Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dramaturgiczne I (kierunkowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/SemDram1(k)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dramaturgiczne I (kierunkowy)
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć Seminarium Dramaturgicznego jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dramaturgii i dramatu na tle rozwoju kultury, sztuki i teatru na przestrzeni 500 lat.

Jeszcze ważniejsze jest zdobycie umiejętności pogłębionej analizy dramaturgicznej wybranych utworów, ze względu na strukturę dramaturgiczną utworu oraz treść dramatu.

Istotne jest także podjęcie prób pisanie własnych sztuk teatralnych, które są życzliwie i zachęcająco analizowane przez studentów i prowadzącego.

Literatura:

1. Podstawowa:

ok. 30 wybranych sztuk teatralnych od Szekspira (ok. 1620 r.)

do Barkera (ok.2018 r.) + inne wybrane utwory literackie

oraz:

Niedoskonałe odbicie - Maciej Karpiński, Warszawa 1995

Jak napisać scenariusz – Raymond G. Fresham, Kraków 1998

Narracja jako sposób rozumienia świata – Jerzy Trzebiński (red.), Gdańsk 2002

Pisanie scenariusza filmowego - Syd Field, Rolf Rilla , Warszawa 1998

Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej - Marta Steiner, Wrocław 2003

Dzieje dramatu t. 1 i t.2 - Allardyce Nicoll , Warszawa 1975

Teatr i jego sobowtór - Antonin Artaud, Warszawa 1966

Teksty z lat 1965 - 1969 - Jerzy Grotowski , Wrocław 1990

Rozmowy o Hamlecie Swinarskiego – Józef Opalski, Kraków 2005

2. Uzupełniająca:

Wahadło Foucaulta - Umberto Eco , Warszawa 1988

Antropologia widowisk - zbior. Leszek Kolankiewicz red., Warszawa2005

Dramat współczesny – J. L .Styan , Wrocław 1995

Szekspir dramaturg elżbietański – Henri Fluchere , Warszawa 1965

Szekspir – Teatr zazdrości - Rene Girard , Warszawa 1996

Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski – Roman Bugaj Wrocław 1986

Sztuka pamięci – Frances A.Yates , Warszawa 1977

Theatre of Catastrophe – New Essays on Howard Barker – K.Gritzner ed., London 2006

Efekty uczenia się:

Kategoria Symbol modułu Efekt osiągany przez moduł Odniesienie do efektu kierunkowego

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Zdefiniować pojęcie dramatu w kategoriach literackich i teatralnych oraz prawidłowo umieścić je w historii dramatu i teatru

K_W02++K_W03++ K_W06++

EM 2 Prawidłowo analizować dowolny tekst dramatu i jego strukturę K_W08+++

EM 3 Umieć rozpoznać cechy protagonisty dramatu ze względu na treść dramatu K_W08++

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 W sposób twórczy analizować dramat ze względu na przekazywanie widzom treści korespondujących z ważnymi problemami współczesnego życia społecznego K_U05+++

EM 5 Przygotować oryginalny projekt inscenizacyjny dramatu K_U06+++K_U08+

EM 6 Sformułować zadania aktorskie dla głównych postaci dramatu K_U15+++

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Twórczo i krytycznie współpracować z dramatopisarzem lub „dramaturgiem” w celu ulepszenia przekazu spektaklu lub scenariusza

K_K03+++

EM 8 Chronić prawo autora i tłumacza, poprzez niedopisywanie sztuce tekstów własnego autorstwa !

K_K07+++

EM 9 Asertywnie ale niedogmatycznie konstruować argumenty w interakcji z grupą słuchaczy lub współpracowników,

przedstawiać własne poglądy i współdziałać w wypracowaniu wspólnego stanowiska

K_K08+

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter seminarium - dyskusji, wszystkich uczestników grupy, moderowanej przez wykładowcę w oparciu o krytyczną analizę tekstów dramatów i ich „tła kulturowego”.

Zaczynem dyskusji jest referat przygotowany przez studenta na wskazany temat. Niektóre tematy są realizowane w formie wykładów przedstawiających studentom stan wiedzy lub specjalne koncepcje teoretyczne (zwykle o charakterze interdyscyplinarnym) poszczególnych autorów lub wykładowcy.

Wygłaszane referaty i udział w dyskusji oraz praca semestralna/roczna (konspekt/ własny dramat) stanowią podstawę do oceny pracy studenta.

Efekt modułowy Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu

Kryteria oceny i ich procentowy udział w ocenie końcowej

EM 1 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

przygotowanie referatu– 40%

EM 2 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

EM 3 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 20%

referat – 20%

praca semestralna/roczna – 40%

EM 4 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

EM 5 znajomość literatury przedmiotu – 10%

udział w dyskusji – 10%

praca semestralna/roczna – 40%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

EM 6 udział w dyskusji – 30%

praca semestralna/roczna – 30%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

EM 7 znajomość literatury przedmiotu – 50%

udział w dyskusji – 50%

EM 8 znajomość literatury przedmiotu – 50%

udział w dyskusji – 50%

EM 9 znajomość literatury przedmiotu – 20%

udział w dyskusji – 40%

referat – 40%

Udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze) i przygotowanie polegające na systematycznym czytaniu podawanej literatury – tekstów sztuk ( niedopuszczalne jest nieprzygotowanie do zajęć).

Zajęcia trwają 2 lata (4 semestry) po I semestrze student otrzymuje zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach i przedstawienia pracy semestralnej.

Po II semestrze student na podstawie udziału w zajęciach i jej oceny oraz przedstawionej pracy rocznej otrzymuje ocenę ( na prawach egzaminu).

Po III semestrze student otrzymuje zaliczenie na podstawie oceny pracy semestralnej i udziału w zajęciach.

