Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Impostacja głosu /ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/IGww
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Impostacja głosu /ww
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok I sem 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z impostacji głosu jest przyswojenie prawidłowych nawyków emisyjnych w śpiewie i mowie potrzebnych do pracy w zawodzie aktora.

Pełny opis:

Semestr I,II (ćwiczenia warsztatowe,zajęcia grupowe i indywidualne

konsultacje indywidualne)

Rozpoznanie indywidualnych predyspozycji głosowych studentów.

Rozpoznanie stylów uczenia się oraz zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy nad głosem- ćwiczenia muzyczne, ruchowe, aktorskie.

Praca nad uwolnieniem oddechu, rozluźnieniem ciała, barwami głosu, ekspresją w mowie i śpiewie, modulacją głosu.

Użycie głosu w przestrzeni teatralnej.

Użycie głosu w pracy z formą.

Literatura:

1. Dzieła Zebrane- Jerzy Grotoski

2. This is a Voice- Gillyanne Kayes, Jeremy Fischer

3. Świadomość poprzez ruch- Moshe Feldenkrais

4. K. Linklater – „Uwolnij swój głos- tworzenie obrazów w pracy nad

głosem i mową”. PWST w Krakowie 2012

5. H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002

6. B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006

7. S.Grochmal – Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące

8. D. Kędzior - Technika Alexandra, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

-rozumie i zna techniki wokalne K_W06

-rozróżnia różne barwy głosu w mowie i śpiewie K_W06

-zna prawidłowe miejsce artykulacji w mowie i śpiewie K_W06

-wie jak opanować spięte ciało w mowie i śpiewie K_W06

W zakresie umiejętności (U) student:

-posiada umiejętność świadomego używania głosu w sposób oddziaływujący na emocje odbiorców zarówno w działaniach artystycznych, jak i relacjach społecznych. K_U06

-świadomie posługuje się oddechem, rejestrami, barwą w mowie i śpiewie K_U06

-posługuje się głosem dynamicznie i elastycznie używając głosu dźwięcznego, przestrzennego, słyszalnego i czytelnego w różnych przestrzeniach scenicznych. K_U06

-wykrywa i eliminuje błędy popełnione w mowie i śpiewie K_U07

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

-rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia się i pracy nad rozwojem

swoich możliwości głosowych K_K02

-jest wrażliwy na współtworzenie atmosfery sprzyjającej pokonywaniu własnych i grupowych ograniczeń głosowych K_K05 K_K01

-angażuje się i inspiruje innych do pracy indywidualnej i zbiorowej K_K04

Metody i kryteria oceniania:

I sem.- Zaliczenie

II sem. - Zaliczenie

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach;

Udział w dyskusjach;

Obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grabowska, Marta Rau
Prowadzący grup: Anna Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

wyrobienie prawidłowych nawyków w emisji głosu (oddech, miejsce artykulacji, rezonatory, rejestry) i ich koordynacja w celu wypracowania umiejętności posługiwania się głosem nośnym, dynamicznym, plastycznym (ze zdolnością do zmiany brzmień, dynamiki, tempa i rytmu) dającego możliwość wyrażania myśli, stanów, intencji, emocji i uczuć, zdolnego działać w każdych warunkach i przestrzeni

- wypracowanie nawyków związanych z higieną głosu

- praca nad wyzwoleniem naturalnego brzmienia głosu

- rozwijanie technik emisyjnych i impostacyjnych w celu wypracowania kondycji głosowej

- rozwiązywanie problemów związanych z emisją głosu wynikających z potrzeb innych przedmiotów

Pełny opis:

zasady oddychania w działaniach scenicznych

- anatomia, wiedza o funkcjonowaniu głosu

- eliminacja napięć w ciele

- poszukiwanie naturalnego głosu studenta

- korelacja zadań wokalnych ze swobodą ciała, dykcją i ekspresją aktorską

Literatura:

Estill Voice Training- Level 1 & 2- Jo Estill, Kim Steinhauer, Mary Mc Donald Klimek

Patsy Rodenburg- The Right to Speak

The Actor's Voice- Gilyanne Kayes

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)