Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium reżyserskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SemRez2(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium reżyserskie 2
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest realizacja przez studentkę/-ta ok.20-minutowej etiudy teatralnej na pdst. samodzielnie opracowanego fragmentu utworu wybranego w uzgodnieniu z prowadzącą, w oparciu o sformułowane warunki zadania.

Zadanie podstawowe:

Wyreżyserować 20-minutową etiudę teatralną jako precyzyjny, świadomie skonstruowany komunikat sceniczny i artystyczny.

Zadania szczegółowe:

Wybrać i opracować fragment utworu wskazanego przez prowadzącą. Opracować założenia początkowe. Zanalizować wybrany fragment pod względem struktury dramaturgicznej. Precyzyjnie określić o czym jest realizowana etiuda, jasno sformułować komunikat sceniczny. Dobrać obsadę aktorską i – opcjonalnie – pozostałych współtwórców (scenografia, muzyka etc.). Respektując powyższe elementy, w procesie prób analitycznych, aktorskich, sytuacyjnych i technicznych, stworzyć i doprowadzić do pokazu integralnej, autonomicznej etiudy, zawierającej wiarygodne, wyraziste postaci i wyrażającej artystyczną osobowość reżysera.

Pełny opis:

Celem zajęć jest realizacja przez studentkę/-ta ok.20-minutowej etiudy teatralnej na pdst. samodzielnie opracowanego fragmentu utworu wybranego w uzgodnieniu z prowadzącą, w oparciu o sformułowane warunki zadania.

Zadanie podstawowe:

Wyreżyserować 20-minutową etiudę teatralną jako precyzyjny, świadomie skonstruowany komunikat sceniczny i artystyczny.

Zadania szczegółowe:

Wybrać i opracować fragment utworu wskazanego przez prowadzącą.

Opracować założenia początkowe.

Zanalizować wybrany fragment pod względem struktury dramaturgicznej. Precyzyjnie określić o czym jest realizowana etiuda, jasno sformułować komunikat sceniczny.

Dobrać obsadę aktorską i – opcjonalnie – pozostałych współtwórców (scenografia, muzyka etc.).

Respektując powyższe elementy, w procesie prób analitycznych, aktorskich, sytuacyjnych i technicznych, stworzyć i doprowadzić do pokazu integralnej, autonomicznej etiudy, zawierającej wiarygodne, wyraziste postaci i wyrażającej artystyczną wypowiedź reżysera.

Dwa pierwsze spotkania w formie spotkań grupowych, z udziałem wszystkich studentów: wyznaczenie i szczegółowe omówienie zadania (w ujęciach podstawowym i szczegółowych, jego ram – czas trwania, warunki brzegowe, określona konwencja – oraz warunków jego realizacji i oceny.

Następne spotkania w formie konsultacji i korekt indywidualnych (spotkania student/-ka - prowadząca, omówienia prac etapu przygotowawczego, udział w próbach analitycznych, aktorskich, scenicznych, technicznych i generalnych, omówiennia prób, informacji zwrotnych) wg harmonogramu prób przedstawionego przez studenta/-tkę,

– prezentacja etiudy,

– obrona i omówienie etiudy wobec pedagogów kierunku reżyserii.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w związku z pandemią SARS-COV 2 (oraz innymi ewentualnymi okolicznościami mogącymi wymagać podobnych metod) w ramach metod dydaktycznych uwzględnione i móżliwe zostają metody nauczania zdalnego, w tym konsultacji grupowych i indywidualnych za pomocą aplikacji i programów do komunikacji zdalnej/internetowej (w tym: mail, telefon, aplikacje z pakietu Office ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Teams, Zoom, Messenger, Skype etc.). Ze względu na specyfikę przedmiotów praktycznych takich jak seminarium reżyserskie zdalne metody nauczania mogą mieć zastosowanie na etapie przygotowawczym, wyjątkowo, kiedy wymaga tego sytuacja oraz bezpieczeństwo

Literatura:

Literatura podstawowa:

– Utwory literackie wybrane przez prowadzącą (opcjonalnie, także przez studiujących) do inscenizacji,

Literatura uzupełniająca:

