Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja życia teatralnego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/OZTr2-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja życia teatralnego 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Przedmioty specjalności ORGANIZACJA-PRODUKCJA WOTM
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- prezentacja modelu organizacyjnego teatru w Polsce

- analiza organizacji życia teatralnego w wybranych krajach Europy i Świata

- rozpoznanie czynników wpływających na system teatralny w Polsce i wiązania ich z polityką kulturalną państwa.

Zajęcia odbywają się w formie konwersatorium – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora, analiza tekstów, omawianie przypadków, wyjaśnienia, prezentacja multimedialna

Pełny opis:

1. Polityka kulturalna III RP

2. Teatr w Polsce a transformacja ustrojowa

3. Decentralizacja teatralna

4. Teatr publiczny. Dzieje, cele, sposoby działania 1

5. Teatr publiczny. Dzieje, cele, sposoby działania 2

6. Teatr jako instytucja kultury

7. Prawo teatralne

8. Ekonomika teatru / choroba kosztów

9. Finansowanie teatru 1

10. Finansowanie teatru 2

11. Teatry niepubliczne, teatry prywatne 1

12. Teatry niepubliczne, teatry prywatne 2

13. Struktura teatru po 1989 roku – główne elementy, główne uwarunkowania

14. Publiczność teatralna

15. Rozwój widowni i systemy biletowe

16. Środowisko teatralne: organizacje branżowe

17. Środowisko teatralne: dyrektorzy

18. Nowe zawody teatralne w Polsce: producent

19. Nowe zawody teatralne w Polsce: kurator

20. Festiwale teatralne / Festiwalizacja życia teatralnego

21. Organizacja teatru w Europie: Niemcy

22. Organizacja teatru w Europie: Francja

23. Organizacja teatru w Europie: Wielka Brytania

24. Organizacja teatru w Europie Środkowej i Wschodniej

25. Organizacja teatru w Stanach Zjednoczonych

26. Efektywność działania teatru

27. Organizacja teatru a estetyka przedstawień

28. Polityka teatralna / polityka teatru

29. Kryzys teatru / reforma teatru

30. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Dragan Klaić, Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, Instytut Teatralny, Warszawa 2014

- Paweł Płoski, Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009, Warszawa 2009, www.kongreskultury.pl.

- Hanna Trzeciak, Ekonomika teatru, Warszawa 2012 (s. 9-14, 61-114)

- Mapa teatru publicznego, red. Kalina Zalewska, Warszawa – Kraków 2015

- System organizacji teatrów w Europie, red. Karolina Prykowska-Michalak, Warszawa 2016

- Struktura teatru a struktura przedstawienia, red. Anna Galas-Kosil, Piotr Olkusz, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

Książki

- Frédéric Martel, Theater. O zmierzchu teatru w Ameryce, tłum. Piotr Szymanowski, Warszawa 2012.

- Richard Sennett, Kultura nowego kapitalizmu, tłum. Grzegorz Brzozowski i Karol Osłowski, Warszawa 2010 (s. 15-67, rozdział I – Biurokracja).

- Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011 (rozdział Mecenas – twórca – konflikt, 117-136)

Artykuły

- Andrzej Hausbrandt, Problemy struktury teatru, „Dialog” nr 1/1972 [pdf]

- Grzegorz Niziołek, „Dwa tysiąclecia prawie i ani jednego boga!”. „Didaskalia” nr 99/2010 [pdf]

- Piotr Olkusz, Lokalny protest w czasach koprodukowania globalnego sukcesu, „Teatr” nr 9/2013 [on-line: teatr-pismo.pl]

- Piotr Olkusz, Wojna angielsko-niemiecka pod flaga biało-czerwoną, „Dialog” nr 10/2012

- Paweł Płoski, Pełzająca reforma. Uwagi o polskim ustroju teatralnym [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989 roku, red. Dorota Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Kraków 2010 wydawnictwo ha!art. [pdf]

- Paweł Płoski, Przed zmierzchem, „Teatr” nr 6/2012 [on-line: teatr-pismo.pl]

- Jacek Sieradzki, Rekonkwista, „Dialog” nr 10/2012 [on-line: e-teatr.pl]

- Jacek Sieradzki, Joanna Szczepkowska i inne instrumenty, „Dialog” nr 5/2012

- Paweł Sztarbowski, Choroby polskiego teatru, „Didaskalia” nr 113/2013.

- Paweł Wodziński, Teatr postdemokratyczny, „Dialog” nr 10/2013 [on-line]

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu:

- zna podstawowe elementy organizacji życia teatralnego K_W01

- potrafi określić przyczyny współczesnej sytuacji instytucjonalnej teatru K_W14

- potrafi porównać różne typy organizacji życia teatralnego K_W16, K_W17

Umiejętności

student po zakończeniu kursu:

- potrafi posługiwać się terminami dotyczącymi organizacji życia teatralnego K_U03

- potrafi interpretować relacje teatrów publicznych i teatrów prywatnych w kontekście celów polityki kulturalnej K_U04

- potrafi wykorzystywać przykłady z dziejów teatrów do analizy współczesnych tendencji w polityce teatralnej K_U04

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu:

- potrafi dbać o umotywowane argumenty zawarte we własnej opinii K_K01

- potrafi oceniać lub skrytykować stanowisko prezentowane przez innych uczestników dyskusji K_K03

- potrafi wyrażać sądy w sprawach dotyczących organizacji życia teatralnego K_K06

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach

- Systematyczne czytanie zalecanych lektur

- Wykonanie prac domowych

- Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład/konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład/konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski
Prowadzący grup: Paweł Płoski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)