Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/POWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa autorskiego oraz nauczenie ich przekładania przepisów prawnych na praktykę.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostanie szczegółowo omówiona Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zostaną przedstawione przykłady korzystnych i niekorzystnych dla twórcy zapisów umowy oraz różnorodne case study.

Tematy poruszane podczas zajęć:

1. Czym jest własność intelektualna?

2. Pojęcie utworu w świetle prawa autorskiego

3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe

4. Jak chronić swój pomysł?

5. Podmiot prawa autorskiego

6. Prawa zależne

7. Opracowanie vs. inspiracja

8. Dozwolony użytek

9. Prawo cytatu

10. Czas trwania autorskich praw majątkowych

11. Przejście autorskich praw majątkowych

12. Przeniesienie praw vs. licencja

13. Ochrona praw autorskich

14. Ochrona wizerunku

15. Prawa pokrewne

16. Jak negocjować umowy?

Literatura:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Efekty uczenia się:

-zdobycie wiedzy na temat prawa autorskiego

-poznanie podstawowych pojęć prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej

-pozyskanie świadomości prawnej

-umiejętność ochrony własnych praw i znajomość obowiązków wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

-umiejętność analizy umów

-umiejętność negocjowania umów

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą składały się z wykładów i części konwersatoryjnej.

Studenci zaliczają przedmiot na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz krótkiej rozmowy z prowadzącą na ostatnim spotkaniu, mającej na celu zweryfikowanie zdobytej w toku zajęć wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)