Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Film współczesny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/GTK/FW-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Film współczesny
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel ogólny:

Zapoznanie studentów ze specyfiką szeroko rozumianego kina współczesnego, jego najważniejszymi nurtami, twórcami, przemianami stylistycznymi i technicznymi, w tym także przedstawienie genealogii wybranych zjawisk. Zajęcia oparte są na dyskusji, w której punkt wyjścia stanowią omawiane filmy oraz teksty.

Pełny opis:

TEMATY ZAJĘĆ

1. Prolegomena do filmu współczesnego

2. Kino stylu zerowego

3. Arthouse

4. Slow cinema

5. Mindfuck movies

6. Postmodernizm

7. Postironia

8-9. Dyskurs feministyczny w kinie współczesnym

10. Blockbuster współczesny

11. Nowa animacja

12. Melodramat współczesny

13. Odrodzenie [ambitnego] sci-fi

14. Renesans horroru

15. Cringe i guilty pleasure

Literatura:

TEKSTY

Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego (fragmenty)

Rafał Syska, Filmowy neomodernizm (fragment)

Barbara Szczekała, Mind-game films (fragment)

Barbara Szczekała, Podreperować świat. Postironia i film

Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne

Krzysztof Jajko, W szczękach rekina. Blockbuster, nowe Hollywood i cała reszta

Grażyna Stachówna, Miłosz Stelmach, Oswajanie miłości

Barbara Szczekała, Przyszłość jest kobietą?

Robert Kania, Cringe. Pieką mnie inni

Paweł Sołodki, O doświadczeniu guilty pleasure

FILMY

Climax (Gaspar Noé, 2018)

Paterson (Jim Jarmusch, 2016)

Mulholland Drive (David Lynch, 2001)

Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek (Peter Greenaway, 1989)

Interstellar (Christopher Nolan, 2014)

Portret kobiety w ogniu (Celine Sciamma, 2019)

Deadpool (Tim Miller, 2016)

Walc z Baszirem (Ari Folman, 2008)

Porozmawiaj z nią (Pedro Almodóvar, 2002)

Nowy początek (Denis Villeneuve, 2016)

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii (Robert Eggers, 2015)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

student po zakończeniu kursu:

K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej terminologii filmoznawczej

K_W08 ma rozszerzoną, zintegrowaną wiedzę na temat relacji i powiązań filmu z innymi rodzajami twórczości artystycznej, pozwalającą na formułowanie ujęć syntetycznych i interdyscyplinarnych

K_W10 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieła filmowego wedle różnorodnych tradycji, teorii lub szkół badawczych

UMIEJĘTNOŚCI

student po zakończeniu kursu:

K_U02 umie wyszukiwać, gromadzić, krytycznie oceniać i weryfikować informacje i materiały źródłowe (w języku polskim i obcym), przydatne dla określonych celów

K_U05 potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę formalną, artystyczną i społeczno-kulturową oraz krytyczną interpretację dzieła filmowego

K_U07 jako uczestnik dyskusji – panelu – dysputy naukowej potrafi zaprezentować oryginalne stanowisko, pogląd bądź hipotezę, wsparte gruntowną wiedzą

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zakończeniu kursu:

K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia i rozwoju, inspiruje i uczestniczy w działaniach edukacyjnych

K_K07 aktywnie i systematycznie uczestniczy w bieżącym życiu filmowym i kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie egzaminu ustnego na temat kina współczesnego lub pracy pisemnej na wybrany temat dotyczący zagadnień z zajęć.

Przy ocenie uwzględniana jest także indywidualna aktywność Studenta.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład konwersatoryjny - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Świdziński
Prowadzący grup: Wojciech Świdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)