Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SemRez5(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 5
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia te służą przekazywaniu studentom wiedzy i umiejętności warsztatowych pracy reżysera teatralnego oraz rozwijaniu przez studentów tychże umiejętności w związku z kolejnymi, dość samodzielnymi, etapami pracy nad przygotowaniem spektaklu teatralnego.

Seminarium

Pełny opis:

Dodatkowymi acz ważnymi celami zajęć jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych w procesie artykułowania zrozumiałej, jasnej i spójnej wypowiedzi ( przedstawienie treści i struktury utworu) wobec krytycznego audytorium – tak jak to bywa na próbach w teatrze) i elastycznej obronie własnych poglądów ( czasem i narzucania własnej wizji spektaklu i jej egzekwowanie).

Realizacja w/w celów nauczania pozwoli studentom na twórcze i indywidualne konstruowanie spektakli teatralnych, umożliwiające widzom rozumienie interpretacji i przesłania spektaklu zgodne z zamierzeniami reżysera, spektaklu ubranego w niebanalną formę teatralną.

Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

1. Tadeusz Rittner, Wilki w nocy, w: Tadeusz Rittner, Dramaty, Warszawa 1966, t.2 ss.:255-360

2. Michaił Czechow „O technice aktora”, przeł. Marek Sołek, Kraków 2008 (i późniejsze).

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zbigniew Raszewski „Rittneriana” Państwowy Instytut Sztuki / Pamiętnik Teatralny 1956, z.

1(17).

2. Zbigniew Raszewski, Wstęp („Sprawa Tadeusza Rittnera”, „Życie Rittnera”, „Po śmierci Rittnera”) w: Tadeusz Rittner, Dramaty, Warszawa 1966, t.2, ss.: 7 – 51.

3. Tadeusz Rittner, Dramaty, t. 1-2, Warszawa 1966.

4. Konstanty S. Stanisławski „Rzeczywiste odczucie życia sztuki i roli” w: tenże „Pisma” t.4 „Artykuły. Fragmenty. Rozmowy” ss.241-273, Warszawa 1956.

Efekty uczenia się:

K_W07 orientuje się w kanonie dramatu polskiego i światowego, począwszy od antyku po współczesne polimorficzne formy scenariuszy oraz w kanonie polskiej i światowej literatury pięknej

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U07 konstruować i realizować oryginalną, indywidualną, czytelną wypowiedź twórczą (przedstawienie teatralne, słuchowisko radiowe, mała forma filmowa i telewizyjna, video-art), zgodną z własną hierarchią wartości i subiektywnym postrzeganiem świata, używając niebanalnej formy; stworzyć własny język teatralny

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

K_U15 precyzyjnie formułować i stawiać zadania aktorskie, posługując się wiedzą na temat prowadzenia aktora i wykorzystywać metody K. Stanisławskiego, M. Czechowa, L. Strasberga, D. Donnellana, J. Grotowskiego i inni w różnych gatunkach i typach teatru

K_K04 przeciwdziałania negatywnym napięciom, jakie wiążą się z tworzeniem teatru, stwarzając współtwórcom poczucie bezpieczeństwa w ich pracy

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08 efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie

K_K09 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Efekt modułowy Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu

Kryteria oceny i ich procentowy udział w ocenie końcowej

EM 1 znajomość literatury przedmiotu – 50%

udział w dyskusji – 50%

EM 2 Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 60%

Ocena poziomu pokazu – 40 %

EM 3 Ocena poziomu samodzielności– 20%

Ocena poziomu wiedzy – 40%

ocena poziomu publicznego pokazu – 40%

EM4 ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania– 35%

ocena wartości artystycznej wykonanej – 65 %

EM5 ocena wartości artystycznej wykonanej pracy – 50 %

ocena jakości technicznej wykonanej pracy – 35%

ocena samodzielności wykonanej pracy -15%

EM6 ocena wartości artystycznej wykonanej pracy – 50%

ocena stopnia zaangażowania w realizację programu – 30 %

ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 20%

EM7 ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 50 %

ocena samodzielności wykonanej pracy – 30%

systematyczność w pracy – 20 %

EM8 ocena wartości artystycznej wykonanej pracy – 50 %

ocena samodzielności wykonanej pracy – 25%

systematyczność w pracy – 25%

EM9 ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania – 50%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy – 50%

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach a właściwie nie są dopuszczalne, bo trzeba nadrobić nieobecność.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Andrzej Pawłowski
Prowadzący grup: Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hycnar, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marcin Hycnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia te służą przekazywaniu studentom wiedzy i umiejętności warsztatowych pracy reżysera teatralnego oraz rozwijaniu przez studentów tychże umiejętności w związku z kolejnymi, dość samodzielnymi, etapami pracy nad przygotowaniem spektaklu teatralnego .

Dodatkowymi acz ważnymi celami zajęć jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych w procesie artykułowania zrozumiałej, jasnej i spójnej wypowiedzi ( przedstawienie treści i struktury utworu) wobec krytycznego audytorium – tak jak to bywa na próbach w teatrze) i elastycznej obronie własnych poglądów ( czasem i narzucania własnej wizji spektaklu i jej egzekwowanie)..

