Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/HistLit2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury II
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z przykładowymi tekstami literackimi z różnych epok w ich kontekstach kulturowych (np. filozofia, sztuki plastyczne, muzyka, teatr, film)

Wykształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich z różnych epok za pomocą rożnych technik interpretacyjnych

Wykształcenie umiejętności dostrzegania potencjału dramatycznego w rożnych tekstach literackich

Doskonalenie umiejętności mówienia i pisania o literaturze

Wykład

Pełny opis:

1. Młodość i bunt

2. Buntownicy i kochankowie

3. Romantyczny Szekspir

4. Romantyczna fantastyka - Hoffmann

5. Romantyczna fantastyka - Poe

6. Groteski groza - Gogol

6. Dandyzm – kapitulacja romantycznego indywidualizmu

7. Rozszerzenie świadomości – sztuczne raje

8. Tajemnica kopisty, Melville

9. Realizm psychologiczny - Flaubert

10. Realizm konwulsyjny - Dostojewski

11. Naturalizm i jego granice - Zola

12. Naturalizm i jego granice – Maupassant

13. U progu nowej poezji - Baudelaire

14. Dekadenci – sztuka i moralność

15. Cichy świat Czechowa

Literatura:

Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia

Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej

Wolter, Zadig, Mikromegas

Diderot, Kuzynek mistrza Rameau, Kubuś Fatalista

J.J. Rousseau, Wyznania

J. Swift, Podróże Guliwera

D. Defoe, Dziennik roku zarazy

L. Sterne, Życie i myśli imć Pana Tristrama Shandy, Podroż sentymentalna

D.A.F. de Sade, Justyna czyli niedole cnoty

J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

M. G. Lewis, Mnich

S. Trembecki, Sofijówka

W. Blake, Zaślubiny nieba i piekła

J.G. Byron, Kain, Manfred

E. A. Poe, Opowiadania

E.T.A. Hoffman, Diable eliksiry, Opowiadania

J.W. Goethe, Faust, Cierpienia młodego Wertera

T. De Quincey, Wyznania angielskiego opiumisty, eseje szekspirowskie

M. Gogol, opowiadania

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, Sztuczne raje, pisma estetyczne

A.Mickiewicz, wybór

J. Słowacki, Lambro, Listy, Genezis z ducha

C.K. Norwid, Liryka

H. Melville, opowiadania

Manifesty romantyzmu

G.Flaubert, Szkoła uczuć, Salambo

F. Dostojewski, Biesy, Idiota, Bracia Karamazow

E. Zola, W matni, Germinal

G. de Maupassant, Opowiadania

J.K. Huysmans, Na wspak

O. Wilde, Portret Doriana Graya, opowiadania, eseje

A. Czechów, opowiadania

Efekty uczenia się:

K_W09 wykazuje się uporządkowaną wiedzą ogólną z zakresu historii i teorii literatury, historii teatru, historii powszechnej, antropologii kultury, historii obyczaju, psychologii – co pozwala rozpoznawać i rozumieć fenomeny kultury symbolicznej, artystycznej, literackiej oraz posługiwać się podstawowymi kategoriami i metodami w analizie zjawisk teatralnych

K_U17 wypowiadać się w formie pisemnej (referat, esej, dysertacja naukowa, praca magisterska) na tematy teatralne, filmowe i literackie, jak i ustnej (eksplikacja koncepcji artystycznej przed zespołem teatralnym, dyrektorem teatru, wystąpienia publiczne na tematy teatralne)

K_K01 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

K_K02 rozwijania dorobku zawodowego w oparciu o etos twórcy

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę mieszaną; występują w nich elementy:

1. Wykładu – prelekcji o charakterze autorskim wraz z prezentacją multimedialną (ikonografia, muzyka, teatr, film)

2. Ćwiczeń – zmierzających do kształtowania umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu historyka literatury; kształtowania umiejętności posługiwania się różnymi metodami interpretacyjnymi.

3. Konwersatorium – tzn. dyskusji dydaktycznej, zajęć grupowych i indywidualnych z udziałem prowadzącego w roli moderatora, służących wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w zakresie interpretacji dzieł literackich; forma ta obejmuje też przygotowywanie przez studentów pokazów multimedialnych.

Poza tym podstawową formą pracy jest analiza i interpretacja tekstu literackiego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Krzysztof Mrowcewicz
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)