejętności pracy w grupie, komunikacji z innymi współtwórcami i pracy zespołowej. współpraca pedagogów z zakresu wymowy i impostacji, w razie konieczności również z emisji głosu, tańca czy świadomości ciała

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Chomczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Paweł Chomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Realizacja roli w pełnowymiarowym spektaklu pod opieką profesjonalnego reżysera na scenie Teatr Szkolnego im. Jana Wilkowskiego lub na scenie profesjonalnego teatru

Pełny opis:

Role dyplomowe są sprawdzianem twórczych możliwości i umiejętności warsztatowych studenta na podstawie zagrania postaci scenicznych w spektaklach dyplomowych. Przygotowanie ról dyplomowych opiera się na współpracy z reżyserem, scenografem, kostiumologiem i innymi realizatorami spektaklu. Zaznajamia studentów z cyklem produkcyjnym przedstawienia teatralnego, wprowadza w proces jego eksploatacji w konfrontacji z publicznością.

Literatura:

Michaił Czechow, O technice aktora, wyd. Arche 2000 tłum. Marek Sołek,

J. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą, PWST Kraków Jerzy Czech

Stephen Book, Podręcznik dla aktorów, wyd. W. Marzec, Warszawa 2007

W zależności od wyboru materiału do realizacji

Uwagi:

Ocena aktywności w trakcie prób, stopień przygotowania do próby, ocena wykonywanych zadań /ćwiczeń, ocena pracy nad rolą w trakcie prób, ocena efektu końcowego w postaci przedstawienia dyplomowego, jak również rozwoju roli podczas eksploatacji przedstawienia. Brana jest również pod uwagę ocena umiejętności pracy w grupie, komunikacji z innymi współtwórcami i pracy zespołowej. współpraca pedagogów z zakresu wymowy i impostacji, w razie konieczności również z emisji głosu, tańca czy świadomości ciała

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Realizacja roli w pełnowymiarowym spektaklu pod opieką profesjonalnego reżysera na scenie Teatr Szkolnego im. Jana Wilkowskiego lub na scenie profesjonalnego teatru

Pełny opis:

Role dyplomowe są sprawdzianem twórczych możliwości i umiejętności warsztatowych studenta na podstawie zagrania postaci scenicznych w spektaklach dyplomowych. Przygotowanie ról dyplomowych opiera się na współpracy z reżyserem, scenografem, kostiumologiem i innymi realizatorami spektaklu. Zaznajamia studentów z cyklem produkcyjnym przedstawienia teatralnego, wprowadza w proces jego eksploatacji w konfrontacji z publicznością.

Literatura:

Michaił Czechow, O technice aktora, wyd. Arche 2000 tłum. Marek Sołek,

J. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą, PWST Kraków Jerzy Czech

Stephen Book, Podręcznik dla aktorów, wyd. W. Marzec, Warszawa 2007

W zależności od wyboru materiału do realizacji

Uwagi:

Ocena aktywności w trakcie prób, stopień przygotowania do próby, ocena wykonywanych zadań /ćwiczeń, ocena pracy nad rolą w trakcie prób, ocena efektu końcowego w postaci przedstawienia dyplomowego, jak również rozwoju roli podczas eksploatacji przedstawienia. Brana jest również pod uwagę ocena umiejętności pracy w grupie, komunikacji z innymi współtwórcami i pracy zespołowej. współpraca pedagogów z zakresu wymowy i impostacji, w razie konieczności również z emisji głosu, tańca czy świadomości ciała

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marta Rau
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)