Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia postaci dramatu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PPD-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia postaci dramatu I
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest jest przekazanie studentom umiejętności prowadzenia analizy tekstu dramatycznego z zastosowaniem wiedzy socjologicznej i psychologicznej, czyli umiejętności przeprowadzenia psychospołecznej analizy tekstu i dołączenie takiej analizy do wielu innych analiz, które reżyser powinien przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy z aktorami.

konwersatorium

Pełny opis:

Rozpatrywanie dramatu z uwzględnieniem tych dwu punktów widzenia ma też zastosowanie podczas samej pracy nad spektaklem, w czasie prób, ponieważ polepszyć może współpracę z aktorami. Uwzględnienie przez reżysera psychospołecznego punktu widzenia ułatwi osiągnięcie przewidzianego przez niego efektu i może poprawić sam proces współpracy z aktorem i cala grupą. Idąc jeszcze dalej zajęcia mają na celu poszerzenie perspektywy poznawczej w kategoriach psychologicznych i społecznych.

Literatura:

Teoria kształtowania się charakteru na podstawie dramatów Martina McDonagha oraz tych wskazanych przez wykładowców seminarium reżyserskiego

Efekty uczenia się:

K_W09 wykazuje się uporządkowaną wiedzą ogólną z zakresu historii i teorii literatury, historii teatru, historii powszechnej, antropologii kultury, historii obyczaju, psychologii – co pozwala rozpoznawać i rozumieć fenomeny kultury symbolicznej, artystycznej, literackiej oraz posługiwać się podstawowymi kategoriami i metodami w analizie zjawisk teatralnych

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U01 analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje oraz wiedzę pochodzące z różnych źródeł, aby doskonalić i rozwijać osobowość artystyczną do tworzenia własnych koncepcji artystycznych

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_K04 przeciwdziałania negatywnym napięciom, jakie wiążą się z tworzeniem teatru, stwarzając współtwórcom poczucie bezpieczeństwa w ich pracy

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne 2 nieobecności. Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Eichelberger, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami i terminologią, dzięki którym będą w stanie dokonać opisu i psychologicznej analizy postaci w ramach seminarium reżyserskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Teoria kształtowania się charakteru:

a) teoria charakterologiczno-rozwojowa,

b) zagadnienia charakterologiczne, związane z problematyką przywiązania i więzi

c) charakterologiczne zagadnienia rozwoju „self”

d) problematyka charakterologiczna „self” w systemie

2. Style charakteru według Stephena M. Johnsona:

a) Dziecko znienawidzone

b) Dziecko porzucone

c) Dziecko zawłaszczone

d) Dziecko wykorzystane

e) Dziecko pokonane

f) Dziecko uwiedzione

g) Dziecko zdyscyplinowane

3. Teoria kształtowania się charakteru na podstawie dramatów proponowanych przez prowadzących seminaria reżyserskie

Literatura:

Wybrany dramat amerykański, Bergman

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Marek Wilkirski
Prowadzący grup: Marek Wilkirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami i terminologią, dzięki którym będą w stanie dokonać opisu i psychologicznej analizy postaci w ramach seminarium reżyserskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Teoria kształtowania się charakteru:

a) teoria charakterologiczno-rozwojowa,

b) zagadnienia charakterologiczne, związane z problematyką przywiązania i więzi

c) charakterologiczne zagadnienia rozwoju „self”

d) problematyka charakterologiczna „self” w systemie

2. Style charakteru według Stephena M. Johnsona:

a) Dziecko znienawidzone

b) Dziecko porzucone

c) Dziecko zawłaszczone

d) Dziecko wykorzystane

e) Dziecko pokonane

f) Dziecko uwiedzione

g) Dziecko zdyscyplinowane

Literatura:

Teoria kształtowania się charakteru na podstawie dramatów wskazanych przez wykładowców seminarium reżyserskiego

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Eichelberger, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Eichelberger, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)