Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologie badań humanistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/GTP/MBH-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologie badań humanistycznych
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Grupa treści podstawowych WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Forma zajęć: konwersatorium

Kurs wprowadzający w podstawowe metodologie nauk humanistycznych (i wyrywkowo także społecznych), którego celem jest zwrócenie uwagi studentów na zagadnienia metody pracy badawczej na rok przed podjęciem przez nich pisania pracy magisterskiej. Przegląd poszczególnych metodologii (zawsze z wprowadzeniem historycznym oraz wspólną lekturą wybranego artykułu, reprezentatywnym dla danego nurtu) ma na celu dostarczenie studentom narzędzi warsztatowych do analizy i interpretacji wybranych zagadnień kultury teatralnej (i nie tylko).

Pełny opis:

W drugim semestrze zajęcia będą poświęcone kolejno następującym metodologiom:

1. Poststrukturalizm

2. Postdramatyzm

3. Dekonstrukcja

4. Antropologia strukturalna

5. Antropologia kulturowa

6. Badania kulturowe

7. Feminizm

8. Gender

9. Queer

10. Pragmatyzm

11. Historyzm

12. Postkolonializm

13. Socjologia teatru

14. Kognitywizm

Literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, "Teorie literatury. Antologia tekstów", Kraków 2006

2. A. Burzyńska, M. P. Markowski, "Teorie literatury. Podręcznik", Kraków 2006

3. S. Nowak, "Metodologia badań społecznych", Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

- mieć podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych w kulturze dawnej i współczesnej; KW02

- znać podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych;

- znać zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej; KW03

- znać i rozumieć podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją; KW08

- mieć podstawową wiedzę o najnowszych osiągnięciach metod badań interdyscyplinarnych w naukach humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. KW10, KW16

Umiejętności

Student po zakończeniu kursu powinien:

- selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych; KU01

- dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac; KU03

- posiadać podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, literatury i sztuki. KU05

Kompetencje personalne i społeczne

Student po zakończeniu kursu powinien:

- rozumieć potrzebę nieustannego kształcenia; KK02

- rozumieć zasady, reguły oraz konieczność pracy naukowej. KK04

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach w semestrze. Usprawiedliwiona trzecia, czwarta i piąta nieobecność może być przedmiotem ustnego zaliczenia opuszczonego materiału.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT konwersatorium - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)