Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualne ćwiczenia aktorskie / lalkowe /ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/ICA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualne ćwiczenia aktorskie / lalkowe /ww
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzanie umiejętności i wiedzy, zdobytej w dotychczasowym toku nauczania w obrębie zadań aktorsko-animacyjnych w oparciu o konkretną formę lalkową wybraną i zaproponowaną przez studenta. Zajęcia mają charakter indywidualnej pracy warsztatowej, której efekty student ma możliwość wykorzystać w pracy na innych przedmiotach.

W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość prowadzenia zajęć i dostosowania ich formy do pracy online na wniosek wykładowcy po akceptacji Dziekana.

Pełny opis:

I semestr jest to praca nad zaproponowaną przez studenta formą lalkową

II semestr jest to praca nad nowo zaproponowaną formą lub uzasadniona kontynuacja pracy nad formą obraną przez studenta w I semestrze.

1. Uzasadnienie wyboru techniki i formy lalkowej z którą student chce pracować.

2. Omówienie budowy i możliwości technicznych formy oraz dostosowanie ich do potrzeb animatora.

3. Analiza repertuaru pod kontem środków wyrazu scenicznego wybranej formy lalkowej.

4. Ćwiczenia praktyczne prowadzące do świadomego użycia możliwości motorycznych formy lalkowej w budowaniu postaci scenicznej, przeprowadzenia i uzewnętrznienia procesu emocjonalnego.

5. Kompozycja przestrzeni scenicznej, optymalizującej funkcjonowanie animatora, prowadzące do jak najpełniejszego stworzenia postaci lalkowej.

Literatura:

Literatura podstawowa

H. Jurkowski, H. Ryl, J. Sztaudynger "Od szopki do teatru lalek”

H. Jurkowski "Szkice z teorii teatru lalek"

M. Czechow "O technice aktora"

Literatura uzupełniająca

Z. Strzelecki "Polska plastyka teatralna" tom 1 i 2

Z. Strzelecki "Współczesna scenografia polska"

H. Jurkowski, H. Ryl, A Stanowska "Teatr lalek zagadnienia metodyczne

M. Keller "Fascynujące Światło"

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

zna sposoby wykorzystania możliwości klasycznych i współczesnych form teatru lalek; (SATL_W02)

zna możliwości i środki ekspresji przypisane zgłębianej technice lalkowej; (SATL_W04)

wie jak w zgodzie z obraną konwencją lalkową, przeprowadzić działania artystyczne w przestrzeni teatralnej; (SATL_W05)

W zakresie umiejętności (U) student:

świadomie dobiera i posługuje się formą lalkową w realizowaniu prac artystycznych; (SATL_U02)

potrafi przystosować pod względem konstrukcyjnym konkretną formę lalkową w celu realizacji podjętych działań scenicznych; (SATL_U04)

wykazuje się umiejętnością samodzielnej pracy warsztatowej; (SATL_U03)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

potrafi pracować samodzielnie; (SATL_K01)

potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy; (SATL_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach, ćwiczeniach oraz samodzielna, aktywna i twórcza praca nad formą lalkową.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Plewako, Marta Rau
Prowadzący grup: Jan Plewako
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Jacek Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Czarnecka, Jacek Dojlidko, Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Paula Czarnecka, Jacek Dojlidko, Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)