Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/POWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim z uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów..

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu, improzwizacji. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej- rys historyczny, pojęcie prawa autorskiego i praw pokrewnych, źródła prawa autorskiego;

2. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu); utwory audiowizualne - wspóltwórczość, uprawnienia reżysera

3. Podmiot praw autorskich, powstanie i czas ochrony;

4. Autorskie prawa osobiste;

5. Autorskie prawa majątkowe;

6. Dozwolony użytek chronionych utworów, czyli co i komu wolno używać, cytować, rozpowszechniać;

7. Umowy prawa autorskiego – umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umowy o korzystanie z utworu (licencje);

8. Ochrona cywilnoprawna oraz prawno-karna praw autorskich i praw pokrewnych (informacje ogólne);

9. Przedmiot i klasyfikacja tzw. praw pokrewnych;

10. Prawo autorskie w Internecie/ kontrowersje wokół ACTA;

11. Funkcjonowanie reżysera w teatrze i filmie – formy prawne: działalność gospodarcza, fundacja, stowarzyszenie; finasowanie – wsparcie prywatne wsparcie publiczne, współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami, rola producentów

12. Podsumowanie zajęć dydaktycznych. Wystawienie ocen.

Literatura:

1. Podstawowa: Prawo autorskie, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2016, ustawa z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 994 nr 24 poz. 83.).

2. Uzupełniająca: Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, J. Banasiuk, Warszawa 2012, Utwór multimedialny w prawie autorskim, D. Flisak Warszawa 2008, Zarys prawa własności intelektualnej – Prawa pokrewne, M. Kępiński, Warszawa 2011, Prawo własności intelektualnej, J. Sieńczyło – Chlabicz, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Scharakteryzować przedmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych K_W12

EM 2 Wiedzieć jak zabezpieczyć swoje prawa, oraz jak korzystać z praw autorskich osób trzecich, w tym jakie dokumenty należy pozyskać aby móc wystawić spektakl K_W12

EM 3 Rozróżniać pojęcie przeniesienia praw (autorskich, pokrewnych, zależnych) od udzielenia licencji na korzystanie z nich, a także wymienić pola eksploatacji na których dochodzi do przeniesienia praw lub udzielenia licencji K_W12

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Posługiwać się pojęciami takimi jak: prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa zależne, prawa pokrewne, rozróżniać mechanizmy prawne niezbędne do dokonania adaptacji, wystawienia, wykonania, pozyskania praw do scenariusza, muzyki itp. K_U03

EM 5 Zabezpieczać prawa do wizerunku w celu organizacji promocji wydarzenia.K_U13

EM 6 weryfikować czy posiadane dokumenty uprawniają reżysera do skorzystania z określonych utworów na potrzeby realizacji sztuki/filmu K_U13

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 Identyfikować dylematy związane z prawnymi aspektami pracy reżysera,

K_K01

EM 8 Zadecydować w zakresie formy prawnej prowadzenia własnej działalności: tj. rozstrzygnąć jaka forma będzie właściwa czy: forma działalności gospodarczej, fundacji, stowarzyszenia. K_K07

EM 9 Zdecydować w zakresie formy współpracy z aktorami oraz z partnerami strategicznymi w celu pozyskiwania finansowania. K_K04

K_W13 rozumie i zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, praca pod kierunkiem, prezentacja multimedialna, elementy wykładu, praca z tekstem/dokumentami źródłowymi,

Aktywność w dyskusji – 25%

Obecność na zajęciach - 75%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Magdalena Olczak
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR konwersatorium - zaliczenie
Skrócony opis:

ele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim z uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów..

