Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czytanie tekstu dramatycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/R/CTD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czytanie tekstu dramatycznego
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 1
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze konwersatorium poświęcone są analizie i interpretacji wybranych tekstów dramatycznych, które w procesie głębokiej i wnikliwej lektury, nazwijmy to: hermeneutycznej, mają odsłonić możliwą mnogość znaczeń i sensów. Służy temu perspektywa nie tyle reżysera, co dramaturga, kierownika literackiego, historyka teatru i dramatu. Oznacza to, że dyskutowany tekst odsłania swoje warstwy i poziomy poprzez docieranie do kontekstów literackich, historycznych, kulturowych, religijnych, mitologicznych. Traktowany jest jako pewnego rodzaju zagadka, którą trzeba rozszyfrować.

Pełny opis:

Wybór tekstu jest wynikiem porozumienia ze studentami, choć jego zakres jest limitowany. Chodzi o pracę nad takimi utworami, które - mając status kanonicznych - stwarzają maksimum możliwości analitycznych i interpretacyjnych. W ciągu semestru (30 godzin) przewidziana jest praca nad jednym, dwoma tekstami.

1. Wybór przekładu

2. Lektura całego tekstu w celu oznaczenia wszystkich niewiadomych.

3. Stopniowa, sukcesywna lektura z objaśnianiem kontekstów i znaczeń.

4. Próba możliwych interpretacji, służącą raczej podkreśleniu wieloznaczności niż redukowaniu tekstu do jednego sensu.

Efekty uczenia się:

K_W09 wiedza ogólna z zakresu historii i teorii literatury, historii teatru, historii powszechnej, pozwalająca rozpoznawać i rozumieć fenomeny kultury

K_W11 znajomość metod analizy i interpretacji wytworów kultury

K_U02 umiejętność analizowania dramatu pod względem formalnym i znaczeniowym w kontekście wiedzy o kulturze i historii

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach

Praca pisemna na ocenę.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Janusz Majcherek
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chotkowski
Prowadzący grup: Łukasz Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)