Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym/ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/AZWSww-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym/ww
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy i praktyki z zakresu arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełny opis:

• Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o arteterapii, a w szczególności arteterapii przez teatr dla osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem.

• Wskazanie na możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy arteterapeutycznej.

• Przekazanie informacji na temat istniejących instytucji, a także indywidualnych twórców zajmujących się zagadnieniem.

• Ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy warsztatowej w obrębie grupy

Literatura:

1. red. Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna -

Odzyskiwanie Obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie

2. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów.

3. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

4. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka -

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- posiada podstawową znajomość trendów stosowanych w arteterapii w Polsce i na świecie; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania (SAD_W01)

- zna i rozumie metody pracy właściwe dla aktora arteterapeuty oraz kierunki ich rozwoju (SAD_W02)

- ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktora arteterapeuty niezbędną do realizacji własnych projektów artystycznych (SAD_W03)

- w pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe właściwe dla arteterapii oraz kierunki ich rozwoju (K_W04)

W zakresie umiejętności (U) student:

- analizuje dowolną sytuację społeczną związaną z wykluczeniem pod kątem możliwości przystosowania metod pracy do zaistniałej sytuacji (SAD_U01)

- doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu arteterapii w celu podniesienia skuteczności wykonywanych działań (SAD_U03)

- dostosowuje techniki pracy do różnorodnych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym (K_U03)

- działa na rzecz grupy zagrożonej społecznym wykluczeniem, także pełniąc w niej wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie

wypracowania wspólnego kierunku pracy; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami (K_U05)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- działa z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego wykorzystując nabyte kompetencje (SAD_K01)

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni (K_K05)

- analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzanych działań artetrapeutycznych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności w zajęciach oraz samodzielnie przeprowadzonych zajęć z grupą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Możliwe zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach przeprowadzanych metodą online.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)