Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczne techniki lalkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/KTL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczne techniki lalkowe
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty specjalności ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają teoretyczne i praktyczne rozpoznanie klasycznych form lalkowych(kukła, pacynka, jawajka). Student poznaje rys historyczny, budowę oraz predyspozycje w/w form. Zdobywa wiedzę na temat wykorzystania form klasycznych w różnych konwencjach dramaturgicznych. Przy pomocy narzędzi przynależnych technikom aktorskim w teatrze ożywionej formy oraz doświadczeń zdobytych w ramach zajęć specjalistycznych na pierwszym roku studiów, student pogłębia wiedzę na temat zasad animacji, kompozycji scenicznej, budowy dramaturgicznej etiudy aktorskiej.

Zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w formie online.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zdobycie przez studentów umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego klasycznych form lalkowych

- łączenia użycia motoryki klasycznych form lalkowych z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych zadań/etiud aktorskich

- budowania postaci scenicznej z użyciem lalek tzw. ćwiczebnych, oraz charakterystycznych

- świadomego użycia scenicznego kukły, pacynki oraz jawajki we wspólnym repertuarze

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

2. R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

3. t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

4. J. Garfein "Żyć i grać"

5. Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

6. U.Hagen” Szacunek dla aktorstwa”

7. R.Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

8. M. Czechow "O technice aktora"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

SATL_W01 zna historię pacynki, jawajki, kukły, ich rolę w kulturze na przestrzeni wieków, symbolikę oraz badania naukowe poświęcone technikom klasycznym (P7S_WG NS, S)

SATL_W02 zna metody i sposoby wykorzystania pacynki, jawajki i kukły w planie lalkowym, oraz w planie lalkowym połączonym z grą aktorską w żywym planie w stopniu niezbędnym do realizacji dzieła artystycznego (P7S_ WG Sz)

SATL_W05 zna technologie związane z przestrzenią teatralną lalek klasycznych. Wie jak, w zgodzie z konwencją właściwą każdej z form, przenieść działania artystyczne w przestrzeń nieteatralną, wykorzystując rozwój technologiczny w dziedzinie teatru lalek (P7S_WG Sz)

W zakresie umiejętności (U) student:

SATL_U01 rozumie jakie wymogi powinien spełniać tekst sceniczny, jaką konstrukcję powinien mieć tekst scenariusza, dokonuje samodzielnej oceny i analizy tekstu w procesie budowy dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (P7S_UW Sz)

SATL_U02 potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (P7S_UW Sz)

SATL_U03 w wyniku ćwiczeń posiadł warsztat, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę (P7S_UW P7S_UU Sz)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

SATL_K01 potrafi pracować w grupie, w sposób twórczy, kreatywny, zgodny z etyką obowiązującą w środowisku teatralnym i artystycznym (P7S_KR Sz)

SATL_K02 własną pracę poddaje analizie i wyciąga wnioski w odniesieniu do zagadnień społecznych, naukowych i etycznych (P7S_KR P7S_KO Sz)

Metody i kryteria oceniania:

IV sem. - egzamin

Sposoby weryfikacji:

- kontrola kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych

- możliwość zaliczania kolejnych etapów wskazanych ćwiczeń warsztatowych poprzez formę prezentacji śródsemestralnych

- prezentacja przygotowanych ćwiczeń/etiud warsztatowych w formie pokazów zaliczeniowych/egzaminacyjnych przed komisją egzaminacyjną

- ocenie podlega zarówno praca indywidualna jak i zbiorowa

- w wypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia zaległości

- student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności

- w przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim oraz przewidzianych regulaminem studiów dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student musi być na co najmniej 50% zajęć,

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Łucja Grzeszczyk:

1. Kształcenie teoretyczne i praktyczne z uwzględnieniem motoryki poszczególnych form jawajki, kukły, pacynki

2. Omówienie i przyporządkowanie tekstu dramatycznego z przyłożeniem tekstu do pacynki jako wstępu do pracy nad tekstem we wszystkich formach klasycznych w semestrze letnim

3. Analiza tematu

4. Określenie emocji, uczuć postaci scenicznych, atmosfery sceny, budowanie konfliktów postaci etc.

5. Ćwiczenia praktyczne z użyciem lalek ćwiczebnych

6. Przygotowanie programu egzaminacyjnego

Błażej Piotrowski:

- rozpoznanie wiedzy studentów na temat zasad animacji (różnice i podobieństwa w użyciu rożnych animantów w trakcie I roku studiów)

- zapoznanie z pochodzeniem historycznym Kukły, Pacynki, Jawajki oraz omówienie budowy poszczególnych lalek (w trakcie semestru zimowego praca na ćwiczebnych formach lalek)

- ćwiczenia warsztatowe służące studentowi do poznania technik animacji Kukły, Pacynki, Jawajki oraz nakreślające specyfikę działania scenicznego każdej z omawianych lalek

- pierwsze próby przykładania słowa przy użyciu scenicznym Kukły, Pacynki, Jawajki (słowo dodawane do poznanych już przez studenta ćwiczeń warsztatowych)

- przygotowanie programu egzaminacyjnego składającego się z wykonywanych w trakcie semestru ćwiczeń warsztatowych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin
Pełny opis:

Łucja Grzeszczyk:

1. Repetytorium praktyczne z użyciem lalek charakterystycznych

2. Omówienie i przyporządkowanie tekstu dramatycznego i przyłożenie tekstu do form klasycznych

3. Analiza tematu i wprowadzenie lalek z pełną maską

4. Określenie emocji, uczuć postaci scenicznych, atmosfery sceny, budowanie konfliktów postaci etc.

5. Ćwiczenia praktyczne z użyciem lalek charakterystycznych

6. Przygotowanie programu egzaminacyjnego

Błażej Piotrowski:

- repetytorium z zakresu animacji Kukły, Pacynki, Jawajki

- zapoznanie z innymi odmianami Kukły, Pacynki, Jawajki (w semestrze letnim praca z użyciem lalek dookreślonych plastycznie)

- ćwiczenia z zakresu różnych technik przykładania słowa do Kukły, Pacynki, Jawajki

- analiza wybranego tekstu literackiego (określenie danych okoliczności, celów nadrzędnych i podrzędnych postaci, przeszkód w drodze do realizacji obranego celu, relacji z innymi postaciami itp.)

- łączenie umiejętności animacji i wypowiadania tekstu literackiego w trakcie realizacji danej sceny dialogowej w planie lalkowym (konfrontacja Kukły, Pacynki, Jawajki w różnych konfiguracjach)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Łucja Grzeszczyk, Błażej Piotrowski, Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Kamila Wróbel
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiające teoretycznie oraz praktycznie opanować klasyczne formy lalkowe, do których należy Jawajka, Kukła, Pacynka. Student poznaje rys historyczny, budowę oraz poetykę poszczególnych form. Ma możliwość zbadać i przepracować tajniki animacji, kompozycji scenicznej oraz zasady dramaturgii etiud aktorskich z wykorzystaniem lalek. Wiedza ta jest przyswajana podczas indywidualnych i zbiorowych ćwiczeń z lalką oraz podczas budowania zdarzenia scenicznego z perspektywy aktora. W przypadku nauczania online, student rozwija indywidualne umiejętności budowania etiudy, postaci, konfliktu, relacji w sposób kreatywny wykorzystując formy klasyczne.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności:

- rozpoznania i wykorzystania środków wyrazu scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki

- łączenia użycia motoryki Kukły, Pacynki, Jawajki z interpretacją tekstu dramatycznego

- budowania elementarnych etiud aktorskich z użyciem Kukły, Pacynki, Jawajki

- budowania postaci scenicznej przy użyciu Kukły, Pacynki, Jawajki z dookreślonym wyglądem plastycznym danej lalki

- świadomego użycia scenicznego Kukły, Pacynki, Jawajki we wspólnym repertuarze

W zakresie wiedzy (W) student:

SATL_W01 zna historię pacynki, jawajki, kukły, ich rolę w kulturze na przestrzeni wieków, symbolikę oraz badania naukowe poświęcone technikom klasycznym (P7S_WG NS, S)

SATL_W02 zna metody i sposoby wykorzystania pacynki, jawajki i kukły w planie lalkowym, oraz w planie lalkowym połączonym z grą aktorską w żywym planie w stopniu niezbędnym do realizacji dzieła artystycznego (P7S_ WG Sz)

SATL_W05 zna technologie związane z przestrzenią teatralną lalek klasycznych. Wie jak, w zgodzie z konwencją właściwą każdej z form, przenieść działania artystyczne w przestrzeń ateatralną, wykorzystując rozwój technologiczny w dziedzinie teatru lalek (P7S_WG Sz)

W zakresie umiejętności (U) student:

SATL_U01 rozumie jakie wymogi powinien spełniać tekst sceniczny, jaką konstrukcję powinien mieć tekst scenariusza, dokonuje samodzielnej oceny i analizy tekstu w procesie budowy dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek (P7S_UW Sz)

SATL_U02 potrafi świadomie posługiwać się techniką i technologią teatru lalek w realizacji prac artystycznych (P7S_UW Sz)

SATL_U03 w wyniku ćwiczeń posiadł warsztat, który umożliwia dalszy rozwój zawodowy poprzez samodzielną pracę (P7S_UW P7S_UU Sz)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

SATL_K01 potrafi pracować w grupie, w sposób twórczy, kreatywny, zgodny z etyką obowiązującą w środowisku teatru i artystycznym (P7S_KR Sz)

SATL_K02 własną pracę poddaje analizie i wyciąga wnioski w odniesieniu do zagadnień społecznych, naukowych i etycznych (P7S_KR P7S_KO Sz)

Literatura:

Literatura wykorzystywana na zajęciach:

1. H. Jurkowski „Aktor w roli demiurga”,

2. R. Czajka, J. Kilian, A. Rembowska „Elementarz teatru lalek”

Wykaz literatury uzupełniającej:

3. t. I, t. II, K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”

4. J. Garfein "Żyć i grać"

5. Z. Cynkutis „Aktor. Animator twórczych procesów”

6. U.Hagen” Szacunek dla aktorstwa”

7. R.Bolesławski „Aktorstwo 6 pierwszych lekcji”

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Kamila Wróbel
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko, Łucja Grzeszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Marta Rau, Agata Stasiulewicz
Prowadzący grup: Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Agata Stasiulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)