– "Praca aktora nad rolą" Konstantin Stanisławski,

– "Praca aktora nad sobą" cz. I i II Konstantin Stanisławski,

– "O technice aktora" Michaił Czechow,

– "Podstawy gry aktorskiej" Margarete Schuler, Stephanie Harrer,

– "Aktor i cel" Declan Donnelan,

– "Impro. Spoontaniczne kreowanie świata" Keith Johnstone,

– "Improwizacja teatralna według Keitha Johnstone'a" Oskar Hamerski,

– "Technika montażu filmowego" Karel Reisz, Gavin Millar,

– "W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego" Walter Murch,

– "Scenariusz na miarę XXI wieku" Linda Aronson,

– "Przesłuchanie. " Michael Shurtleff

– "Powtórka z całości" i/lub "Podwójne spojrzenie" Andrzej Wajda,

– "Adaptacja. Skrzynka z narzędziami – podręcznik dramaturgiczny" Marta Miłoszewska.

Efekty uczenia się:

K_W07 orientuje się w kanonie dramatu polskiego i światowego, począwszy od antyku po współczesne polimorficzne formy scenariuszy oraz w kanonie polskiej i światowej literatury pięknej

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U07 konstruować i realizować oryginalną, indywidualną, czytelną wypowiedź twórczą (przedstawienie teatralne, słuchowisko radiowe, mała forma filmowa i telewizyjna, video-art), zgodną z własną hierarchią wartości i subiektywnym postrzeganiem świata, używając niebanalnej formy; stworzyć własny język teatralny

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

K_U15 precyzyjnie formułować i stawiać zadania aktorskie, posługując się wiedzą na temat prowadzenia aktora i wykorzystywać metody K. Stanisławskiego, M. Czechowa, L. Strasberga, D. Donnellana, J. Grotowskiego i inni w różnych gatunkach i typach teatru

K_K04 przeciwdziałania negatywnym napięciom, jakie wiążą się z tworzeniem teatru, stwarzając współtwórcom poczucie bezpieczeństwa w ich pracy

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_K08 efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie

K_K09 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium – zajęcia indywidualne w relacji Prowadząca – Osoba Studiująca, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie reżyserii; korekta indywidualna w trakcie samodzielnych prac studenckich nad wybranymi scenami - sprawdzanie, czy student rozumie i rozwija postanowione na wstępie zadanie; nadzór nad przygotowywanymi na egzamin etiudami reżyserskimi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-07
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Jan Buchwald
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR - dydaktyka - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie + egzamin
Skrócony opis:

Nazwa modułu

seminarium reżyserskie (przedmiot główny)

Imię i nazwisko osoby prowadzącej moduł, tytuł naukowy

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Reżyserii

Poziom kształcenia

jednolite magisterskie

Forma kształcenia

stacjonarna

Typ przedmiotu

praktyczny (kierunkowy)

Rodzaj przedmiotu

podstawowy

Język wykładowy

polski

Rok I

Semestr 1

Punkty ECTS 3

Ilość godzin w tygodniu 14

Rodzaj zaliczenia Z +E

Literatura:

1. Podstawowa:

Zygmunt Hübner, "Sztuka reżyserii"; Konstanty Stanisławski, "Moje życie w sztuce", "Praca aktora nad rolą", "Praca aktora nad sobą"; Michaił Czechow, "O technice aktora".

2. Uzupełniająca:

bez ograniczeń

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest realizacja przez studentkę/-ta 20-minutowej etiudy teatralnej na podstawie samodzielnie opracowanego fragmentu "Scen z życia małżeńskiego" Ingmara Bergmana, w oparciu o sformułowane warunki zadania.

Zadanie podstawowe:

Wyreżyserować 20-minutową etiudę teatralną jako precyzyjny, świadomie skonstruowany komunikat sceniczny uwzględniający konwencję realizmu psychologicznego.

Zadania szczegółowe:

Opracować reżysersko fragment "Scen z życia małżeńskiego" I.Bergmana. Opracować założenia początkowe, zanalizować fragment pod względem struktury dramaturgicznej, określić o czym jest etiuda, sformułować komunikat sceniczny. Dobrać obsadę aktorską i, opcjonalnie, pozostałych współtwórców (scenografia, muzyka etc.). Respektując powyższe elementy, w procesie prób analitycznych, aktorskich, sytuacyjnych i technicznych, stworzyć etiudę w konwencji realizmu psychologicznego, zawierającą wiarygodne postaci i wyrażającą artystyczną osobowość reżysera.

