Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja pracy w filmie i telewizji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/OPwFiTV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy w filmie i telewizji
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy na planie filmowym. Ich celem jest nabycie przez studentów umiejętności powalających na szybkie odnalezienia się w strukturach ekipy filmowej, a także stworzenie podstaw do dalszego kształcenia lub samokształcenia na okoliczność pracy na planie filmowym. Zajęcia mają przygotować studentów do pracy nad własnym filmem, realizowanym na IV roku studiów w ramach przedmiotu „Film. Sztuka obrazu filmowego”.

Pełny opis:

Treść zajęć

Ramowy program zajęć:

1. Pojęcie produkcji filmowej w świetle Ustawy o kinematografii

2. Podstawy prawa autorskiego w odniesieniu do filmu

3. Etapy produkcji filmowej

4. Ekipa filmowa – piony i zależności

5. Przygotowania do powstania filmu. O czym należy pamiętać?

6. Finansowanie filmów w Polsce

7. Praca nad scenariuszem

8. Dokumenty produkcyjne: kosztorys, kalendarzówka, plan pracy

9. Plan zdjęciowy – urzeczywistnienie wizji artystycznej, czy szukanie kompromisów?

10. Kamera, oświetlenie, grip. Techniczne aspekty powstawania filmów

11. Dźwięk w filmie

12. O postprodukcji słów kilka. Zdjęcia z planu vs. gotowy film

13. Analiza wybranych fragmentów filmowych pod kątem produkcyjnym

14. Organizacja pracy własnej – przewodnik praktyczny (w miarę czasu)

Dokładny program zajęć zostanie ustalony po rozpoznaniu wiedzy i indywidualnych potrzeb studentów.

Literatura:

1. Podstawowa:

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

-Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

-Wykazu praw i obowiązków członków grupy produkcyjnej podczas realizacji filmu: http://kipa.pl/branza/ekipa-filmowa/

2. Uzupełniająca:

-Michał Zabłocki, Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce, Wydawnictwo Wojciech Marzec (dowolne wydanie)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Kategoria Symbol modułu Efekt osiągany przez moduł Odniesienie do efektu kierunkowego

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 znać podstawową terminologię dotyczącą produkcji filmowej, orientować się w podstawowych przepisach prawnych dot. filmu

K_W13

EM 2 wiedzieć jakie są zależności w ekipie filmowej K_W12

EM 3 potrafić definiować poszczególne etapy produkcji filmowej K_W05

Umiejętności student po zakończeniu kursu powinien: EM 4 potrafić przygotować się do pracy na planie, wiedzieć jakie działania musi podjąć, aby przystąpić do zdjęć

K_U04

EM 5 potrafić odnaleźć się w strukturach ekipy filmowej na każdym z etapów powstawania filmu K_U09

EM 6 być gotowym do pojęcia pracy na planie jako reżyser krótkometrażowego filmu K_U14

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien: EM 7 znać swoje obowiązki podczas pracy nad filmem i w ramach nich potrafić zlecać zadania pozostałym współpracownikom, być gotowym do przyjęcia funkcji lidera i sprawnego współdziałania z kierownikiem produkcji oraz operatorem obrazu

K_K03

EM 8 potrafić zorganizować pracę swoją i innych na każdym z etapów produkcji filmowej K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność), pozytywne rozwiązanie krótkiego testu i rozmowa końcowa dot. zagadnień omawianych na zajęciach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)