Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SemRez3(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 3
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Student musi potrafić skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia.

Student musi potrafić projektować przestrzeń sceniczną posługując się plastyką, oprawą świetlną, oprawą muzyczną, techniką teatralną.

Student musi potrafić posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

Student musi formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

Seminarium

Literatura:

Literatura polska np.Jarosław Iwaszkiewicz

Efekty uczenia się:

Student po skończeniu seminarium powinien umieć:

- zanalizować tło kulturowe wybranego utworu

- analizować utwór pod kątem poznanych zasad 3 aktowej struktury dramatycznej,w oparciu o którą dokonał adaptacji

- zdefiniować psychologiczną konstrukcję bohaterów wybranego przez siebie tekstu

- stworzyć trzy częściową adaptację realistycznego utworu

- przygotować projekt inscenizacyjny w zgodzie z założeniami adaptacji.

- zrealizować całość inscenizacji pod kątem realizacji przyjętych wcześniej założeń.

- samodzielnie postawić temat inscenizacji i przygotować materiał dramatyczny w oparciu o wybrany utwór.

- przekonująco wyłożyć założenia realizacyjne i zorganizować wokół siebie grupę współpracowników.

- doprowadzić do realizacji przyjętych uprzednio założeń w kształcie scenicznym utworu.

K_W07 orientuje się w kanonie dramatu polskiego i światowego, począwszy od antyku po współczesne polimorficzne formy scenariuszy oraz w kanonie polskiej i światowej literatury pięknej

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U07 konstruować i realizować oryginalną, indywidualną, czytelną wypowiedź twórczą (przedstawienie teatralne, słuchowisko radiowe, mała forma filmowa i telewizyjna, video-art), zgodną z własną hierarchią wartości i subiektywnym postrzeganiem świata, używając niebanalnej formy; stworzyć własny język teatralny

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

K_U15 precyzyjnie formułować i stawiać zadania aktorskie, posługując się wiedzą na temat prowadzenia aktora i wykorzystywać metody K. Stanisławskiego, M. Czechowa, L. Strasberga, D. Donnellana, J. Grotowskiego i inni w różnych gatunkach i typach teatru

K_K04 przeciwdziałania negatywnym napięciom, jakie wiążą się z tworzeniem teatru, stwarzając współtwórcom poczucie bezpieczeństwa w ich pracy

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08 efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie

K_K09 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium – zajęcia indywidualne w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie reżyserii; korekta indywidualna w trakcie samodzielnych prac studenckich nad wybranymi scenami - sprawdzanie, czy student rozumie i rozwija postanowione na wstępie zadanie; nadzór nad przygotowywanymi na egzamin etiudami reżyserskimi.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR ćwiczenia - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

adanie szczegółowe:

1. Zanalizować zadany temat i wybrać postać literacką, która wedle studenta najlepiej wyraża dany problem.

2. Stworzyć trzy aktowy scenariusz w oparciu o wybrany materiał.

3.Dokonać obsady i przygotować realizację etiudy.

4.Wyreżyserować etiudę.

Treść zajęć

1. Analiza tematu seminarium. Zdefiniowanie poszczególnych pojęć. Określenie pola poszukiwań utworów, które mają być adoptowane.

2. Zanalizowanie wybranego utworu pod kątem kontekstu kulturowego i literackiego.

3. Analiza postaci wybranego bohatera w kontekście przyjętych założeń interpretacyjnych.

4. Analiza wybranego bohatera w kontekście psychologicznym i społecznym.

5. Poznawanie zasad 3 aktowej konstrukcji dramatycznej, praca nad adaptacją.

6. Przyjęcie odpowiedniej do założeń, zasady inscenizacyjnej, wspólna praca nad koncepcją sceniczną, i oprawą muzyczną.

7. Dokonanie obsady, uzgodnienie kryteriów obsadowych.

8. Przeprowadzenie prób analitycznych i sytuacyjnych.

9. Zrealizowanie całość spektaklu w zgodzie z przyjętymi wcześniej założeniami.

Pełny opis:

Zadanie ogólne: Samodzielna realizacja (pod opieką prowadzącego) dwudziestopięcio/trzydziestominutowej etiudy na podstawie wcześniej skonstruowanego własnego scenariusza, będącego adaptacją wybranego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicz na temat "Bohater w poszukiwaniu tożsamości"

Literatura:

Jarosław Iwaszkiewicz "Opowiadania"

"Podróż autora" Ch. Vogler

"Bohater o tysiącu twarzy" J.Campbell

Uwagi:

Ocena pracy na etapie analiz i prób 100%

Ocena pracy w trakcie przygotowywania adaptacji 100 %

Ocena pracy w trakcie przygotowań adaptacji 50 % , ocena w trakcie prób 50 %

Ocena pracy na etapie przygotowań inscenizacji 100%.

Ocena pracy w czasie prób 50 %. Ocena artystyczna efektu 50 %

Ocena efektów po pokazie etiudy 100 %

Ocena pracy w fazie analiz 100%

Ocena pracy czasie prób 100%

Ocena efektów artystycznych po pokazie etiudy 100%

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest doprowadzenie do pokazu publicznego i jakość artystyczna pracy. O dopuszczeniu decyduje prowadzący zajęcia.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)