Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/MBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia zatytułowane "Metodologia badań naukowych" mają na celu przygotowanie studentów IV roku do napisania pracy magisterskiej, opanowania wymogów formalnych, w rodzaju sposobu sporządzania przypisów i bibliografii, kompozycji pracy, pożytecznego wykorzystania literatury przedmiotu (także krytyki lub polemiki). Zajęcia mają także pomóc studentom w poszukiwaniach literatury przedmiotu, w korzystaniu z katalogów, bibliotek, archiwów oraz bibliografii (drukowanych i cyfrowych) - w miarę potrzeby i w zależności od wybranego tematu rozprawy magisterskiej.

"Metodologia pracy naukowej" to zarazem szersze zagadnienie teoretyczne. Podczas zajęć zostaną omówione różne - starsze i nowsze - nadal wykorzystywane w humanistyce metodologie, by studenci mogli świadomie sięgać do takich narzędzi, jakie będą najbardziej pomocne w badaniu wybranych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne.

Pierwszy - to praktyczna nauka sposobu pisania rozprawy magisterskiej, planowania rozdziałów i podrozdziałów, sporządzania przypisów i bibliografii, spisu ilustracji czy przydatnych aneksów.

Drugi - to pomoc studentom w wyborze tematów prac magisterskich, krytyczna ocena współczesnych dyskursów naukowych, wskazywanie tematów czekających na opracowanie, orientacja w aktualnym stanie wiedzy w różnych zakresach teatrologii i dramatologii. Szczególny nacisk położony zostanie na stan badań w zakresie historii i teorii teatru lalek.

Trzeci - to przegląd najważniejszych metodologii naukowych stosowanych w humanistyce XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii i dramatologii, od strukturalizmu, semiotyki, antropologii, przez kognitywizm, performatykę, gender studies, nowy historyzm, po transhumanizm czy "object-oriented ontology". Dyskusji poddana zostanie przydatność poszczególnych metodologii w badaniach nad teatrem lalek - dawnym i współczesnym, polskim i obcym, tradycyjnym i eksperymentalnym, dla dzieci i dla dorosłych.

Literatura:

Literatura będzie uzależniona od konkretnych potrzeb studentów, w zależności od wybranych tematów prac magisterskich.

Pomocne będą słowniki i leksykony teatroznawcze, np.:

- Patrice Pavis, "Słownik terminów teatralnych", Wrocław 2002, Ossolineum;

- "Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego", red. Jean-Pierre Sarrazac, Kraków 2007, Księgarnia Akademicka;

- "Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne", pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

1. Student zyskuje wiedzę o zasadach pisania pracy magisterskiej i sprawność edytorską.

2. Potrafi prawidłowo sporządzać przypisy i bibliografię.

3. Potrafi wyszukiwać potrzebne informacje, prowadzić badania źródłowe, zna zasady katalogów bibliotecznych, leksykony, antologie, bibliografie i biobibliografie.

4. Orientuje się w różnych metodologiach badawczych z zakresu teatrologii i dramatologii oraz potrafi wybrać metodologię najbardziej odpowiadającą tematowi własnej rozprawy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział studenta w zajęciach i praktyczne opanowanie zasad pisania pracy magisterskiej, potwierdzone pozytywnym wynikiem końcowego testu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia zatytułowane "Metodologia badań naukowych" mają na celu przygotowanie studentów IV roku do napisania pracy magisterskiej, opanowania wymogów formalnych, w rodzaju sposobu sporządzania przypisów i bibliografii, kompozycji pracy, pożytecznego wykorzystania literatury przedmiotu (także krytyki lub polemiki). Zajęcia mają także pomóc studentom w poszukiwaniach literatury przedmiotu, w korzystaniu z katalogów, bibliotek, archiwów oraz bibliografii (drukowanych i cyfrowych) - w miarę potrzeby i w zależności od wybranego tematu rozprawy magisterskiej.

"Metodologia pracy naukowej" to zarazem szersze zagadnienie teoretyczne. Podczas zajęć zostaną omówione różne - starsze i nowsze - nadal wykorzystywane w humanistyce metodologie, by studenci mogli świadomie sięgać do takich narzędzi, jakie będą najbardziej pomocne w badaniu wybranych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne.

Pierwszy - to praktyczna nauka sposobu pisania rozprawy magisterskiej, planowania rozdziałów i podrozdziałów, sporządzania przypisów i bibliografii, spisu ilustracji czy przydatnych aneksów.

Drugi - to pomoc studentom w wyborze tematów prac magisterskich, krytyczna ocena współczesnych dyskursów naukowych, wskazywanie tematów czekających na opracowanie, orientacja w aktualnym stanie wiedzy w różnych zakresach teatrologii i dramatologii. Szczególny nacisk położony zostanie na stan badań w zakresie historii i teorii teatru lalek.

Trzeci - to przegląd najważniejszych metodologii naukowych stosowanych w humanistyce XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii i dramatologii, od strukturalizmu, semiotyki, antropologii, przez kognitywizm, performatykę, gender studies, nowy historyzm, po transhumanizm czy "object-oriented ontology". Dyskusji poddana zostanie przydatność poszczególnych metodologii w badaniach nad teatrem lalek - dawnym i współczesnym, polskim i obcym, tradycyjnym i eksperymentalnym, dla dzieci i dla dorosłych.

Literatura:

Literatura będzie uzależniona od konkretnych potrzeb studentów, w zależności od wybranych tematów prac magisterskich.