Po IV semestrze student otrzymuje całościową ocenę ( na prawach egzaminu) - udział w zajęciach + praca końcowa.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-07
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Andrzej Pawłowski
Prowadzący grup: Andrzej Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maciej Wojtyszko
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć Seminarium Dramaturgicznego jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dramaturgii i dramatu na tle rozwoju kultury, sztuki i teatru na przestrzeni 500 lat.

Jeszcze ważniejsze jest zdobycie umiejętności pogłębionej analizy dramaturgicznej wybranych utworów, ze względu na strukturę dramaturgiczną utworu oraz treść dramatu.

Istotne jest także podjęcie prób pisanie własnych sztuk teatralnych, które są życzliwie i zachęcająco analizowane przez studentów i prowadzącego.

Pełny opis:

Treścią zajęć jest prezentacja wiedzy o historii dramatu (i literatury) na wybranych przykładach, w powiązaniu z wiedzą z zakresu historii powszechnej i historii obyczaju oraz zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących analizy treściowej i formalnej oraz konstrukcji scenariuszy i dramatów. Umiejętności te winny być oparte o pogłębione posługiwanie się wiedzą psychologiczną z zakresu „życia codziennego” w celu lepszego adresowania do widzów merytorycznego przekazu treści spektaklu ze względu na jego „prezentystyczne” odczytanie w teatrze.

Zajęcia odbywają się w formie wygłaszania referatów i prowadzeniu dyskusji na seminarium z kierunkującą aktywną rolą prowadzącego zajęcia.

Ważnym elementem pracy seminaryjnej jest próba stosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w pisaniu własnych oryginalnych utworów dramatycznych, których omawiane fragmenty są następnie dogłębnie analizowane przez studentów i wykładowcę

Zakres poszczególnych tematów:

1. Koncepcje pracy nad tworzeniem scenariusza teatralnego i filmowego.

2. Teoria „napięć dramatycznych w strukturze scenariusza” – prezentacja koncepcji i próby stosowania jej jako uniwersalnego narzędzia analizy dramatu.

3. Dramat elżbietański – tło filozoficzne – „Hamlet”

4. „Makbet” Szekspira jako tragedia psychologiczna i jako dramat „losu”.

5. „Burza” Szekspira jako „komedia problemowa”

6. Ostanie sztuki Szekspira , specyfika i nowatorstwo

7. Przełom barokowy w późnych utworach renesansowych

8. Kultura a osobowość, obyczaje i wierzenia jako materia literatury dramatycznej

9. Sztuki Calderona – dramat barokowy, aspekty „moralistyczne” i „ metafizyczne”

10. „Książę Niezłomny” Calderona i Juliusza Słowackiego

11. „Życie jest snem” Calderona.

12. „Faust” Goethego i polowania na czarownice

13. Barok i Romantyzm w mistycznych dramatach Słowackiego

14. „Sen srebrny Salomei” – historia i proroctwa

15. Rewolucje europejskie – „Marat/Sade” Weissa, markiz de Sade, „Pancernik Patiomkin”

16. Tadeusz Miciński „Kniaź Patomkin” – modernizm, mistycyzm i ekspresjonizm

17. Wielka Reforma Teatralna

18. Konstanty Stanisławski

19. Witkacy i czysta forma

20. Antonin Artaud

21. Bertold Brecht a Tomasza Manna „Doktor Faustus”

22. „Kariera Artura Ui” a Teatr Absurdu

23. Egzystencjalizm

24. Jerzy Grotowski

25. Witold Gombrowicz „Ślub” i wielkie powieści

26. Tadeusz Kantor

27. Howard Barker i Teatr Tragiczny – „Możliwości” i „Zwycięstwo”

28. Barker „Sceny z egzekucji” i Teatr katastrofy

29. Dokładne analizy konspektów i własnych sztuk pisanych przez studentów

30. itd. itd. – lista tematów nie jest zamknięta, zależy także od propozycji studentów oraz nowych pomysłów wykładowcy

Literatura:

1. Podstawowa:

ok. 30 wybranych sztuk teatralnych od czasów Szekspira (ok.1620) do czasów Barkera (ok.2018) oraz pozycje nowe wybrane

oraz:

Niedoskonałe odbicie - Maciej Karpiński, Warszawa 1995

Jak napisać scenariusz – Raymond G. Fresham, Kraków 1998

Narracja jako sposób rozumienia świata – Jerzy Trzebiński (red.), Gdańsk 2002

Pisanie scenariusza filmowego - Syd Field, Rolf Rilla , Warszawa 1998

Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej - Marta Steiner, Wrocław 2003

Dzieje dramatu t. 1 i t.2 - Allardyce Nicoll , Warszawa 1975

Teatr i jego sobowtór - Antonin Artaud, Warszawa 1966

Teksty z lat 1965 - 1969 - Jerzy Grotowski , Wrocław 1990

Rozmowy o Hamlecie Swinarskiego – Józef Opalski, Kraków 2005

2. Uzupełniająca:

Wahadło Foucaulta - Umberto Eco , Warszawa 1988

Antropologia widowisk - zbior. Leszek Kolankiewicz red., Warszawa2005

Dramat współczesny – J. L .Styan , Wrocław 1995

Szekspir dramaturg elżbietański – Henri Fluchere , Warszawa 1965

Szekspir – Teatr zazdrości - Rene Girard , Warszawa 1996

Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski – Roman Bugaj Wrocław 1986

Sztuka pamięci – Frances A.Yates , Warszawa 1977

Theatre of Catastrophe – New Essays on Howard Barker – K.Gritzner ed., London 2006

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maciej Wojtyszko
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR seminarium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)