Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramaturgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/D-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramaturgia
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Wsparcie dramaturgiczne to niezbędny element rozpoznania właściwej natury procesu twórczego w teatrze oraz nauka pracy zespołowej, rozbudzania różnych obszarów wrażliwości.

Warsztat

Pełny opis:

Opieka dramaturgiczna pozwoli zdobyć umiejętność budowania struktury dramaturgicznej, analizy tekstu, adaptacji i wreszcie możliwości budowania własnych struktur. Pokazuje też obszary kompetencji i współdziałania służąc konstruowaniu nowych, poziomych relacji w teatrze i demokratyzacji procesu.

Efekty uczenia się:

K_W02 interpretuje filozoficzne przesłanki dla historycznie i paradygmatycznie odrębnych koncepcji starożytnego, nowożytnego i współczesnego dramatu europejskiego oraz europejskich zjawisk teatralnych, odczytuje i identyfikuje toposy oraz transformacje tradycyjnych form lub motywów we współczesnych inscenizacjach

K_W11 wykazuje się znajomością podstawowych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie teatru i dramatu

K_U01 analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje oraz wiedzę pochodzące z różnych źródeł, aby doskonalić i rozwijać osobowość artystyczną do tworzenia własnych koncepcji artystycznych

K_U02 analizować dramat pod względem struktury formalnej, znaczenia, przesłania w kontekście wiedzy o kulturze, historii, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz odnajduje treści aktualne dla współczesnego widza; w nowatorski sposób interpretować tekst, wyrażając własny stosunek do rzeczywistości

K_U03 stosować techniki myślenia twórczego (heurystyczne) w określonych sytuacjach decyzyjnych, jak również wykorzystywać je do rozwoju własnej osobowości artystycznej

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

K_U06 posługiwać się konwencjami teatralnymi, stylistycznymi i metaforą teatralną w tworzeniu własnych koncepcji, opartych na niezależnej wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_K01 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

K_K03 samodzielnego organizowania i kierowania zespołem teatralnym, inicjowania pracy z innymi osobami w ramach wspólnych projektów

K_K07 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie- indywidualne spotkania ze studentami

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruszczyński, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Piotr Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR warsztat - zaliczenie
Literatura:

Król Ryszard III

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chotkowski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Łukasz Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR warsztat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chotkowski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Łukasz Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR warsztat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chotkowski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Łukasz Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR warsztat - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)