Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń sceniczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PS1-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń sceniczna II
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki projektowania scenografii teatralnej.

Podniesienie poziomu świadomości roli komunikatu wizualnego w spektaklu.

Umiejętność transponowania założonych idei/myśli na obraz/znak/metaforę oraz konsekwentnego kreowania świata przedstawionego.

Umiejętność efektywnej i twórczej komunikacji ze scenografem.

Umiejętność czytania języka scenograficznego: planów sceny, wizualizacji, projektów, makiet.

Warsztat

Pełny opis:

Treść zajęć:

1. Wykład z zakresu budowy scen współczesnych teatrów dramatycznych i operowych. Nauka czytania rzutów i przekrojów sceny.

Zadanie: Wrysowanie w plany sceny Teatru Dramatycznego w Warszawie stołu i krzeseł z sali wykładowej w skali 1:100.

2. Prezentacja właściwie przygotowanych, przykładowych projektów scenografii i kostiumów.

Zadanie: Przygotowanie prezentacji twórczości wybranego scenografa teatralnego.

3. Zadanie projektowe, którego celem jest znalezienie znaku plastycznego - scenografii do kontrastujących ze sobą pojęć np: hałas-cisza, chwila-wieczność, konflikt-harmonia. Zadanie składa się z kolejnych etapów, do których należą:

- szukanie inspiracji

- analiza i interpretacja pojęć oraz zgromadzonych materiałów

- szkice, tworzenie projektu

- makieta i praca nad światłem

- fotografie z makiety stanowiące projekt właściwy

4. Analiza wyglądu postaci - rozmowa o kostiumie teatralnym jako znaku, nośniku informacji.

Zadanie: Projekt kostiumu postaci do aktualnie przygotowywanego egzaminu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna i rozumie:

K_W05

operuje terminologią techniczną związaną z praktycznymi działaniami inscenizacyjnymi, dotyczącą realizacji dźwięku, światła, budowy dekoracji, architektury przestrzeni teatralnej oraz orientuje się w funkcjonowaniu urządzeń teatralnych

Umiejętności

Absolwent potrafi:

K_U02

analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U05

projektować przestrzeń sceniczną posługując się plastyką, oprawą świetlną, oprawą muzyczną, techniką teatralną

K_U06

posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U09

formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U11

rozwiązywać problemy inscenizacyjne związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, magicznymi, cudownymi poprzez zastosowanie chwytów scenograficznych i technicznych, tricków iluzjonistycznych oraz posługiwać się metaforycznym skrótem w budowaniu znaczeń i wyrazu artystycznego

K_U17

wypowiadać się w formie pisemnej (referat, esej, dysertacja naukowa, praca magisterska) na tematy teatralne, filmowe i literackie, jak i ustnej (eksplikacja koncepcji artystycznej przed zespołem teatralnym, dyrektorem teatru, wystąpienia publiczne na tematy teatralne)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta nad dziełem podczas całego procesu twórczego -

artykułowania i obrony swoich koncepcji i wizji artystycznych oraz ocena ogólnej aktywności studenta na zajęciach - 60%

Ocena dzieła pod kątem wartości intelektualnej i plastycznej oraz zgodności z założeniami studenta - 40%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Julia Skrzynecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Julia Skrzynecka
Prowadzący grup: Julia Skrzynecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Julia Skrzynecka
Prowadzący grup: Julia Skrzynecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć w semestrze letnim jest próba samodzielnego stworzenia pełnej koncepcji scenografii i kostiumów do danego tekstu dramatycznego.

Pełny opis:

Treść zajęć:

- Zadanie: Analiza wyglądu postaci - rozmowa o kostiumie teatralnym jako znaku, nośniku informacji.

- Zadanie projektowe - przygotowanie koncepcji scenografii i kostiumów do dramatu "Otello" W. Shakespeare'a

Zadanie składa się z kolejnych etapów:

- analizy i interpretacji tekstu dramatu

- gromadzenia inspiracji wizualnych

- szkiców, tworzenia projektu

- makiety/storyboardu/rzutów oraz koncepcji kostiumów

Literatura:

Otello - W. Shakespeare

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Julia Skrzynecka
Prowadzący grup: Julia Skrzynecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Justyna Łagowska-Klata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)