Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy sztuki animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/PSA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy sztuki animacji
Jednostka: Kierunek ATL Rok I
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

• Zapoznanie studentów z zasadami działania formą plastyczną w postaci lalki, dłoni, części ciała potraktowanej przedmiotowo, materiału, przedmiotu

• Nabycie umiejętności świadomego posługiwania się techniką animacyjną w trakcie działań artystycznych - uzewnętrznienie i przeniesienie na formę emocji i procesu myślenia

• Rozpoznanie specyfiki teatru lalek

• Rozwijanie osobowości artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie koncepcji artystycznej

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości

• Budowanie najprostszej wypowiedzi artystycznej (etiuda sceniczna)indywidualnej i zbiorowej

W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i dostosowania ich formy do pracy online na wniosek wykładowcy po akceptacji Dziekana. W przypadku zajęć online może ulec zmianie zakres materiału, który student jest zobligowany zrealizować, jak np. tworzenie etiud zbiorowych.

Pełny opis:

Semestr I

1. Poszukiwanie sposobu użycia części ciała (np. dłoni) jako: postaci, symbolu, materiału plastycznego;

2. Poszukiwanie nowych form wyrazu pozwalające na zdobywanie własnych doświadczeń w zakresie animacji;

3. Ćwiczenia animacyjne: kontakt wzrokowy, myśl i emocje, rytm i zmiany rytmu jako wyraz emocji i tematów, pozowanie jako wyraz stanu emocjonalnego itp.

4. Budowanie etiud w oparciu o improwizacje na zadane tematy;

5. Różne funkcje animatora i sposoby współistnienia formy i prowadzącego;

6. Tworzenie etiud zbiorowych;

Semestr II

1. Forma plastyczna jako punkt wyjściowy do tematu wypowiedzi scenicznej;

2. Temat jako punkt wyjścia do stworzenia etiudy, dobranie adekwatnej formy plastycznej do tematu etiudy;

3. Konstruowanie dramaturgii etiudy i stworzenie krótkiej wypowiedzi scenicznej;

4. Opanowanie techniki animacji wybraną formą plastyczną;

5. Budowanie charakterów postaci

6. Przenoszenie myśli i emocji na formę lalkową

Literatura:

Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur”

Henryk Jurkowski, Henryk Ryl, Jan Sztaudynger, „Od szopki do teatru lalek”

Henryk Jurkowski Dzieje teatru lalek

materiały filmowe udostępniane w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

rozumie specyfikę teatru lalek; (SATL_W05)

zna formy i techniki używane w teatrze lalek;(SATL_W04 )

rozumie zasady działania na scenie lalki( formy plastycznej) i współdziałania aktora i lalki;(SATL_W03)

W zakresie umiejętności (U) student:

zna zasady animacji i potrafi je zastosować w pracy scenicznej; (SATL_U02)

potrafi skonstruować etiudę z użyciem formy plastycznej jako autorską wypowiedź sceniczną; (SATL_U04)

potrafi przenieść emocje na formę;(SATL_U03)

posiada umiejętność wielokrotnego powtarzania sytuacji scenicznej podpartej określonym stanem emocjonalnym; (SATL_U03)

twórczo poszukuje nowych sposobów na działanie lalką;(SATL_U04)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

potrafi pracować samodzielnie (SATL_K01)

potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy (SATL_K01)

rozumie pojęcie zespołowości i odpowiedzialności za proces tworzenia i prezentacji wypowiedzi artystycznej oraz potrafi tę wiedzę

wykorzystać (SATL_K01, SATL_K02)

potrafi przygotować się do prezentacji publicznej (SATL_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, stopień przygotowania do zajęć, ocena wykonywanych na zajęciach ćwiczeń, ocena efektów pracy zespołowej, ocena prezentacji scenicznej etiudy przed komisją egzaminacyjną. W ocenie końcowej uwzględniana będzie również umiejętność pracy w grupie i umiejętność stosowania podstaw etyki zawodowej w pracy aktora.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na minimum 50% zajęć.

I semestr – zaliczenie - warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena przygotowania do kolejnych zajęć, stopień zaangażowania oraz widoczny rozwój umiejętności w rozumieniu zasad działania formą; zaliczenie może mieć formę pokazu przygotowanych etiud lub lekcji otwartej;

II semestr - egzamin przed komisją egzaminacyjną - prezentacja etiud autorskich z użyciem formy plastycznej;

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Marta Rau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Cempura, Wiesław Czołpiński, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Prowadzący grup: Maciej Cempura, Wiesław Czołpiński, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau, Maciej Zalewski, Jolanta Żynel
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Marta Rau, Maciej Zalewski, Jolanta Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)