Literatura:

Literatura podstawowa:

"Sceny z życia małżeńskiego" Ingmar Bergman

Literatura uzupełniająca – jak w części ogólnej sylabusa.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest realizacja przez studentkę/-ta 20-minutowej etiudy teatralnej na podstawie samodzielnie opracowanego fragmentu wskazanego przez prowadzącaą dramatu Tadeusza Różewicza, w oparciu o sformułowane warunki zadania.

Zadanie podstawowe:

Wyreżyserować 20-minutową etiudę teatralną jako precyzyjny, świadomie skonstruowany komunikat sceniczny uwzględniający konwencję realizmu psychologicznego.

Zadania szczegółowe:

Opracować reżysersko fragment dramatu Tadeusza Różewicza.

Opracować założenia początkowe, zanalizować fragment pod względem struktury dramaturgicznej, określić o czym jest etiuda, sformułować komunikat sceniczny. Dobrać obsadę aktorską i, opcjonalnie, pozostałych współtwórców (scenografia, muzyka etc.). Respektując powyższe elementy, w procesie prób analitycznych, aktorskich, sytuacyjnych i technicznych, stworzyć etiudę w konwencji realizmu psychologicznego, zawierającą wiarygodne postaci i wyrażającą artystyczną osobowość reżysera.

Pełny opis:
Literatura:

Literatura podstawowa:

DRAMATY Tadeusz Różewicz

Literatura uzupełniająca – jak w części ogólnej sylabusa.

Uwagi:

MODYFIKACJA SYLABUSA I ZAŁOŻEŃ DYDAKTYCZNYCH ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ SARS_COV-2:

Ze względu na trwającą w roku akademickim 2020/21 pandemię SARS-COV-2 i związany z nią lockdown oraz przedłużane obostrzenia pandemiczne, realizacja pierwotnych założeń okazała się niemożliwa. W związku z tym, w uzgodnieniu z władzami kierunku i uczelni oraz studentami, założenia seminarium zostały zmodyfikowane .

1. Zdecydowaliśmy, że studenci pierwszego roku nie mogą pracować symultanicznie nad I i II seminarium reżyserskim semestru zimowego, ponieważ jest to dla nich za trudne.

2. Początkowo studenci pracowali w ramach naszego seminarium nad scenami dwójkowymi z „Pułapki” Tadeusza Różewicza: napisali scenariusze i rozpoczęli próby. Jednak ponieważ lockdown od jesieni dezorganizował pracę uczelni, ze względu na niemożliwość realizacji, po wspólnych ustaleniach, zdecydowaliśmy się na zmianę. Wymyśliliśmy projekt czytań online sztuk Tadeusza Różewicza, który mógł być realizowany niezależnie od obostrzeń pandemicznych, a także wpisywał się w obchody Roku Różewiczowskiego.

Decyzja została podjęta 24 lutego w uzgodnieniu z władzami uczelni.

Efektem będą nagrania, które AT zaaprezentuje w ramach obchodów roku Różewiczowskiego (emisja planowana w październiku 2021, w urodziny Różewicza).

Ponad to, aby pozostawać ze studentami w kontakcie i wynagrodzić ograniczone w czasie pandemii możliwości zajęć praktycznych, zaoferowałam im (nieobowiązkowe) uczestnictwo w organizowanych online ponadprogramowych warsztatach i wykładach:

– z reżyserem castingowym Piotrem Bartuszkiem,

– o pracy nad monologami i monodramami,

– o prawie autorskim w praktyce,

a także wspólnie ze studentami reżyserii teatru laalkowego z filli białostockiej AT:

– z podstaw scenopisarstwa i dramaturgii w (krótkometrażowym) filmie animowanym z Darią Kopiec,

– z podstaw scenopisarstwa i dramaturgii w grach komputerowych z Jakubem Szamałkiem (scenarzysta CD Projekt RED, współautor gier Wiedźmin i Cyberpunk 2077).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Skrócony opis:

Rok akademicki 2022/23 – edycja Seminarium Reżyserskiego poświęcona jest tematowi "co mnie śmieszy". Rozwinięcie założeń – poniżej, w szczegółowym opisie edycji tegorocznej oraz w Sylabusie głównym/bazowym.

Pełny opis:

Tegoroczna – rok akademicki 2022/23 – edycja Seminarium Reżyserskiego poświęcona jest zagadnieniu komedii i sformułowaniu przez Studiujących artystycznych wypowiedzi (etiud) na temat "co mnie śmieszy". Pozostałe warunki są tożsame i analogiczne do sformułowanych w Sylabusie bazowym tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR seminarium - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)