Pomocne będą słowniki i leksykony teatroznawcze, np.:

- Patrice Pavis, "Słownik terminów teatralnych", Wrocław 2002, Ossolineum;

- "Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego", red. Jean-Pierre Sarrazac, Kraków 2007, Księgarnia Akademicka;

- "Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne", pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia zatytułowane "Metodologia badań naukowych" mają na celu przygotowanie studentów IV roku do napisania pracy magisterskiej, opanowania wymogów formalnych, w rodzaju sposobu sporządzania przypisów i bibliografii, kompozycji pracy, pożytecznego wykorzystania literatury przedmiotu (także krytyki lub polemiki). Zajęcia mają także pomóc studentom w poszukiwaniach literatury przedmiotu, w korzystaniu z katalogów, bibliotek, archiwów oraz bibliografii (drukowanych i cyfrowych) - w miarę potrzeby i w zależności od wybranego tematu rozprawy magisterskiej.

"Metodologia pracy naukowej" to zarazem szersze zagadnienie teoretyczne. Podczas zajęć zostaną omówione różne - starsze i nowsze - nadal wykorzystywane w humanistyce metodologie, by studenci mogli świadomie sięgać do takich narzędzi, jakie będą najbardziej pomocne w badaniu wybranych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne.

Pierwszy - to praktyczna nauka sposobu pisania rozprawy magisterskiej, planowania rozdziałów i podrozdziałów, sporządzania przypisów i bibliografii, spisu ilustracji czy przydatnych aneksów.

Drugi - to pomoc studentom w wyborze tematów prac magisterskich, krytyczna ocena współczesnych dyskursów naukowych, wskazywanie tematów czekających na opracowanie, orientacja w aktualnym stanie wiedzy w różnych zakresach teatrologii i dramatologii. Szczególny nacisk położony zostanie na stan badań w zakresie historii i teorii teatru lalek.

Trzeci - to przegląd najważniejszych metodologii naukowych stosowanych w humanistyce XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii i dramatologii, od strukturalizmu, semiotyki, antropologii, przez kognitywizm, performatykę, gender studies, nowy historyzm, po transhumanizm czy "object-oriented ontology". Dyskusji poddana zostanie przydatność poszczególnych metodologii w badaniach nad teatrem lalek - dawnym i współczesnym, polskim i obcym, tradycyjnym i eksperymentalnym, dla dzieci i dla dorosłych.

Literatura:

Literatura będzie uzależniona od konkretnych potrzeb studentów, w zależności od wybranych tematów prac magisterskich.

Pomocne będą słowniki i leksykony teatroznawcze, np.:

- Patrice Pavis, "Słownik terminów teatralnych", Wrocław 2002, Ossolineum;

- "Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego", red. Jean-Pierre Sarrazac, Kraków 2007, Księgarnia Akademicka;

- "Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne", pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Zajęcia mogą być przeprowadzona online lub zdalnie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Waszkiel
Prowadzący grup: Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia zatytułowane "Metodologia badań naukowych" mają na celu przygotowanie studentów IV roku do napisania pracy magisterskiej, opanowania wymogów formalnych, w rodzaju sposobu sporządzania przypisów i bibliografii, kompozycji pracy, pożytecznego wykorzystania literatury przedmiotu (także krytyki lub polemiki). Zajęcia mają także pomóc studentom w poszukiwaniach literatury przedmiotu, w korzystaniu z katalogów, bibliotek, archiwów oraz bibliografii (drukowanych i cyfrowych) - w miarę potrzeby i w zależności od wybranego tematu rozprawy magisterskiej.

"Metodologia pracy naukowej" to zarazem szersze zagadnienie teoretyczne. Podczas zajęć zostaną omówione różne - starsze i nowsze - nadal wykorzystywane w humanistyce metodologie, by studenci mogli świadomie sięgać do takich narzędzi, jakie będą najbardziej pomocne w badaniu wybranych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne.

Pierwszy - to praktyczna nauka sposobu pisania rozprawy magisterskiej, planowania rozdziałów i podrozdziałów, sporządzania przypisów i bibliografii, spisu ilustracji czy przydatnych aneksów.

Drugi - to pomoc studentom w wyborze tematów prac magisterskich, krytyczna ocena współczesnych dyskursów naukowych, wskazywanie tematów czekających na opracowanie, orientacja w aktualnym stanie wiedzy w różnych zakresach teatrologii i dramatologii. Szczególny nacisk położony zostanie na stan badań w zakresie historii i teorii teatru lalek.

Trzeci - to przegląd najważniejszych metodologii naukowych stosowanych w humanistyce XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii i dramatologii, od strukturalizmu, semiotyki, antropologii, przez kognitywizm, performatykę, gender studies, nowy historyzm, po transhumanizm czy "object-oriented ontology". Dyskusji poddana zostanie przydatność poszczególnych metodologii w badaniach nad teatrem lalek - dawnym i współczesnym, polskim i obcym, tradycyjnym i eksperymentalnym, dla dzieci i dla dorosłych.

Literatura:

Literatura będzie uzależniona od konkretnych potrzeb studentów, w zależności od wybranych tematów prac magisterskich.

Pomocne będą słowniki i leksykony teatroznawcze, np.:

- Patrice Pavis, "Słownik terminów teatralnych", Wrocław 2002, Ossolineum;

- "Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego", red. Jean-Pierre Sarrazac, Kraków 2007, Księgarnia Akademicka;

- "Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne", pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Kraków 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Zajęcia mogą być przeprowadzona online lub zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)