Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja prozy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/IP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja prozy
Jednostka: Kierunek ATL Rok I
Grupy: Przedmioty kierunkowe ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przedmiot „Interpretacja prozy” jest kontynuacją pracy rozpoczętej w ramach przedmiotu „Wstęp do interpretacji prozy”.

Kurs obejmuje przygotowanie studentek i studentów aktorstwa do pracy nad tekstem pisanym prozą. Głównym celem zajęć jest uzyskanie

podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy i aktorskiej interpretacji utworu.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub on-line.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Interpretacja prozy” obejmują pracę nad wybranymi utworami z polskiej i światowej prozy klasycznej.

Proza klasyczna może być dla studentów i studentek pierwszego roku kierunku aktorskiego większym wyzwaniem od prozy współczesnej. Starsze utwory charakteryzują się językiem dalekim od tego, którym posługujemy się na co dzień. O ile w czytaniu klasycznej literatury liczne archaizmy czy długa fraza nie powinny sprawiać kłopotu, o tyle w mowie, może być to problematyczne. Zadaniem studentki/studenta jest opanować styl i język na tyle by „nie przeszkadzał” prawdzie scenicznej i realizowaniu zadania aktorskiego.

Zajęcia z przedmiotu „Interpretacja prozy” obejmują wykłady i ćwiczenia dotyczące analizy tekstu pisanego prozą, interpretacji wybranego fragmentu, pobudzenia wyobraźni studenta a dalej, przełożenia efektów tej pracy na interpretację aktorską.

Podczas zajęć z przedmiotu „Interpretacja prozy” oczekiwana jest duża samodzielność studentów w pracy nad tekstem.

Kurs obejmuje tematy i zagadnienia takie jak:

1. Wykłady i ćwiczenia z zakresu poetyki

2. Wybór tekstów z pośród polskiej i światowej prozy klasycznej oraz analiza wybranych utworów. Samodzielne dokonywanie skrótów tekstu.

3. Budowanie własnych założeń interpretacyjnych utworu - kontynuacja pracy rozpoczętej podczas zajęć „Wstęp do interpretacji prozy”.

• Posługiwanie się prawdą sceniczną

• Samodzielne znajdowanie i nazywanie okoliczności założonych

• Skupienie na celu aktorskim. Świadomość, że emocje są wypadkową dążenia do osiągnięcia aktorskiego celu, a nie są celem same w sobie.

• Dalsza praca nad ewentualnymi złymi nawykami w mowie czy ruchu.

• Rodzaje narracji – wykład i ćwiczenia

• Opowiadanie historii – dramaturgia, budowanie napięcia, znaczenie pauzy i rytmu.

• Mówienie tekstu z różnych perspektyw – ćwiczenia

• Fraza w tekstach klasycznych.

• Kontynuacja pracy nad poprawną intonacją, akcentowaniem, impostacją i artykulacją.

4. Improwizacje aktorskie

• Dalsze ćwiczenia z zakresu uważności.

• Zmiany założeń interpretacyjnych.

• Improwizacje w grupie – budowanie wspólnej sytuacji i małych zdarzeń scenicznych.

5. Ćwiczenia ze świadomości ciała niezbędne do aktorskiej pracy z tekstem

• Kontynuacja ćwiczeń relaksacyjnych mających na celu zredukowanie napięć w ciele.

• Ćwiczenia polegające na łączeniu ruchu z mową. Świadome używanie gestu.

• Kostium – jak wpływa na mówienie tekstu? - ćwiczenia.

Literatura:

1.K. Stanisławski "Praca aktora nad sobą" wyd. PWST 2010 - wybrane fragmenty

2.K. Stanisławski "Praca aktora nad rolą" wyd. PWST 2011 - wybrane fragmenty

3. S. Book, "Podręcznik dla aktorów", wyd. Wojciech Marzec 2007 - wybrane fragmenty

4.B. Chrząstowska, „Poetyka stosowana”, wyd. WSIP, 2000 - wybrane fragmenty

5. A. Kulawik, Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, Kraków 2005 - wybrane fragmenty

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy Student/ka:

- posiada gruntowną znajomość omawianej na zajęciach literatury, pogłębia tę wiedzę dzięki indywidualnej pracy (K_W01, K_W03)

