Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SemRez4(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 4
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Adaptacja literatury, język metafory teatralnej, poznanie rożnych konwencji i języków teatralnych. Student powinien stosować techniki myślenia twórczego w oparciu o własną wrażliwość i wyobraźnię. Student powinien zaprojektować przestrzeń sceniczną z wykorzystaniem światła i muzyki.

Seminarium

Literatura:

Bajka, baśń, mit

Efekty uczenia się:

K_U11 rozwiązywać problemy inscenizacyjne związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, magicznymi, cudownymi poprzez zastosowanie chwytów scenograficznych i technicznych, tricków iluzjonistycznych oraz posługiwać się metaforycznym skrótem w budowaniu znaczeń i wyrazu artystycznego

K_W07 orientuje się w kanonie dramatu polskiego i światowego, począwszy od antyku po współczesne polimorficzne formy scenariuszy oraz w kanonie polskiej i światowej literatury pięknej

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U07 konstruować i realizować oryginalną, indywidualną, czytelną wypowiedź twórczą (przedstawienie teatralne, słuchowisko radiowe, mała forma filmowa i telewizyjna, video-art), zgodną z własną hierarchią wartości i subiektywnym postrzeganiem świata, używając niebanalnej formy; stworzyć własny język teatralny

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

K_U15 precyzyjnie formułować i stawiać zadania aktorskie, posługując się wiedzą na temat prowadzenia aktora i wykorzystywać metody K. Stanisławskiego, M. Czechowa, L. Strasberga, D. Donnellana, J. Grotowskiego i inni w różnych gatunkach i typach teatru

K_K04 przeciwdziałania negatywnym napięciom, jakie wiążą się z tworzeniem teatru, stwarzając współtwórcom poczucie bezpieczeństwa w ich pracy

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08 efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie

K_K09 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium – zajęcia indywidualne w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie reżyserii; korekta indywidualna w trakcie samodzielnych prac studenckich nad wybranymi scenami - sprawdzanie, czy student rozumie i rozwija postanowione na wstępie zadanie; nadzór nad przygotowywanymi na egzamin etiudami reżyserskimi.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR ćwiczenia - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Przygotowanie adaptacji i scenariusza 30 minutowej etiudy na podstawie Dekameronu Boccaccia.

Scenariusz powinien mieć ramę i jedną wybraną opowieść.

Przygotowanie zamysłu inscenizacyjnego i scenopisu /scenorysu

oraz zamysłu scenograficznego

Pełny opis:

Dekameron to zbiór stu opowieści, które w ciągu dziesięciu dni 1348 roku opowiada sobie grupa dziesięciu szlachetnie urodzonych Florentczyków (siedem pań i trzech młodzieńców), którzy schronili się przed zarazą w okolicach Florencji. Każdy dzień miał swój temat zadany przez kolejno wybieranych „króla” lub „królową”

Scenariusz powinien mieć ramę zawierają ekspozycję i wyjaśnienie skąd wzięły się opowieść, które przywołuje złota młodzież florencka podczas kwarantanny

oraz zakończenie, które może, ale nie musi otwierać się na kolejną opowieść…

w ramach Seminarium przygotowany tez będzie zamysł scenograficzny - realizowany we współpracy z Dr Julia Skrzynecką, w ramach jej zajęć z Przestrzeni scenicznej

Literatura:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/boccaccio-dekameron.pdf

M.Brahmer, Przedmowa w; G.Boccaccio, Dekameron, PIW, Warszawa 1955

N. S. Thompson,Chaucer, Boccaccio, and the Debate of Love : A Comparative Study of The Decameron and The Canterbury Tales, Oxford University Press, Oxford 1996

Pier Paolo Pasolini, film Dekameron:

https://www.cda.pl/video/44855729d

Uwagi:

Student pozyskuje podstawową umiejetność budowania "drabinki" scenariuszowej, konstruowania adaptacji wg wyznaczonych ram, pisania scenariusza.

