Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanon krytyki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/KK-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanon krytyki 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Przedmioty specjalności KRYTYKA-PERFORMATYKA WOTM
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone najważniejszym krytykom teatralnym II połowie xx wieku. Prezentują biografie w kontekście historycznym i politycznym, rolę, jaką odgrywali w życiu teatralnym oraz strategie krytyczne, światopogląd i styl pisarski.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do historii krytyki teatralnej.

2. Społeczna funkcja krytyki.

3. Spory o krytykę w kontekście rozwoju nauki teatrze.

4. Aktualny stan krytyki, jej rola i obecność w prasie inowych mediach.

5.Sylwetki krytyków: Boy-Żeleński, Słonimski, Korzeniewski, Kott, Csato, Pomianowski, Wirth, Puzyna, Rudnicki, Wojdowski, Wysińska, Grodzicki, Szczepański, Filler, Koenig, Kijowski, Fik, Kelera, Treugutt, Morawiec, Nyczek, Wanat, Sieradzki, Baniewicz, Gruszczyński, Niziołek, Kopciński.

Literatura:

Jerzy Stempowski, Pełnomocnictwa recenzenta.

Janusz Degler, Wprowadzenie do nauki o teatrze.

Małgorzata Szpakowska, Teatr i bruk: szkice o krytykach teatralnych.

Wybrane teksty omawianych na zajęciach krytykach.

Efekty uczenia się:

Student

- zna najważniejsze postaci krytyki teatralnej II połowy XX wieku, K_W07

- potrafi usytuować ich twórczość w kontekście historii politycznej i w historii życia teatralnego, K_W11

- potrafi określić zasadnicze elementy ich poglądów, systemu wartości, strategii krytycznej, preferowanej estetyki i stylu, K_U01, K_U14

- zdobywa wiedzę na temat funkcji społecznej krytyki teatralnej.K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dokonywana jest na podstawie aktywnego udziału w zajęciach o charakterze konwersatorium oraz pracy pisemnej poświęconej wybranemu krytykowi.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Majcherek, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Janusz Majcherek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Godlewski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Stanisław Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Godlewski, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Stanisław Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)