Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty podstawowe ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok V sem 9
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Pełny opis:

Praktyki sceniczne to przedmiot, którego celem jest zebranie szeroko pojętych doświadczeń scenicznych, które nie są objęte głównym programem studiów. Mogą być realizowane zarówno w szkole teatralnej , jak i w każdej dowolnej placówce kultury. Realizacja pozaszkolna wymaga potwierdzenia ustnego bądź pisemnego instytucji.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

ma poszerzoną wiedzę na temat specyfiki pracy aktora, a także na temat funkcjonowania sceny; A_W9, A_W10, A_W8

ma poszerzoną wiedzę na temat etapów pracy w teatrze A_W6,A_W9

W zakresie umiejętności (U) student:

student ma zaawansowane umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów A_U4

świadomie posługuje się techniką i technologią teatru lalek A_U3

współpracuje z innymi osobami w ramach prac zespołowych A_U6

słucha współpracowników i umie wykorzystywać ich uwagi dla realizacji wspólnego celu jakim jest spektakl teatralny A_U7

samodzielnie rozwija umiejętności warsztatowe A_U9

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

samodzielnie i kreatywnie korzysta ze swojej wyobraźni, intuicji, emocjonalności; adaptuje się do nowych i zmieniających się okoliczności, kontroluje swoje zachowania związane z publicznymi prezentacjami; A_K2

potrafi współpracować w ramach wspólnych projektów i doskonali umiejętności w zakresie pracy w zespole; A_K6

wykazuje umiejętność samooceny A_K3

jest zdolny do podjęcia refleksji na temat etycznych aspektów związanych z pracą A_K5

Metody i kryteria oceniania:

zrealizowanie odpowiedniej ilości godzin potwierdzonych przez dziekana filii.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 360 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau
Prowadzący grup: Danych Brak, Artur Dwulit, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)