Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy scen dialogowych prozą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PSDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy scen dialogowych prozą
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego oraz zrozumienie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem i przestrzenią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego, a także pojęcie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem i przestrzenią. Poprzez indywidualnie dopasowywane ćwiczenia aktorskie dotykające poszczególnych zagadnień w oparciu o konkretne sceny dialogowe wybrane ze światowej literatury dramatycznej, praca odbywa się nad następującymi aspektami:

1. Istota emocji scenicznych

2. Reakcje zmysłowe, emocjonalne i motoryczne

3. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja (podstawienie), zmysły i myślenie postaci

4. Budowanie postaci przez działanie

5. Prowadzenie logicznego dialogu z partnerem scenicznym

6. Tworzenie miejsca

7. Budowanie sytuacji scenicznej na podstawie sceny dialogowej prozą

8. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

9. Świadomy dobór środków wyrazu adekwatnych do materiału dramatycznego i założeń sceny

10. Panowanie nad rytmem sceny

11. Podzielność uwagi scenicznej

12. Powtarzalność działań scenicznych i procesów emocjonalnych w obrębie przyjętych założeń

Jeżeli sytuacja epidemiczna uniemożliwi bezpieczne prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, będą one - na mocy zarządzenia Rektora - realizowane zdalnie. Dobór materiału umożliwia jego realizację w warunkach izolacji, za pośrednictwem powszechnie stosowanych urządzeń technicznych i komunikatorów internetowych (online).

Literatura:

K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą. Część I. Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeżywania"

M. Czechow "O technice aktora"

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W):

Student samodzielnie, aktywnie i twórczo analizuje i diagnozuje zachodzące w nim procesy psychiczne i emocjonalne niezbędne do pracy scenicznej (K_W06)

Student samodzielnie bada zależności pomiędzy teorią a praktyką sceniczną, kreatywnie korzysta z inspiracji literackich w procesie scenicznego tworzenia (K_W11)

W zakresie umiejętności (U):

Student potrafi w praktyce dysponować swoją obecnością na scenie i w scenie (K_U06)

Student potrafi wykorzystać technikę improwizacji w tworzeniu wypowiedzi scenicznej zgodnej z założoną koncepcją, posługując się poznanymi środkami wyrazu (K_U04)

Student potrafi pracować nad sobą w zakresie stanów emocjonalnych, zmysłowych i reakcji motorycznych; wie jak je wywoływać, jak w nich trwać i jak je zmieniać tworząc indywidualną wypowiedź sceniczną (K_U01)

Student posługuje się środkami wyrazu aktorskiego w sposób bezpieczny, nie powodujący uszczerbku na zdrowiu (K_U07)

Student potrafi dokonać analizy tekstu stanowiącego podstawę działań scenicznych i zaproponować adekwatne do niego środki wyrazu (K_U02)

Student działa na rzecz zespołu dążąc do porozumienia w sprawie wypracowania wspólnych, wartościowych pod względem artystycznym, rozwiązań (K_U05)

W zakresie kompetencji (K) :

Student dokonuje samooceny i konstruktywnej oceny partnera scenicznego (K_ K06)

Student świadomie wyraża swe opinie i bierze czynny udział w dyskusjach dotyczących pracy scenicznej z partnerem (K_K01)

Student bezpiecznie, świadomie wykorzystuje w pracy scenicznej swą wrażliwość i emocjonalność (K_K05)

Student przyjmuje krytyczne uwagi jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach

2. Samodzielna, aktywna i twórcza praca nad sobą

3. Twórcza współpraca z partnerem i zespołem

4. Prezentacja scen dramaturgicznych na zajęciach

5. Zdobyte umiejętności praktyczne / progres

6. Pokaz semestralny ze scen dialogowych / egzamin

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione

Forma zaliczenia:

III sem - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Lewandowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Łukasz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Helena Radzikowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Helena Radzikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego oraz zrozumienie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem i przestrzenią.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu scenicznego, a także pojęcie zasad i prawideł rządzących obecnością aktora na scenie w relacji z samym sobą, partnerem i przestrzenią. Poprzez indywidualnie dopasowywane ćwiczenia aktorskie dotykające poszczególnych zagadnień w oparciu o konkretne sceny dialogowe wybrane ze światowej literatury dramatycznej, praca odbywa się nad następującymi aspektami:

1. Istota emocji scenicznych

2. Reakcje zmysłowe, emocjonalne i motoryczne

3. Tożsamość, pamięć emocjonalna, substytucja (podstawienie), zmysły i myślenie postaci

4. Budowanie postaci przez działanie

5. Prowadzenie logicznego dialogu z partnerem scenicznym

6. Tworzenie miejsca

7. Budowanie sytuacji scenicznej na podstawie sceny dialogowej prozą

8. Zasady prowadzenia konfliktu emocjonalnego, personalnego i przestrzennego

9. Świadomy dobór środków wyrazu adekwatnych do materiału dramatycznego i założeń sceny

10. Panowanie nad rytmem sceny

11. Podzielność uwagi scenicznej

12. Powtarzalność działań scenicznych i procesów emocjonalnych w obrębie przyjętych założeń

13. Umiejętność umiejscowienia sceny w kontekście większej całości dramaturgicznej (całej sztuki bądź jej fragmentu)

Jeżeli sytuacja epidemiczna uniemożliwi bezpieczne prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, będą one - na mocy zarządzenia Rektora - realizowane zdalnie. Dobór materiału umożliwia jego realizację w warunkach izolacji, za pośrednictwem powszechnie stosowanych urządzeń technicznych i komunikatorów internetowych (online).

Literatura:

K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą. Część I. Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeżywania"

M. Czechow "O technice aktora"

U. Hagen "Szacunek dla aktorstwa"

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Lewandowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Łukasz Lewandowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)