Budowanie zamysłu inscenizacyjnego i scenopisu/scenorysu przygotowuje do rozmów ze scenografem, kompozytorem, operatorem oraz wyznaczenia głównych zadań aktorskich

Warsztaty wyjazdowe zaznajamiają z podstawami pracy z kamerą

i wzbogacają reżysera o doświadczenia performera

Metody i kryteria oceniania: Przy ocenianiu pracy oraz scenariusza i zamysłu inscenizacyjnego brane będą nastepujące elementy:

Terminowe wywiązywanie się z poszczególnych etapów pracy,

Aktywne uczestnictwo w zajęciach,

Uchwycenie sensu i ducha opowieści Boccaccia (nie wyklucza to współczesnej interpretacji i współczesnego kostiumu)

Oryginalność koncepcji reżyserskiej

Umiejętność budowania dramaturgii poprzez narrację

Świadomość użytych środków

Wyobraźnia inscenizacyjna

Klarowność przekazu

Trafność i konsekwencja wybranej stylistyki

Warsztaty wyjazdowe 10 dni :

Przygotowanie materiałów scenariuszowych i inscenizacja etiud z udziałem operatora Michała Modlingera.

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

W tym roku w ramach Seminarium Reżyserskiego IV studiujący będą zajmować się zagadnieniem komedii i odpowiedzią na pytania: co mnie śmieszy, co dzisiaj jest zabawne, jak opowiadać o świecie i ludziach przy użyciu kategorii śmiechu i konwencji komediowych.

Pełny opis:

W ramach zajęć studiujący realizują etiudy teatralne wg samodzielnie wybranych – ale zatwierdzonych w uzgodnieniu z prowadzącą – komediowych tekstów dramatycznych o długości do 20 minut.

Literatura:

– Komediowe teksty dramatyczne – do uzgodnienia w trakcie zajęć

Lektura nieobowiązkowa:

"Adaptacja. Skrzynka z narzędziami" Marta Miłoszewska

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

W tym roku w ramach Seminarium Reżyserskiego IV studiujący będą zajmować się zagadnieniem komedii i odpowiedzią na pytania: co mnie śmieszy, co dzisiaj jest zabawne, jak opowiadać o świecie i ludziach przy użyciu kategorii śmiechu i konwencji komediowych.

W ramach zajęć studiujący realizują etiudy teatralne wg samodzielnie wybranych – ale zatwierdzonych w uzgodnieniu z prowadzącą – komediowych tekstów dramatycznych o długości do 20 minut.

Seminarium reżyserskie pod opieką dr Marty Miłoszewskiej:

Celem zajęć jest realizacja przez studentkę/-ta ok.20-minutowej etiudy teatralnej na pdst. samodzielnie opracowanego fragmentu utworu wybranego w uzgodnieniu z prowadzącą, w oparciu o sformułowane warunki zadania.

Zadanie podstawowe:

Wyreżyserować 15-20-minutową etiudę teatralną jako precyzyjny, świadomie skonstruowany komunikat sceniczny i artystyczny.

Zadania szczegółowe:

Wybrać i opracować fragment utworu wskazanego przez prowadzącą. Opracować założenia początkowe. Zanalizować wybrany fragment pod względem struktury dramaturgicznej. Precyzyjnie określić o czym jest realizowana etiuda, jasno sformułować komunikat sceniczny. Dobrać obsadę aktorską i – opcjonalnie – pozostałych współtwórców (scenografia, muzyka etc.). Respektując powyższe elementy, w procesie prób analitycznych, aktorskich, sytuacyjnych i technicznych, stworzyć i doprowadzić do pokazu integralnej, autonomicznej etiudy, zawierającej wiarygodne, wyraziste postaci i wyrażającej artystyczną osobowość reżysera.

Pełny opis:

Celem zajęć jest realizacja przez studentkę/-ta ok.20-minutowej etiudy teatralnej na pdst. samodzielnie opracowanego fragmentu utworu wybranego w uzgodnieniu z prowadzącą, w oparciu o sformułowane warunki zadania.

Zadanie podstawowe:

Wyreżyserować 20-minutową etiudę teatralną jako precyzyjny, świadomie skonstruowany komunikat sceniczny i artystyczny.

Zadania szczegółowe:

Wybrać i opracować fragment utworu wskazanego przez prowadzącą.

Opracować założenia początkowe.

Zanalizować wybrany fragment pod względem struktury dramaturgicznej. Precyzyjnie określić o czym jest realizowana etiuda, jasno sformułować komunikat sceniczny.

Dobrać obsadę aktorską i – opcjonalnie – pozostałych współtwórców (scenografia, muzyka etc.).