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu, improzwizacji. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej- rys historyczny, pojęcie prawa autorskiego i praw pokrewnych, źródła prawa autorskiego;

2. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu); utwory audiowizualne - wspóltwórczość, uprawnienia reżysera

3. Podmiot praw autorskich, powstanie i czas ochrony;

4. Autorskie prawa osobiste;

5. Autorskie prawa majątkowe;

6. Dozwolony użytek chronionych utworów, czyli co i komu wolno używać, cytować, rozpowszechniać;

7. Umowy prawa autorskiego – umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umowy o korzystanie z utworu (licencje);

8. Ochrona cywilnoprawna oraz prawno-karna praw autorskich i praw pokrewnych (informacje ogólne);

9. Przedmiot i klasyfikacja tzw. praw pokrewnych;

10. Prawo autorskie w Internecie/ kontrowersje wokół ACTA;

11. Funkcjonowanie reżysera w teatrze i filmie – formy prawne: działalność gospodarcza, fundacja, stowarzyszenie; finasowanie – wsparcie prywatne wsparcie publiczne, współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami, rola producentów

12. Podsumowanie zajęć dydaktycznych. Wystawienie ocen.

Literatura:

1. Podstawowa: Prawo autorskie, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2016, ustawa z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 994 nr 24 poz. 83.).

2. Uzupełniająca: Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, J. Banasiuk, Warszawa 2012, Utwór multimedialny w prawie autorskim, D. Flisak Warszawa 2008, Zarys prawa własności intelektualnej – Prawa pokrewne, M. Kępiński, Warszawa 2011, Prawo własności intelektualnej, J. Sieńczyło – Chlabicz, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Magdalena Olczak
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR konwersatorium - zaliczenie
Skrócony opis:

ele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy nt. źródeł prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim z uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów..

2. Znajomość ustaw, przepisów regulujących aspekty prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej, w tym również znajomość podstawowych zasad ochrony cywilnoprawnej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego i prawno-karnej praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także konsekwencje ich naruszenia.

3. Przyswojenie teoretycznej wiedzy dotyczącej prawnych granic korzystania z własności intelektualnej, dozwolonego użytku, wolności wypowiedzi, prawa cytatu, improzwizacji. Przedstawienie aspektów teoretycznych wzbogacone zostanie wyrobieniem umiejętności ich praktycznego zastosowania do typowych sytuacji faktycznych.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej- rys historyczny, pojęcie prawa autorskiego i praw pokrewnych, źródła prawa autorskiego;

2. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu); utwory audiowizualne - wspóltwórczość, uprawnienia reżysera

3. Podmiot praw autorskich, powstanie i czas ochrony;

4. Autorskie prawa osobiste;

5. Autorskie prawa majątkowe;

6. Dozwolony użytek chronionych utworów, czyli co i komu wolno używać, cytować, rozpowszechniać;

7. Umowy prawa autorskiego – umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umowy o korzystanie z utworu (licencje);

8. Ochrona cywilnoprawna oraz prawno-karna praw autorskich i praw pokrewnych (informacje ogólne);

9. Przedmiot i klasyfikacja tzw. praw pokrewnych;

10. Prawo autorskie w Internecie/ kontrowersje wokół ACTA;

11. Funkcjonowanie reżysera w teatrze i filmie – formy prawne: działalność gospodarcza, fundacja, stowarzyszenie; finasowanie – wsparcie prywatne wsparcie publiczne, współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami, rola producentów

12. Podsumowanie zajęć dydaktycznych. Wystawienie ocen.

Literatura:

1. Podstawowa: Prawo autorskie, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2016, ustawa z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 994 nr 24 poz. 83.).

2. Uzupełniająca: Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, J. Banasiuk, Warszawa 2012, Utwór multimedialny w prawie autorskim, D. Flisak Warszawa 2008, Zarys prawa własności intelektualnej – Prawa pokrewne, M. Kępiński, Warszawa 2011, Prawo własności intelektualnej, J. Sieńczyło – Chlabicz, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Magdalena Olczak
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Magdalena Olczak
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR konwersatorium - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Magdalena Olczak
Prowadzący grup: Magdalena Olczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR konwersatorium - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)