Realizacja w/w celów nauczania pozwoli studentom na twórcze i indywidualne konstruowanie spektakli teatralnych, umożliwiające widzom rozumienie interpretacji i przesłania spektaklu zgodne z zamierzeniami reżysera, spektaklu ubranego w niebanalną formę teatralną.

Literatura:

1. Podstawowa:

Ślub – Witold Gombrowicz

Iwona – W.Gombrowicz,

Hamlet, Makbet, Romeo i Julia, Ryszard III - William Shakespeare, Sceny z Egzekucji - Howard Barker inne każdorazowo wybrane

Praca aktora na sobą Konstanty Stanisławski ,Warszawa 1953

2. Uzupełniająca:

Teatr i jego sobowtór - Antonin Artaud, Warszawa 1966

Teksty z lat 1965 - 1969 - Jerzy Grotowski , Wrocław 1990

Uwagi:

Bilans punktów ECTS. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem konsultacja indywidualna scenariusza, projektu inscenizacyjnego 20

organizacja pracy: rozmowy ze scenografem, kompozytorem, ekipą techniczną 5

przygotowanie się do prób 15

przygotowanie pokazu, inscenizacji - próby 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 90

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Przybliżenie metod i stylów pracy z aktorem nad dramatem Antoniego Czechowa "Wiśniowy sad"

Pełny opis:

1. Analiza dramatu Antoniego Czechowa "Wiśniowy sad"

2. Analiza historii i trybów interpretacyjnych "Wiśniowego sadu"

3. Zaznajomienie z elementami Analizy Aktywnej i narzędziami opisu techniki Michaiła Czechowa (Atmosferą, Gestem Psychologicznym, Centrum)

4. Praca nad wybranymi scenami.

Literatura:

Lista lektur

1. Antoni Czechow, Wiśniowy sad, prz. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski.

2. Jerzy Koenig, Kto to był Anton Czechow, w: Wielki Teatr Świata. Wykłady otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa 2003, ss. 149-157.

3. Konstanty Stanisławski, Wiśniowy sad, w: Moje życie w sztuce, przeł. Zofia Petersowa, Warszawa 1951, ss. 284-296.

4. Jean Louis Barrault, Dlaczego „Wiśniowy sad”, przeł. Ewa Krasnowolska, w: Czechow w oczach krytyki światowej, wyboru dokonał Rene Śliwowski, Warszawa 1971, ss. 321-332.

5. Andrzej Bieły, Wiśniowy sad, przeł. Rene Śliwowski, ib. ss. 151-156.

6. Giorgio Strehler, „Wiśniowy sad” Czechowa, przeł. Radosław Kłos, w: tenże O teatr dla ludzi, Warszawa 1982, ss. 308-328.

7. Jerzy Faryno, Wiśniowy sad, w: Czechow współcześnie, pod red. R.Strzeleckiego i G. Guźlaka, Bydgoszcz 2010, ss. 17-24.

Uwagi:

Warunki zaliczenia

1. Przygotowanie sceny z wybranymi aktorami.

2. Kolokwium na temat lektur i znajomości „Wiśniowego sadu”.

3. Rozmowa na temat omawianych technik pracy z aktorem.

4. Rozmowa o efekcie próby generalnej.

5. Rozmowa o przebiegu egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Przybliżenie metod i stylów pracy z aktorem nad dramatem Antoniego Czechowa "Wiśniowy sad"

Pełny opis:

1. Analiza dramatu Antoniego Czechowa "Wiśniowy sad"

2. Analiza historii i trybów interpretacyjnych "Wiśniowego sadu"

3. Zaznajomienie z elementami Analizy Aktywnej i narzędziami opisu techniki Michaiła Czechowa (Atmosferą, Gestem Psychologicznym, Centrum)

4. Praca nad wybranymi scenami.

Literatura:

Lista lektur

1. Antoni Czechow, Wiśniowy sad, prz. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski.

2. Jerzy Koenig, Kto to był Anton Czechow, w: Wielki Teatr Świata. Wykłady otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa 2003, ss. 149-157.

3. Konstanty Stanisławski, Wiśniowy sad, w: Moje życie w sztuce, przeł. Zofia Petersowa, Warszawa 1951, ss. 284-296.

4. Jean Louis Barrault, Dlaczego „Wiśniowy sad”, przeł. Ewa Krasnowolska, w: Czechow w oczach krytyki światowej, wyboru dokonał Rene Śliwowski, Warszawa 1971, ss. 321-332.

5. Andrzej Bieły, Wiśniowy sad, przeł. Rene Śliwowski, ib. ss. 151-156.

6. Giorgio Strehler, „Wiśniowy sad” Czechowa, przeł. Radosław Kłos, w: tenże O teatr dla ludzi, Warszawa 1982, ss. 308-328.

7. Jerzy Faryno, Wiśniowy sad, w: Czechow współcześnie, pod red. R.Strzeleckiego i G. Guźlaka, Bydgoszcz 2010, ss. 17-24.

Uwagi:

Warunki zaliczenia

1. Przygotowanie sceny z wybranymi aktorami.

2. Kolokwium na temat lektur i znajomości „Wiśniowego sadu”.

3. Rozmowa na temat omawianych technik pracy z aktorem.

4. Rozmowa o efekcie próby generalnej.

5. Rozmowa o przebiegu egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gajewski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Jarosław Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)