Respektując powyższe elementy, w procesie prób analitycznych, aktorskich, sytuacyjnych i technicznych, stworzyć i doprowadzić do pokazu integralnej, autonomicznej etiudy, zawierającej wiarygodne, wyraziste postaci i wyrażającej artystyczną wypowiedź reżysera.

Jedno lub dwa pierwsze spotkania w formie spotkań grupowych, z udziałem wszystkich studentów: wyznaczenie i szczegółowe omówienie zadania (w ujęciach podstawowym i szczegółowych, jego ram – czas trwania, warunki brzegowe, określona konwencja – oraz warunków jego realizacji i oceny.

Następne spotkania w formie konsultacji i korekt indywidualnych (spotkania student/-ka - prowadząca, omówienia prac etapu przygotowawczego, udział w próbach analitycznych, aktorskich, scenicznych, technicznych i generalnych, omówiennia prób, informacji zwrotnych) wg harmonogramu prób przedstawionego przez studenta/-tkę,

– prezentacja etiudy,

– obrona i omówienie etiudy wobec pedagogów kierunku reżyserii.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne oraz inne ewentualne okoliczności mogące wymagać podobnych metod, w ramach metod dydaktycznych uwzględnione i móżliwe zostają metody nauczania zdalnego, w tym konsultacji grupowych i indywidualnych za pomocą aplikacji i programów do komunikacji zdalnej/internetowej (w tym: mail, telefon, aplikacje z pakietu Office ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Teams, Zoom, Messenger, Skype etc.). Ze względu na specyfikę przedmiotów praktycznych takich jak seminarium reżyserskie zdalne metody nauczania mogą mieć zastosowanie na etapie przygotowawczym, wyjątkowo, kiedy wymaga tego sytuacja oraz bezpieczeństwo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– Utwory literackie wybrane przez prowadzącą (opcjonalnie, także przez studiujących) do inscenizacji,

Literatura uzupełniająca:

– "Praca aktora nad rolą" Konstantin Stanisławski,

– "Praca aktora nad sobą" cz. I i II Konstantin Stanisławski,

– "O technice aktora" Michaił Czechow,

– "Podstawy gry aktorskiej" Margarete Schuler, Stephanie Harrer,

– "Aktor i cel" Declan Donnelan,

– "Impro. Spoontaniczne kreowanie świata" Keith Johnstone,

– "Improwizacja teatralna według Keitha Johnstone'a" Oskar Hamerski,

– "Technika montażu filmowego" Karel Reisz, Gavin Millar,

– "W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego" Walter Murch,

– "Scenariusz na miarę XXI wieku" Linda Aronson,

– "Przesłuchanie. " Michael Shurtleff

– "Powtórka z całości" i/lub "Podwójne spojrzenie" Andrzej Wajda,

– "Adaptacja. Skrzynka z narzędziami – podręcznik dramaturgiczny" Marta Miłoszewska.

Uwagi:

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

K_W07 orientuje się w kanonie dramatu polskiego i światowego, począwszy od antyku po współczesne polimorficzne formy scenariuszy oraz w kanonie polskiej i światowej literatury pięknej

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U07 konstruować i realizować oryginalną, indywidualną, czytelną wypowiedź twórczą (przedstawienie teatralne, słuchowisko radiowe, mała forma filmowa i telewizyjna, video-art), zgodną z własną hierarchią wartości i subiektywnym postrzeganiem świata, używając niebanalnej formy; stworzyć własny język teatralny

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

K_U15 precyzyjnie formułować i stawiać zadania aktorskie, posługując się wiedzą na temat prowadzenia aktora i wykorzystywać metody K. Stanisławskiego, M. Czechowa, L. Strasberga, D. Donnellana, J. Grotowskiego i inni w różnych gatunkach i typach teatru

K_K04 przeciwdziałania negatywnym napięciom, jakie wiążą się z tworzeniem teatru, stwarzając współtwórcom poczucie bezpieczeństwa w ich pracy

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08 efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie

K_K09 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium – zajęcia indywidualne w relacji Prowadząca – Osoba Studiująca, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie reżyserii; korekta indywidualna w trakcie samodzielnych prac studenckich nad wybranymi scenami - sprawdzanie, czy student rozumie i rozwija postanowione na wstępie zadanie; nadzór nad przygotowywanymi na egzamin etiudami reżyserskimi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)