Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/JAK-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - konwersatorium
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem lektoratu jest prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i konwersatorium, podczas których nastąpi doskonalenie czterech sprawności językowych w celu opanowania ich na poziomie B2+, pozyskanie wiedzy w zakresie specjalistycznego słownictwa zawodowego związanego z profilem studiów (leksyka dotycząca słownictwa teatralnego ze szczególnym uwzględnieniem aktorstwa teatru lalek) oraz nabywanie umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych w celu świadomego i krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy.

Kontynuacja cyklu z roku I.

Pełny opis:

Zakłada się, że powyższe cele będą osiągane poprzez zapewnienie studentom podczas zajęć odpowiedniej ilości ćwiczeń, które skutkować będą:

I. W zakresie sprawności językowych doskonaleniem:

A. sprawności czytania ze zrozumieniem treści tekstów o charakterze opisowym;

B. sprawności rozumienia wypowiedzi osoby używającej języka angielskiego w typowych sytuacjach zawodowych i codziennych;

C. sprawności wypowiadania się w/w sytuacjach;

D. sprawności pisania recenzji, esejów, umiejętność napisania własnego CV, portfolio oraz sporządzenia innej krótkiej nieformalnej wypowiedzi pisemnej o charakterze informacyjnym.

II. W zakresie przyswojenia leksyki teatralnej studenci poznają i będą się posługiwać leksyką teatralną z zakresu:

A. struktury teatru (budowa i rodzaje sceny teatralnej, pomieszczenia i miejsca w teatrze, techniczna nomenklatura teatralna, tj. rodzaje oświetlenia scenicznego, elementy scenografii);

B. leksyka związana z zawodem aktora lalkarza (nazwa uczelni, rodzaje technik lalkowych, animacja przedmiotem/ lalką);

C. dramaturgia (struktura utworu dramatycznego, dramaturgia przedstawienia);

D. specyfika zawodu aktora i reżysera (rodzaje prób teatralnych, środki wyrazu scenicznego, kodowanie ruchu scenicznego – kierunki ruchu, praca głosem).

III. W zakresie umiejętności sprawnego, krytycznego korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych studenci zdobędą wiedzę na temat aktualnych trendów w teatrze, warsztatów i festiwali teatralnych, działalności ośrodków i instytutów teatralnych na świecie.

Literatura:

1. Lindsay Clandfield&Rebecca Robb Benne , GLOBAL – INTERMEDIATE COURSEBOOK, Macmillan, 2010

2. Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries – GLOBAL – PRE-INTERMEDIATE COURSEBOOK, Macmillan 2010

3. Vince Michael, First Certificate English Practice, Macmillan, 2005

4. Kristin L. Johannsen, English for the Humanities, Thomson, 2006

5. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, 1993

6. Phillips J. (red.), Oxford Wordpower, OUP, 2008

Strony internetowe jako źródło wiedzy o teatrze:

https://muse.jhu.edu,

www.theatrecrafts.com

www.performingarts.net,

http://www.critical-stages.org,

www.plays4theatre.com

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Nazywa i definiuje materiał semantyczno-gramatyczny na poziomie językowym B2+ (A_W7)

Posługuje się specjalistycznym słownictwem teatralnym z uwzględnieniem profilu studiów i podjętą specjalnością kierunkową (reżyseria teatru lalek) (A_W14).

W zakresie umiejętności (U) student:

Opanowuje cztery sprawności językowe (A_U15)

Wyraża własne opinie w języku obcym (A_U14, A_U15))

Umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na temat różnych dziedzin twórczości teatralnej (A_U14)

Jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych (A_U6).

Umie posługiwać się językiem obcym w zakresie dotyczącym sztuk teatralnych, a szczególnie teatru ożywionej formy na poziomie B2+ ( A_U15)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Właściwie realizuje powierzone zadania w parach i grupach (A_K6)

Chętnie podejmuje się zadań poszerzających wiedzę teatralną w języku obcym i jest zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą (A_K5)

Wykazuje umiejętność samooceny (A_K3)

Zachowuje otwartość na nowe formy przekazu wiedzy z uwzględnieniem i wykorzystaniem w praktyce TIK (technik informacyjno-komunikacyjnych)(A_K6)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i ustną. Obejmuje bieżące prace kontrolne (ćwiczenia sprawdzające wszystkie umiejętności językowe i testy weryfikujące przyswojoną leksykę teatralną ) oraz zaliczenie końcowe na ocenę w formie egzaminu praktycznego (pisemny test wiedzy i umiejętności językowych na poziomie B2+ , wypowiedź ustna na temat specyfiki wydziału sztuki lalkarskiej oraz wybranego tematu z zakresu nauczanych treści programowych).

Warunkiem zaliczenia są: regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz aktywność na zajęciach, a przede wszystkim otrzymanie oceny pozytywnej z zaliczenia końcoworocznego.

III sem - zaliczenie z oceną

IV sem - zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Doliński, Marta Rau
Prowadzący grup: Piotr Doliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL konwersatorium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)