- rozróżnia rodzaje i gatunki literackie oraz zna ich charakterystykę (K_W01)

- zna kontekst historyczny i kulturowy omawianych na zajęciach utworów. (K_W01, K_W04)

- zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii dzieła literackiego (K_W01, K_W05)

- rozumie zależności pomiędzy teorią a praktyką w pracy aktorskiej (K_W11)

Z zakresu umiejętności Student/ka:

- dokonuje samodzielnej analizy treściowej i formalnej utworu (K_U02)

- świadomie posługuje się narzędziami interpretacyjnymi, takimi jak intonacja, akcent, fraza, etc. (K_U06, K_U07)

- umie stworzyć aktorską autorską interpretację utworu, posługując się prawdą sceniczną (K_06)

- umie odejść od zapisanego tekstu, improwizujae z użyciem werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji zgodnie z założoną koncepcją artystyczną (K_U04)

- umie nawiązać kontakt z partnerem/partnerką i z widzem (K_U11)

Z zakresu kompetencji Student/ka:

- wykazuje kreatywność w pracy (K_K04)

- jest otwarty/a na poglądy innych (K_K01, K_K06)

- otwarcie wyraża własne zdanie z poszanowaniem godności innych studentów (K_K02, K_K03)

- dokonuje samooceny i formułuje konstruktywne uwagi wobec innych osób; uwagi krytyczne przyjmuje jako inspirację do poszukiwania nowych rozwiązań (K_K06)

- wykazuje się dyscypliną pracy w grupie (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie publicznego pokazu podczas którego student przedstawia aktorską interpretację wybranego utworu.

Na ocenę końcową wpływa także cały proces pracy nad tekstem w trakcie semestru, zaangażowanie studenta w pracę indywidualną i grupową, stosunek do przedmiotu, postępy w kształceniu.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności. W przypadku większej ilości nieobecności student może nie otrzymać zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Marta Rau, Katarzyna Siergiej
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Sylwia Janowicz-Dobrowolska, Katarzyna Siergiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL ćwiczenia - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bartnikowski, Marta Rau, Anna Stela
Prowadzący grup: Marcin Bartnikowski, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zbudowanie umiejętności aktorskiej pracy z tekstem. Studenci powinni swobodnie interpretować tekst zarówno w ramach szeroko pojętych zadań aktorskich jak i podczas pracy z lalką. Zajęcia składają się na wstępny kurs interpretacji dzieł literatury mający na celu wszechstronne przygotowanie studentów do pracy z tekstem we współczesnym teatrze.

Pełny opis:

Studenci opracowują fragmenty tekstów prozatorskich wybranych w porozumieniu z wykładowca lub przez wykładowcę. Praca ma dwie fazy. Pierwsza to analiza mająca uzmysłowić złożoność problematyki zawartej w wybranym utworze. Pozwala również wstępnie nakreślić motywację do wypowiedzenia danego tekstu i określić cel, jaki ma zostać osiągnięty. Druga faza to praktyczna praca , w trakcie której studenci prezentują własne propozycje interpretacji tekstu. Wykładowca w trakcie obu faz pracy wskazuje trafne pomysły i koryguje błędy i niedoskonałości. Pierwszy semestr poświęcony jest ćwiczeniom wprowadzającym w problematykę przedmiotu i prozie współczesnej.

Literatura:

Wybór literatury w zależności od doboru repertuaru.

K. Stanisławski „Praca aktora nad sobą”, Kraków 2014.

K. Stanisławki „Praca aktora nad rolą”, Kraków 2012

M. A. Czechow „O technice aktora”, Kraków 2000

Viola Spolin, Improvisation for Theater. Third edition

J. Tischner, „Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady”, Kraków 2012

B. Wieczorkiewicz „Sztuka mówienia”, Wydawnictwo Radia i Telewizji Warszawa 1980 r

S. Wysłouch, B. Chrząstowska, „Poetyka stosowana”, Wydawnictwo WSIP, 2000

Odette Aslan, „Aktor XX wieku”, Państwowy Instytut Wydawniczy

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Natalia Sakowicz
Prowadzący grup: Natalia Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Prowadzący grup: Katarzyna Siergiej, Anna Stela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WSL - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)