Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/HistFiloz-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii II
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Treścią zajęć jest prezentacja podstawowych nurtów i problemów filozofii europejskiej w ich historycznym porządku. Szczególny nacisk został położony na te grupy zagadnień, które korespondują z szeroko rozumianą problematyką teatru i dramatu europejskiego, stanowią ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczają narzędzi do ich zrozumienia i analizy

Pełny opis:

Treścią zajęć jest prezentacja podstawowych nurtów i problemów filozofii europejskiej w ich historycznym porządku. Szczególny nacisk został położony na te grupy zagadnień, które korespondują z szeroko rozumianą problematyką teatru i dramatu europejskiego, stanowią ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczają narzędzi do ich zrozumienia i analizy

Zakres poszczególnych tematów:

Semestr zimowy:

1. Filozofia, jej główne działy, pojęcia, przedmiot i sposób badań; powstanie greckiej filozofii

2. Grecka filozofia przyrody i sofiści; Sokrates

3. Wielkie systemy starożytności (Platon, Arystoteles)

4. Filozoficzne szkoły starożytności

5. Filozofia przedchrześcijanska i chrześcijańska starożytności i wieków średnich (Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz)

6. Humanizm renesansowy (Macchiavelli, Erazm z Rotterdamu)

7. Racjonalizm nowożytny i empiryzm (Kartezjusz, Pascal, Locke)

8. Wielkie systemy metafizyczne XVII wieku: Leibniz i Spinoza

Semestr letni

9. Filozofia Oświecenia

10. Kant i klasyczna filozofia niemiecka

11. Filozofia pozytywistyczna

12. Początki egzystencjalizmu i filozofii życia (Kierkegaard, Nietzsche, Bergson)

13. Fenomenologia klasyczna i jej współczesne wersje (Husserl, Scheler, Merleau-Ponty)

14. Heidegger i egzystencjalizm współczesny

15. Hermeneutyka filozoficzna (Gadamer, Ricoeur, Vattimo)

16. Postmodernizm a współczesne wersje filozofii analitycznej.

Literatura:

Podręczniki:

- Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-4;

- Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3;

- Zdzisław Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy

- Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku (wybrane rozdziały)

- Andrzej Miś, Filozofia współczesna;

- Hanna Puszko, Andrzej Miś, Historia filozofii,. Teksty. Materiały do ćwiczeń

Teksty:

- Platon, Państwo, Uczta, Timajos

- Arystoteles, Metafizyka (frgm.), Poetyka (frgm)

- Plotyn, Enneady (frgm)

- Augustyn, Soliloquia (frgm)

- Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (frgm)

- N. Macchiavelli, Książę

- Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty

- Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, Rozprawa o metodzie (frgm)

- B.Pascal, Mysli (frgm)

- Lebniz, Monadologia (frgm)

- Spinoza, Etyka (frgm)

- Voltaire, Kandyd czyli optymizm

- Hume, badania dotyczące rozumu ludzkiego (frgm)

- Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu nierówności

-Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki (frgm),Uzasadnienie metafizyki moralności (frgm)

- Hegel, Wykłady o estetyce (Wstęp)

- F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka

- S. Kierkegaard, Albo-albo (frgm), Bojaźń i drżenie (frgm)

- F.Nietzsche, Narodziny tragedii (frgm), Tako rzecze Zarathustra (frgm), Poza dobrem i złem (frgm), Z genealogii moralności (frgm)

- E. Husserl Idee czystej fenomenologii (frgm), Kryzys europejskiego człowieczeństwa (frgm)

-M.Scheler, O sympatii (frgm)

- K. Jaspers, Człowiek (frgm.)

- M. Heidegger, Co to jest filozofia, czs światoobrazu, O źródle dzieła sztuki

- J.P.Sartre, Egzystencjalizm jest huamnizmen, Czym jest literatura?

- H.Gadamer, Prawda i metoda (frgm)

- P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka

- J.F.Lyotard, Kondycja postmodernistyczna

- R.Rorty, Filozofia jako zwierciadlo natury,

- J.Derrida, Różnia

- W. Welsch, Nasza ponowoczesna nowoczesność (frgm)

2. Literatura uzupełniająca:

- H. Buczyńska Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie; Miejsca, strony, okolice

- R. Hocke, Świat jako labirynt

G. Deleuze, Nietzsche i filozofia

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma znajomość głównych kierunków i koncepcji filozofii w ich historycznym porządku.

Umiejętności:

Student posługiuje się poprawnie i rozumiejąco podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii.

Kompetencje:

Student ma kompetencje w zakresie filozoficznej problematyzacji zagadnień z dziedziny szeroko pojętej humanistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie zagadnień podanych przez wykladowcę w trakcie zajęć (100%)

Dozwolone sa 2 nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku wiekszej liczby nieobecności student nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Iwona Lorenc
Prowadzący grup: Iwona Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Iwona Lorenc
Prowadzący grup: Iwona Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Iwona Lorenc
Prowadzący grup: Iwona Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Lorenc
Prowadzący grup: Iwona Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kasia, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kasia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska-Pieńkowska, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Barbara Czerska-Pieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czerska-Pieńkowska, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Barbara Czerska-Pieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)