Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstu i dzieła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/AnT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu i dzieła
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone co dwa tygodnie, na przestrzeni jednego semestru.

Ma to być swoista symulacja prób czytanych. Trening dla studentów reżyserii, przed czekającą ich nieuchronnie konfrontacją z aktorami.

Te zajęcia-spotkania-próby mają dwa równoległe, równie istotne wątki.

Ćwiczenia

Pełny opis:

Na każdą próbę przygotowuję inny, krótki fragment literacki, jak scena z „Otella”, epizod z „Kubusia Puchatka”, wiersz polskiego Noblisty albo Noblistki, zapis przemówienia politycznego. W dalszym biegu spotkań proponuję poddawanie analizie tekst preludiów Chopina, lub obrazy kanonicznych malarzy. Za każdym razem ćwiczenie polega na zadaniu sakramentalnego pytania „Co autor miał na myśli?” oraz „Jak to zrobił?”. Dlaczego postawił przecinek, dlaczego pauza ma znaczenie dla sensu, co oznacza kontrapunkt. To, wydaje się, banalne zadanie, jest piękną trudnością. Tego, nawet w szkole podstawowej, już się nie ćwiczy. Kto kiedy ma na to czas? Bez powoływania się na socjologów francuskich albo własny pępek. Siła i bogactwo języka. Ujawnienie jego możliwości. Zwrócenie uwagi na szczegóły, zabawa językiem. Ośmielenie do wnikliwego czytania.

Najważniejszym, sakramentalnym wyzwaniem pozostaje: jak mówić o tym z aktorem, który siedzi przed nami, ma za chwilę wyjść na scenę, a wiedza filozoficzna, polonistyczna, językoznawcza, freudowska oraz wrażliwość reżyserska wciąż pozostaje nieprecyzyjnym komunikatem.

W praktyce, ośmielam się przemycać „złote myśli”. Że własna głowa, owszem, się przydaje, ale jeszcze lepiej zawołać dobrego autora. Że jak już wołamy dobrego autora, to dobrze czytać go uważnie, do przecinka. Dać sobie czas. Nie być niecierpliwym w skreślaniu długich fraz. Mimo, że nasza nieufność do słów „napisanych” jest tak dalece posunięta, to jednak skazani jesteśmy na rozmowę z aktorami, a im bogatszy pokarm im dostarczymy, tym bardziej wyjdziemy na swoje.

Trening polega na ćwiczeniu w analizie różnych konwencji, stylistyk, różnych myśleń bez przesądzania co lepsze, co gorsze. Jak najdalej od własnych pępków, które i tak, za chwilę, żywiołowo zdominują szachownicę.

Każdy reżyser pracuje po swojemu. Ogólna metoda nie istnieje. To tak wulgarna oczywistość, że trzeba ją po wielokroć powtarzać, aby dotarła do pierwszoroczniaków. Oznacza to jednak, że prowadzenie próby, w tym również próby czytanej, albo analitycznej, scenicznej, słowem każdej próby, każdego spotkania większej czy mniejszej grupy ludzi, któremu przewodniczy reżyser czy reżyserka, to osobna wiedza i umiejętność. Uświadomienie, konkretne nazywanie szczegółów tej społecznej sytuacji wydaje się pomocne. Prowadzenie próby z perspektywy reżysera ma w sobie elementy socjotechniki, jakkolwiek by to brzmiało. Każdy ze studentów musi w przyszłości sam sobie odpowiedzieć w praktyce na pytania: Co zrobić kiedy aktorzy się spóźniają? Jak siedzimy na próbie? Do kogo gadać, jak wszyscy siedzą w telefonach? Kiedy zrobić przerwę? Kiedy trzasnąć drzwiami? Co to znaczy nudna próba? Jak wygląda plan próby – wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

A zatem, odbywane spotkania podlegają również praktycznej analizie, a prowadzący służy za worek treningowy.

Efekty uczenia się:

K_W02 interpretuje filozoficzne przesłanki dla historycznie i paradygmatycznie odrębnych koncepcji starożytnego, nowożytnego i współczesnego dramatu europejskiego oraz europejskich zjawisk teatralnych, odczytuje i identyfikuje toposy oraz transformacje tradycyjnych form lub motywów we współczesnych inscenizacjach

K_W08 orientuje się w głównych nurtach, tendencjach, stylach i teoriach poszczególnych dyscyplin sztuki w ich historycznym porządku i dostrzega ich ścisłe powiązanie z teatrem

K_W09 wykazuje się uporządkowaną wiedzą ogólną z zakresu historii i teorii literatury, historii teatru, historii powszechnej, antropologii kultury, historii obyczaju, psychologii – co pozwala rozpoznawać i rozumieć fenomeny kultury symbolicznej, artystycznej, literackiej oraz posługiwać się podstawowymi kategoriami i metodami w analizie zjawisk teatralnych

K_W10 określa główne kierunki i koncepcje filozoficzne w ich historycznym porządku, szczególnie w zagadnieniach korespondujących z problematyką teatru i dramatu, stanowiących ich myślowe i aksjologiczne zaplecze oraz dostarczających narzędzi do ich rozumienia i analizy

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U01 analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje oraz wiedzę pochodzące z różnych źródeł, aby doskonalić i rozwijać osobowość artystyczną do tworzenia własnych koncepcji artystycznych

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_K01 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

K_K02 rozwijania dorobku zawodowego w oparciu o etos twórcy

K_K06 uczestniczenia w życiu teatralnym, w aktualnych wydarzeniach artystycznych, zainteresowania nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce i wartościowania ich

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Frekwencja i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Literatura:

Otello

Kubuś Puchatek

Uwagi:

Z uwagi na pandemię zajęcia zostały przełożone na semestr letni 2020/2021

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieplak, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Piotr Cieplak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)