Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr międzykulturowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/TM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr międzykulturowy
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z różnymi wymiarami praktyk międzykulturowych w teatrze: ich genezą, uwikłaniem ideologicznym, estetyką czy skutecznością symboliczną. Studenci będą mieli okazję prześledzić rozwój idei międzykulturowości w teatrze oraz sproblematyzować samą jej ideę, m. in. poprzez przyjrzenie się jej zachodnim i niezachodnim definicjom.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżą studentom narzędzia teoretyczne przydatne do analizy międzykulturowych praktyk teatralnych oraz dostarczą przykładów takich działań, zróżnicowanych pod względem ich reprezentatywności dla idei „teatru międzykulturowego” i problematyzujących to pojęcie.

Zakres poszczególnych tematów:

I. Teatr międzykulturowy – wprowadzenie i problematyzacja

II. Wymiar teoretyczny:

Orientalizm

Strategie konstruowania Obcego

Antropologia performatywna

Postkolonializm

III. Wymiar praktyczny

Antonin Artaud

Jerzy Grotowski

Peter Brook

Eugenio Barba

Arianne Mnouchkine

Guillermo Gómez-Peña

Literatura:

The Intercultural Performance Reader, Patrice Pavis (ed.)

Edward Said, Orientalizm

Linda Nochlin, Orient wyobrażony

Frantz Fanon, Doświadczenie bycia Czarym

Sławomir Sikora, Jean Rouch – l’enfant terrible antropologii i filmu

Susan Sontag, Pod znakiem Saturna (eseje W stronę Artauda i Fascynujący faszyzm)

Nicola Savarese, Paryż/Artaud/Bali, Antonin Artaud ogląda teatr balijski na Wystawie Kolonialnej w Paryżu w 1931 roku. Prelekcja-widowisko

Dariusz Kosiński, Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959–1960) (rozdział Erotyk indyjski)

Peter Brook, Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych, 1946–1987, (rozdziały Świat jako otwieracz do puszek oraz Wypełnianie pustej przestrzeni)

Leszek Kolankiewicz, Brook (5): „Mahabharata”

Grzegorz Ziółkowski, Teatr Bezpośredni Petera Brooka

Eugenio Barba, Canoe z papieru

Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru

Marvin Carlson, Brook i Mnouchkine: drogi do Indii?

Magdalena Hasiuk, Ariane Mnouchkine – orientalna scena dla Szekspira

Guillermo Gómez-Peña, Ethno-Techno. Writings on Performance, Activism and Pedagogy

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 znać i charakteryzować przykłady międzykulturowych praktyk teatralnych K_W05

EM 2 wymienić przedstawicieli tzw. „teatru międzykulturowego” i opisać ich strategie artystyczno-antropologiczne K_W09

EM 3 dostrzegać i uzasadniać problematyczność pojęcia „teatru międzykulturowego” K_W10

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 interpretować różnorodne międzykulturowe praktyki teatralne K_U05

EM 5 poprawnie posługiwać się pojęciami z zakresu międzykulturowych działań teatralnych K_U03

EM 6 umie wyszukiwać, gromadzić, krytycznie oceniać i wersyfikować informacje i materiały źródłowe (w języku polskim i obcym), przydatne dla określonych celów K_U02

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 7 swobodnie formułować spostrzeżenia na temat międzykulturowych praktyk teatralnych i ich związków z procesami globalizacyjnymi K_K01

EM 8 wspólnie z grupą omawiać sprzeczności i paradoksy tkwiące w praktykach międzykulturowych oraz opisujących je narracjach_K03

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Zajęcia kończą się krótkim esejem, w którym student samodzielnie pogłębia jeden z poruszanych na zajęciach tematów (lub grupę tematyczną).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład/konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład/konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)